Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
2.
Working with Hardware Devices
2009-04-22
Treball amb dispositius de maquinari
2009-04-22
Treballant amb dispositius de maquinari
50.
Checking how much disk space is available
2009-04-22
S'està comprovant quant d'espai del disc queda disponible
51.
Click <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guimenuitem>System Monitor</guimenuitem></menuchoice> and select the <guilabel>File Systems</guilabel> tab to see how much hard disk space is available on your computer.
2009-04-22
Feu clic a <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guisubmenu>Administració</guisubmenu><guimenuitem>Monitor del sistema</guimenuitem></menuchoice> i seleccioneu la pestanya <guilabel>Sistemes de fitxers</guilabel> per a veure quant d'espai del disc dur queda disponible al vostre ordinador.
52.
Alternatively, click <menuchoice><guimenu>Places</guimenu><guimenuitem>Computer</guimenuitem></menuchoice>, right-click a hard disk, click <guilabel>Properties</guilabel> and select the <guilabel>Basic</guilabel> tab to see a summary of the disk space currently available on that disk.
2009-04-22
De manera alternativa, feu clic a <menuchoice><guimenu>Llocs</guimenu><guimenuitem>Ordinador</guimenuitem></menuchoice>, feu clic amb el botó secundari a un disc dur, feu clic a <guilabel>Propietats</guilabel> i seleccioneu la pestanya <guilabel>Bàsic</guilabel> per a veure un resum de l'espai disponible actualment en el disc.
57.
How can I free-up some disk space?
2009-04-22
Com es pot alliberar espai del disc?
58.
There are several simple ways of making more disk space available:
2009-04-22
Hi ha diverses maneres senzilles per a obtenir més espai disponible:
59.
Empty your trash by right-clicking the Trash icon on the bottom panel and selecting <guilabel>Empty the Trash folder</guilabel>.
2009-04-22
Buideu la paperera fent clic amb el botó secundari a la seva icona al quadre inferior i seleccionant <guilabel>Buida la paperera</guilabel>.
60.
<ulink url="apt:computer-janitor-gtk">Install <application>Computer Janitor</application></ulink> and run it by clicking <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guisubmenu>System Janitor</guisubmenu></menuchoice>. This will remove unused or obsolete software packages from your computer. Read the list of packages carefully before you click <guibutton>Cleanup</guibutton>; packages that you have manually downloaded and installed may be listed as unused, even though they are not.
2009-04-22
<ulink url="apt:computer-janitor-gtk">Instal·leu el <application>Computer Janitor</application></ulink> i executeu-lo fent clic a <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guisubmenu>Administració</guisubmenu><guisubmenu>System Janitor</guisubmenu></menuchoice>. Aquest suprimirà els paquets de programari no utilitzats o obsolets de l'ordinador. Llegiu amb deteniment la llista de paquets abans de fer clic a <guibutton>Neteja</guibutton>; pot ser que els paquets que heu baixat i instal·lat manualment es llistin com a no utilitzats, tot i que no ho siguin.
61.
Remove software packages that you no longer use. See <ulink type="help" url="ghelp:add-applications#gnome-app-install"> Add/Remove Applications</ulink> for information on removing packages.
2009-04-22
Suprimiu els paquets de programari que no empreu. Vegeu <ulink type="help" url="ghelp:add-applications#gnome-app-install"> Afegeix/Elimina...</ulink> per a obtenir més informació sobre com suprimir paquets.
62.
Delete files that you no longer need. You can use the Disk Usage Analyzer (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Disk Usage Analyzer</guimenuitem></menuchoice>) to find which files are taking up the most space. Be careful not to delete files that you still need!
2009-04-22
Suprimiu els fitxers que ja no necessiteu. Podeu utilitzar el Analitzador de l'ús dels discs (<menuchoice><guimenu>Aplicacions</guimenu><guimenuitem>Accessoris</guimenuitem><guimenuitem>Analitzador de l'ús dels discs</guimenuitem></menuchoice>) per a cercar quins fitxers ocupen la major part de l'espai. Aneu amb compte de no suprimir fitxers que encara necessiteu.
