Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 57 results
1.
Xubuntu - Linux for Human Beings!
Xubuntu - Linux për qeniet njerëzore!
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-01-30
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:13(title)
2.
This section is an introduction to Xubuntu. It explains the Xubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Xubuntu, and shows how to get help with Xubuntu.
Ky seksion është një prezantim me Xubuntu. Ai shpjegon filozofinë dhe rrënjët e Xubuntu, ju jep informacion se si të kontribuoni në Xubuntu dhe ju shfaq se si të merrni ndihmë me Xubuntu.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:14(para)
3.
Thank you for your interest in Xubuntu 9.04 - the <emphasis>Jaunty Jackalope</emphasis> - released in April 2009.
Faleminderit për interesin tuaj në Xubuntu 9.04 - <emphasis>Jaunty Jackalope</emphasis> - lëshuar në Prill 2009.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:15(para)
4.
What is Xubuntu?
Çfarë është Xubuntu?
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:19(title)
5.
Xubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition", we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Xubuntu gjithmonë do të jetë falas, dhe nuk ka ndonjë vlerë shtesë për "versionin e ndërmarrjeve", ne bëjmë që puna jonë më e mirë të jetë për gjithkënd dhe falas.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:28(para)
6.
Xubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, to make Xubuntu usable for as many people as possible.
Xubuntu përfshin më të mirat e përkthimit dhe infrastrukturës që mund të ofrojë komuniteti i programeve falas, për ta bërë Xubuntu të përdorshëm nga sa më shumë njerëz që të jetë e mundur.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:35(para)
7.
Xubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
Xubuntu publikohet rregullisht dhe me parashikueshmëri; një version i ri del çdo gjashtë muaj. Ju mund të përdorni versionin e tanishëm stabël ose versionin në zhvillim. Çdo version suportohet për të paktën 18 muaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:42(para)
8.
Xubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
Xubuntu është i lidhur tërësisht me principet e zhvillimit të programeve falas, ne i nxisim njerëzit që të përdorin programet falas, t'i përmirësojnë ato dhe t'ia kalojnë të tjerëve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-31
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:50(para)
9.
Xubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Xubuntu community is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons: <placeholder-1/>
Xubuntu është një sistem operativ me burim tërësisht falas i ndërtuar rreth kernelit <emphasis>Linux</emphasis>. Komuniteti i Xubuntu është ndërtuar rreth idealeve të pasqyruara në <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Filozofinë Ubuntu</ulink>: që programet duhet të jenë të disponueshme falas, që mjetet e programeve duhet të përdoren nga njerëzit në gjuhën e tyre dhe pavarësisht nga ndonjë paaftësi, dhe se njerëzit duhet të jenë të lirë t'i përshtasin dhe ndryshojnë programet e tyre në çdo mënyrë që ju pëlqen. Për këto arsye: <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-04-04
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:20(para)
10.
Find out more at <ulink url="http://www.xubuntu.org">the Xubuntu website</ulink>.
Zbuloni më tepër tek <ulink url="http://www.xubuntu.org"> Faqja e Xubuntu</ulink>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-01-30
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:58(para)
110 of 57 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci, halil bekaj.