Translations by Miroslav Kure

Miroslav Kure has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 385 results
4.
Package %s version %s has an unmet dep:
2006-03-20
Balík %s verze %s má nesplněné závislosti:
5.
Unable to locate package %s
2010-12-26
Nelze najít balík %s
2006-03-20
Nemohu najít balík %s
6.
Total package names:
2008-08-20
Celkem názvů balíků:
7.
Normal packages:
2006-03-20
Normálních balíků:
8.
Pure virtual packages:
2006-03-20
Čistě virtuálních balíků:
9.
Single virtual packages:
2006-03-20
Jednoduchých virtuálních balíků:
10.
Mixed virtual packages:
2006-03-20
Smíšených virtuálních balíků:
11.
Missing:
2006-03-20
Chybějících:
12.
Total distinct versions:
2006-03-20
Celkem různých verzí:
13.
Total distinct descriptions:
2008-08-20
Celkem různých popisů:
14.
Total dependencies:
2006-03-20
Celkem závislostí:
15.
Total ver/file relations:
2006-03-20
Celkem vztahů ver/soubor:
17.
Total Provides mappings:
2006-03-20
Celkem poskytnutých mapování:
18.
Total globbed strings:
2006-03-20
Celkem globovaných řetězců:
19.
Total dependency version space:
2006-03-20
Celkem místa závislých verzí:
20.
Total slack space:
2006-03-20
Celkem jalového místa:
21.
Total space accounted for:
2006-03-20
Celkem přiřazeného místa:
22.
Package file %s is out of sync.
2006-03-20
Soubor balíku %s je špatně synchronizovaný.
23.
You must give exactly one pattern
2006-03-20
Musíte zadat právě jeden vzor
24.
No packages found
2006-03-20
Nebyly nalezeny žádné balíky
25.
Package files:
2006-03-20
Soubory balíku:
26.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
2015-03-17
Cache není synchronizovaná, nelze se odkázat na soubor balíku
2006-03-20
Cache není synchronizovaná, nemohu se odkázat na soubor balíku
27.
Pinned packages:
2006-03-20
Vypíchnuté balíky:
28.
(not found)
2006-03-20
(nenalezeno)
29.
Installed:
2006-03-20
Instalovaná verze:
30.
(none)
2006-03-20
(žádná)
31.
Candidate:
2006-03-20
Kandidát:
32.
Package pin:
2006-03-20
Vypíchnutý balík:
33.
Version table:
2006-03-20
Tabulka verzí:
34.
%4i %s
2006-03-20
%4i %s
35.
%s %s for %s compiled on %s %s
2008-08-20
%s %s pro %s zkompilován na %s %s
36.
Usage: apt-cache [options] command apt-cache [options] add file1 [file2 ...] apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...] apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...] apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary cache files, and query information from them Commands: add - Add a package file to the source cache gencaches - Build both the package and source cache showpkg - Show some general information for a single package showsrc - Show source records stats - Show some basic statistics dump - Show the entire file in a terse form dumpavail - Print an available file to stdout unmet - Show unmet dependencies search - Search the package list for a regex pattern show - Show a readable record for the package depends - Show raw dependency information for a package rdepends - Show reverse dependency information for a package pkgnames - List the names of all packages in the system dotty - Generate package graphs for GraphViz xvcg - Generate package graphs for xvcg policy - Show policy settings Options: -h This help text. -p=? The package cache. -s=? The source cache. -q Disable progress indicator. -i Show only important deps for the unmet command. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.
2008-12-29
Použití: apt-cache [volby] příkaz apt-cache [volby] add soubor1 [soubor2 ...] apt-cache [volby] showpkg balík1 [balík2 ...] apt-cache [volby] showsrc balík1 [balík2 ...] apt-cache je nízkoúrovňový nástroj pro manipulaci se soubory ve vyrovnávací paměti APTu a pro získávání informací o balících. Příkazy: add - Přidá soubor Packages do zdrojové vyrovnávací paměti gencaches - Vybuduje vyrovnávací paměť balíků i zdrojů showpkg - Zobrazí obecné informace o balíku showsrc - Zobrazí zdrojové záznamy stats - Zobrazí základní statistiky dump - Zobrazí celý soubor ve zhuštěné podobě dumpavail - Vytiskne na výstup dostupné balíky unmet - Zobrazí nesplněné závislosti search - V seznamu balíků hledá regulární výraz show - Zobrazí informace o balíku depends - Zobrazí závislosti balíku rdepends - Zobrazí reverzní závislosti balíku pkgnames - Vypíše jména všech balíků v systému dotty - Vygeneruje grafy ve formátu pro GraphViz xvcg - Vygeneruje grafy ve formátu pro xvcg policy - Zobrazí nastavenou politiku Volby: -h Tato nápověda. -p=? Vyrovnávací paměť balíků. -s=? Vyrovnávací paměť zdrojů. -q Nezobrazí indikátor postupu. -i U příkazu unmet zobrazí pouze důležité závislosti. -c=? Načte tento konfigurační soubor -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp Více informací viz manuálové stránky apt-cache(8) a apt.conf(5).
37.
Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'
2008-12-29
Zadejte prosím název tohoto média, např. „Debian 2.1r1 Disk 1“
2006-03-20
Zadejte prosím název tohoto média, např. 'Debian 2.1r1 Disk 1'
2006-03-20
Zadejte prosím název tohoto média, např. 'Debian 2.1r1 Disk 1'
2006-03-20
Zadejte prosím název tohoto média, např. 'Debian 2.1r1 Disk 1'
2006-03-20
Zadejte prosím název tohoto média, např. 'Debian 2.1r1 Disk 1'
38.
Please insert a Disc in the drive and press enter
2006-03-20
Vložte prosím médium do mechaniky a stiskněte enter
39.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
2006-03-20
Tento proces opakujte pro všechna zbývající média.
40.
Arguments not in pairs
2006-03-20
Argumenty nejsou v párech
41.
Usage: apt-config [options] command apt-config is a simple tool to read the APT config file Commands: shell - Shell mode dump - Show the configuration Options: -h This help text. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Použití: apt-config [volby] příkaz apt-config je jednoduchý nástroj pro čtení konfiguračního souboru APT Příkazy: shell - Shellový režim dump - Zobrazí nastavení Volby: -h Tato nápověda. -c=? Načte tento konfigurační soubor -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp
42.
%s not a valid DEB package.
2006-03-20
%s není platný DEB balík.
43.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...] apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info from debian packages Options: -h This help text -t Set the temp dir -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2010-12-26
Použití: apt-extracttemplates soubor1 [soubor2 …] apt-extracttemplates umí z balíků vytáhnout konfigurační skripty a šablony Volby: -h Tato nápověda. -t Nastaví dočasný adresář -c=? Načte tento konfigurační soubor -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Použití: apt-extracttemplates soubor1 [soubor2 ...] apt-extracttemplates umí z balíků vytáhnout konfigurační skripty a šablony Volby: -h Tato nápověda. -t Nastaví dočasný adresář -c=? Načte tento konfigurační soubor -o=? Nastaví libovolnou volbu, např. -o dir::cache=/tmp
44.
Unable to write to %s
2010-12-26
Nelze zapsat do %s
2006-03-20
Nemohu zapsat do %s
45.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2010-12-26
Nelze určit verzi programu debconf. Je debconf nainstalován?
2006-03-20
Nemohu určit verzi programu debconf. Je debconf nainstalován?