Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 19 results
1.
Administrative Tasks
Detyra Administrative
Translated by sidrit on 2008-05-06
Reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-09
Located in administrative/C/administrative.xml:15(title)
2.
For security reasons, administrative tasks in Xubuntu can only be performed by users with special administrative privileges. The first user account created during installation will, by default, be able to perform administrative tasks.
Për arsye sigurie, detyrat administrative në Xubuntu mund të kryhen vetëm nga përdoruesit me privilegje të veçanta administrative. Llogaria e parë e përdoruesit e krijuar gjatë instalimit është e parazgjedhur që të kryejë detyra administrative.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-09
Located in administrative/C/administrative.xml:17(para)
3.
When you run an application that requires administrative privileges, you will be asked to enter your user password. This helps to protect your system from malicious files and accidentally selecting options which may change the way your system works.
Kur nisni një program që kërkon privilegje administrative, do t'ju kërkohet të vendosni fjalëkalimin e përdoruesit. Kjo ndihmon në mbrojtjen e sistemit tuaj nga skedarë keqbërës dhe nga përzgjedhja aksidentale e opsioneve që mund të ndryshojnë mënyrën se si punon sistemi juaj.
Translated and reviewed by Mirel Lame on 2009-07-12
Located in administrative/C/administrative.xml:18(para)
4.
Each time you type your password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
Sa herë që vendosni fjalëkalimin tuaj, sistemi e mban mend atë për 15 minuta, kështu që juve nuk ju duhet ta rishkruani.
Translated and reviewed by Mirel Lame on 2009-07-12
Located in administrative/C/administrative.xml:19(para)
5.
Giving administrative access to a user
T'i japësh të drejta administrative nje përdoruesi
Translated and reviewed by Mirel Lame on 2009-07-12
Located in administrative/C/administrative.xml:22(title)
6.
You can restrict and enable administrative access (sudo) to users with the <link linkend="users-and-groups"><application>Users and Groups application</application></link>:
Ju mund të ndaloni apo lejoni hyrjen administrative (sudo) të përdoruesëve me anë të <link linkend="users-and-groups"><application>Programit Përdorues dhe Grupe</application></link>:
Translated and reviewed by Mirel Lame on 2009-07-12
Located in administrative/C/administrative.xml:23(para)
7.
Click <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>System</guisubmenu><guimenuitem>Users and Groups</guimenuitem></menuchoice>
Klikoni <menuchoice><guimenu>Programet</guimenu><guisubmenu>Sistemi</guisubmenu><guimenuitem>Përdorues dhe Grupe</guimenuitem></menuchoice>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:26(para)
8.
Click <guibutton>Unlock</guibutton> and enter your password
Klikoni <guibutton>Zhblloko</guibutton> dhe vendosni fjalëkalimin tuaj
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:29(para)
9.
Select the user who is to be given administrative access and press <guibutton>Properties</guibutton>
Zgjidhni përdoruesin që dëshironi t'i jepni të drejtë administruese dhe klikoni <guibutton>Parametrat</guibutton>
Translated by Albano Kofsha on 2009-07-08
Reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
Located in administrative/C/administrative.xml:32(para)
10.
Select the <guilabel>User Privileges</guilabel> tab
Zgjidhni tabelën <guilabel>Privilegjet e Përdoruesit</guilabel>b
Translated by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-09
Located in administrative/C/administrative.xml:35(para)
110 of 19 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Albano Kofsha, Mirel Lame, Vilson Gjeci, sidrit.