Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 104 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Projekti i Dokumentimit Ubuntu)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:6(creator) add-applications/C/add-applications-C.omf:7(maintainer)
2.
Adding, Removing and Updating Applications
Shtim,Heqje dhe Përditesim i aplikacioneve
Translated and reviewed by Kastriot on 2009-10-09
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:8(title) add-applications/C/add-applications.xml:15(title)
3.
2008-02-16
2008-02-16
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:9(date)
4.
Instructions on how to install and uninstall software, including information on package management.
Instruksione se si të hiqni apo shtoni software, duke përfshirë dhe informacionin për menaxhimin e paketave.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Kredite dhe Linçensimi
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ky dokument mirëmbahet nga skuadra e dokumentimit të Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Për një listë të kontribuesve, shikoni <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">faqen e kontribuesve</ulink>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ky dokument është i licensuar nga Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Jeni i lirë të modifikoni, zgjeroni dhe të përmirësoni kodin e dokumentave të Ubuntu nën termat e kësaj license. Të gjitha punimet apo veprat e derivuara duhet të publikohen nën kushtet e po kësaj license.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SI ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Një kopje e licencës gjendet këtu:<ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-16
Located in add-applications/C/add-applications.xml:11(para)
110 of 104 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kastriot, Matthew East, Vilson Gjeci.