63.
You can also compress and archive your old, rarely-used documents:
2009-04-22
També podeu comprimir i arxivar els documents antics o que no feu servir habitualment:
64.
Select the files and folders that you want to compress, right-click one of them and select <guilabel>Create Archive</guilabel>.
2009-04-22
Seleccioneu els fitxers i carpetes que voleu comprimir, feu-hi clic amb el botó secundari i seleccioneu <guilabel>Crea un arxiu...</guilabel>.
65.
Choose a name, location and format for the file (the <filename>.tar.gz</filename> format is the most commonly used on Ubuntu, <filename>.zip</filename> is compatible with Windows and <filename>.tar.lzma</filename> usually offers the best compression).
2009-04-22
Trieu un nom, una ubicació i un format per al fitxer (el format <filename>.tar.gz</filename> és el més utilitzat a l'Ubuntu, el format <filename>.zip</filename> és compatible amb el Windows i el format <filename>.tar.lzma</filename> normalment ofereix la millor compressió).
66.
Click <guibutton>Create</guibutton>. An archive file will be created containing compressed copies of your files.
2009-04-22
Feu clic a <guibutton>Crea</guibutton>. Es crearà un arxiu amb una còpia comprimida dels fitxers.
67.
Delete the old uncompressed files to free some disk space.
2009-04-22
Suprimiu els fitxers antics sense comprimir, per a alliberar espai del disc.
69.
You can use <application>GNOME Partition Editor</application> to partition storage devices. <ulink url="apt:gparted">Install the <application>gparted</application> package </ulink> and then press <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guisubmenu>Administration </guisubmenu><guimenuitem>Gnome Partition Editor</guimenuitem></menuchoice> to start the partition editor.
2009-04-22
Podeu emprar l'<application>Editor de particions del GNOME</application>per a particionar els dispositius d'emmagatzematge. <ulink url="apt:gparted">Instal·leu el paquet <application>gparted</application> </ulink> i després premeu <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guisubmenu>Administració </guisubmenu><guimenuitem>Editor de particions del GNOME</guimenuitem></menuchoice> per a iniciar l'editor de particions.
131.
Suspending and hibernating your computer
2009-04-22
Aturada temporal i hibernació de l'ordinador
132.
In order to save power, you can put your computer into one of a number of power-saving modes when you are not using it:
2009-04-22
A fi d'estalviar energia, podeu posar l'ordinador en un dels modes d'estalvi d'energia quan no l'esteu utilitzant:
133.
<emphasis role="strong">Suspending</emphasis> a computer is like putting the computer to sleep. The computer will still be turned on and all of your work will be left open, but it will use much less power. You can wake the computer by pressing a key or clicking the mouse.
2009-04-22
<emphasis role="strong">Aturar temporalment</emphasis> un ordinador és com posar-lo a dormir. L'ordinador encara estarà engegat i tot el vostre treball seguirà obert, però aquest consumirà molta menys energia. Podeu despertar l'ordinador prement una tecla o fent clic al ratolí.
2009-04-22
<emphasis role="strong">Suspendre</emphasis> un ordinador és com posar-lo a dormir. L'ordinador encara estarà engegat i tot el vostre treball seguirà obert, però aquest consumirà molta menys energia. Podeu despertar l'ordinador prement una tecla o fent clic al ratolí.
137.
You can manually put your computer into a power-saving mode by pressing the <application>User Switcher</application> in the top right hand corner of the screen and then pressing the appropriate button.
2009-04-22
Podeu posar el vostre ordinador en mode d'estalvi d'energia prement el <application>Commutador d'usuari</application> a la cantonada superior dreta de la pantalla i llavors prement el botó apropiat.
139.
My computer does not suspend or hibernate correctly
2009-04-22
L'ordinador no s'atura temporalment o hiberna correctament
2009-04-22
L'ordinador no es s'atura temporalment o hiberna correctament
2009-04-22
L'ordinador no es suspèn o hiberna correctament
140.
