Translations by Josep Sànchez

Josep Sànchez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
2.
Working with Hardware Devices
2009-04-19
Treballant amb dispositius
28.
Press <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Hardware Drivers</guimenuitem></menuchoice>
2009-04-19
Premeu <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Controladors de maquinari</guimenuitem></menuchoice>
50.
Checking how much disk space is available
2009-04-19
S'està comprovant quant d'espai de disc queda lliure
51.
Click <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guimenuitem>System Monitor</guimenuitem></menuchoice> and select the <guilabel>File Systems</guilabel> tab to see how much hard disk space is available on your computer.
2009-04-19
Feu clic a <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guisubmenu>Administració</guisubmenu><guimenuitem>Monitor del sistema</guimenuitem></menuchoice> i seleccioneu la pestanya <guilabel>Sistemes de fitxers</guilabel> per a veure quant d'espai de disc dur queda lliure al vostre ordinador.
52.
Alternatively, click <menuchoice><guimenu>Places</guimenu><guimenuitem>Computer</guimenuitem></menuchoice>, right-click a hard disk, click <guilabel>Properties</guilabel> and select the <guilabel>Basic</guilabel> tab to see a summary of the disk space currently available on that disk.
2009-04-19
De manera alternativa, feu clic a <menuchoice><guimenu>Llocs</guimenu><guimenuitem>Ordinador</guimenuitem></menuchoice>, i feu clic amb el botó alternatiu damunt un disc dur triant <guilabel>Propietats</guilabel> i seleccioneu la pestanya <guilabel>Bàsic</guilabel> per a veure un resum de l'espai disponible en aquest moment en el disc triat.
57.
How can I free-up some disk space?
2009-04-19
Com puc alliberar espai del disc?
58.
There are several simple ways of making more disk space available:
2009-04-19
Hi ha diverses maneres per a tenir disponible més espai:
59.
Empty your trash by right-clicking the Trash icon on the bottom panel and selecting <guilabel>Empty the Trash folder</guilabel>.
2009-04-19
Buideu la vostra paperera fent clic amb el botó alternatiu del ratolí damunt la seva icona, al quadre inferior, i seleccioneu <guilabel>Buida la paperera</guilabel>.
60.
<ulink url="apt:computer-janitor-gtk">Install <application>Computer Janitor</application></ulink> and run it by clicking <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guisubmenu>System Janitor</guisubmenu></menuchoice>. This will remove unused or obsolete software packages from your computer. Read the list of packages carefully before you click <guibutton>Cleanup</guibutton>; packages that you have manually downloaded and installed may be listed as unused, even though they are not.
2009-04-20
<ulink url="apt:computer-janitor-gtk">Instal·leu <application>Computer Janitor</application></ulink> i executeu-lo fent clic damunt <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guisubmenu>Administració</guisubmenu><guisubmenu>System Janitor</guisubmenu></menuchoice>. Això esborrarà els paquets de programari no utilitzats o obsolets de l'ordinador. Llegiu acuradament la llista de paquets abans de fer clic a <guibutton>Neteja</guibutton>; pot ser que els paquets que heu baixat i instal·lat manualment surtin com a no utilitzats, tot i que no ho siguin.
61.
Remove software packages that you no longer use. See <ulink type="help" url="ghelp:add-applications#gnome-app-install"> Add/Remove Applications</ulink> for information on removing packages.
2009-04-20
Esborreu els paquets de programari que no empreu. Veieu <ulink type="help" url="ghelp:add-applications#gnome-app-install"> Afegeix/Elimina...</ulink> per a més informació sobre com esborrar paquets.
63.
You can also compress and archive your old, rarely-used documents:
2009-04-20
També podeu comprimir i arxivar els documents antics o que no feu servir habitualment.
64.
Select the files and folders that you want to compress, right-click one of them and select <guilabel>Create Archive</guilabel>.
2009-04-20
Seleccioneu els fitxers i carpetes que voleu comprimir, feu-hi clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu <guilabel>Crea un arxiu...</guilabel>.
66.
Click <guibutton>Create</guibutton>. An archive file will be created containing compressed copies of your files.
2009-04-20
Feu clic a <guibutton>Crea</guibutton>. Es crearà un arxiu amb una còpia comprimida dels vostres fitxers.
67.
Delete the old uncompressed files to free some disk space.
2009-04-20
Esborreu els fitxers antics, no comprimits, per alliberar espai de disc.
139.
My computer does not suspend or hibernate correctly
2009-04-20
El meu ordinador no suspèn o hiberna correctament
140.
Some computers are unable to suspend or hibernate correctly with Ubuntu. If this is the case for your computer, you may notice some of the following symptoms:
2009-04-20
Alguns ordinadors poden no suspendre o hibernar correctament amb l'Ubuntu. Si aquest és el vostre cas, podeu advertir algun dels següents símptomes.
141.
The computer does not turn off after you click to hibernate it.
2009-04-20
L'ordinador no es tanca un cop heu fet clic per a deixar-lo hibernant.
142.
When you turn the computer on after hibernating it, your previously open programs are not restored.
2009-04-20
Quan torneu a engegar l'ordinador, des de l'estat d'hibernació, els vostres programes no es recuperen.
143.
The computer will not wake up after you have suspended it.
2009-04-20
L'ordinador no s'engega després d'haver-lo posat en suspensió.
148.
General method for trying to get suspend and hibernate working
2009-04-20
Mètode general per a intentar fer funcionar els modes de suspensió i hibernació