Some computers are unable to suspend or hibernate correctly with Ubuntu. If this is the case for your computer, you may notice some of the following symptoms:
2009-04-22
Alguns ordinadors no es poden aturar temporalment o hibernar correctament amb l'Ubuntu. Si aquest és el vostre cas, podeu advertir algun dels següents símptomes:
2009-04-22
Alguns ordinadors no poden suspendre o hibernar correctament amb l'Ubuntu. Si aquest és el vostre cas, podeu advertir algun dels següents símptomes:
141.
The computer does not turn off after you click to hibernate it.
2009-04-22
L'ordinador no s'apaga un cop heu fet clic per a fer-lo hibernar.
142.
When you turn the computer on after hibernating it, your previously open programs are not restored.
2009-04-22
Quan engegueu l'ordinador des de l'estat d'hibernació, els programes anteriors no es recuperen.
143.
The computer will not wake up after you have suspended it.
2009-04-22
L'ordinador no s'engega després d'haver-lo aturat temporalment.
144.
Certain programs or hardware devices stop working correctly after resuming from hibernation or waking-up from being suspended.
2009-04-22
Alguns programes o dispositius de maquinari deixen de funcionar correctament després de reprendre des d'una hibernació o en despertar des d'una aturada temporal.
145.
If you suffer from any of these problems, you should report a bug to <ulink url="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug">Launchpad</ulink>. The problems will hopefully be fixed in a subsequent version of Ubuntu. You may also like to see if the <link linkend="pm-general-method">General method for trying to get suspend and hibernate working</link> works for you.
2009-04-22
Si patiu algun d'aquests problemes, hauríeu d'informar d'un error al <ulink url="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug">Launchpad</ulink>. Amb sort aquests problemes estaran corregits a la versió següent de l'Ubuntu. També podeu provar si el <link linkend="pm-general-method">Mètode general per a intentar fer funcionar l'aturada temporal i la hibernació</link> us funciona.
2009-04-22
Si patiu algun d'aquests problemes, hauríeu d'informar d'un error al <ulink url="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug">Launchpad</ulink>. Amb sort aquests problemes estaran corregits a la versió següent de l'Ubuntu. També podeu provar si el <link linkend="pm-general-method">Mètode general per a intentar fer funcionar l'aturada temporal i l'hibernació</link> us funciona.
146.
If your hardware does not work properly after suspending or hibernating your computer, restart your computer and it should return to normal. If a program does not work properly, try closing the program and then starting it again.
2009-04-22
Si el vostre maquinari no funciona correctament després d'aturar temporalment o hibernar l'ordinador, torneu a iniciar l'ordinador i aquest hauria de tornar a la normalitat. Si un programa no funciona correctament, intenteu tancar-lo i tornar-lo a iniciar.
147.
Make sure that you save all of your open documents before testing for suspend and hibernate problems.
2009-04-22
Assegureu-vos que deseu tots els documents oberts abans de provar els problemes d'aturar temporalment i d'hibernar.
2009-04-22
Assegureu-vos que deseu tots els documents oberts abans de provar els problemes d'aturar temporalment i d'hivernar.
148.
General method for trying to get suspend and hibernate working
2009-11-28
Mètode general per a intentar fer funcionar l'aturada temporal i la hibernació
2009-04-22
Mètode general per a intentar fer funcionar l'aturada temporal i l'hibernació
2009-04-22
Mètode general per a intentar fer funcionar la suspensió i l'hibernació
149.
You may be able to get suspend and hibernate working on your computer, but this can involve a lot of work. The method below should work for many computers. If it does not work for yours, please seek support using one of the many help and support channels for Ubuntu.
2009-04-25
Pot ser que aconseguiu que l'aturada temporal i la hibernació funcionin al vostre ordinador, però és possible que això us dugui molta feina. Aquest mètode hauria de funcionar a la majoria d'ordinadors. Si no funciona al vostre, cerqueu assistència utilitzant un dels diversos canals d'ajuda i d'assistència de l'Ubuntu.
2009-04-22
Podeu aconseguir que l'aturada temporal i la hibernació funcioni al vostre ordinador, però això implica bastant de treball. Aquest mètode hauria de funcionar a la majoria d'ordinadors. Si no funciona al vostre, aconseguiu suport utilitzant un dels diversos canals d'ajuda i de suport de l'Ubuntu.
150.
Download the <ulink url="http://people.freedesktop.org/~hughsient/quirk/quirk-suspend-debug.html"> Quirk Checker script</ulink> to your Home folder.
2009-04-22
Baixeu-vos l'script <ulink url="http://people.freedesktop.org/~hughsient/quirk/quirk-suspend-debug.html">Quirk Checker</ulink> a la vostra carpeta d'usuari
151.
Find the <filename>quirk-checker.sh</filename> file in your Home folder, right-click it and select <guilabel>Properties</guilabel>. Select the <guilabel>Permissions</guilabel> tab, check <guilabel>Allow executing file as program</guilabel> and click <guibutton>Close</guibutton>.
2009-04-22
Cerqueu a la vostra carpeta d'usuari el fitxer <filename>quirk-checker.sh</filename>, feu-hi clic amb el botó secundari i seleccioneu <guilabel>Propietats</guilabel>. Seleccioneu la pestanya <guilabel>Permisos</guilabel>, activeu <guilabel>Permet executar aquest fitxer com a un programa</guilabel> i feu clic a <guibutton>Tanca</guibutton>.
152.
Open a Terminal (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>), type <userinput>./quirk-checker.sh</userinput> and press <keycap>Enter</keycap>.
2009-04-22
Obriu un terminal (<menuchoice><guimenu>Aplicacions</guimenu><guimenuitem>Accessoris</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>), teclegeu <userinput>./quirk-checker.sh</userinput> i premeu <keycap>Retorn</keycap>.
153.
Follow the suggestions that the script makes. These may involve editing important system files, so you should seek support if you are unsure of what you are doing.
2009-04-22
Seguiu els suggeriment que proporciona l'script. Aquests poden incloure editar fitxers importants del sistema, de manera que hauríeu d'obtenir suport si no esteu segur del que esteu fent.
154.
Before making the changes recommended by the Quirk Checker, create back-up copies of the files that you are going to change.
2009-04-22
Abans de realitzar els canvis recomanats pel Quirk Checker, assegureu-vos de crear còpies de seguretat dels fitxers que canviareu.
155.
Why do I get a strange pattern on the screen when I hibernate my computer?
2009-04-22
Per què apareix un patró estrany a la pantalla quan l'ordinador hiberna?
156.
Your screen may show a black and white pattern just after you click to hibernate your computer. This is usually nothing to worry about and is just how the graphics cards of some computers respond to the initial stages of the hibernation process.
2009-04-22
La pantalla hauria de mostrar un patró blanc i negre just després de fer clic per a hibernar l'ordinador. Normalment no us hauria de preocupar i simplement és com responen les targetes gràfiques d'alguns ordinadors a les fases inicials del procés d'hibernació.
157.
If the computer displays the pattern for a prolonged period of time without turning itself off then you may have a problem with hibernation. See <link linkend="pm-suspend-hibernate-fails">My computer does not suspend or hibernate correctly</link> for more information.
2009-04-22
Si l'ordinador mostra el patró durant un temps prolongat sense que aquest s'apagui, llavors podeu tenir un problema amb la hibernació. Vegeu <link linkend="pm-suspend-hibernate-fails">L'ordinador no s'atura temporalment o hiberna correctament</link> per a obtenir més informació.
189.
translator-credits
2011-05-10
Josep Sànchez Mesegué [papapep] <josep.sanchez@ubuntu.cat>, 2008 Launchpad Contributions: Joan Duran https://launchpad.net/~jodufi