Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
14 of 4 results
11.
Every two days
Mỗi hai ngày
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-12
In upstream:
Hằng hai ngày
Suggested by Tran The Trung on 2007-03-20
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:163 ../data/gtkbuilder/main.ui.h:10
13.
Every two weeks
Mỗi hai tuần
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-12
In upstream:
Hằng hai tuần
Suggested by Tran The Trung on 2007-03-20
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:165 ../data/gtkbuilder/main.ui.h:12
14.
Every %s days
Mỗi %s ngày
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2010-10-12
In upstream:
Hằng %s ngày
Suggested by Tran The Trung on 2007-03-20
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:172 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:244
19.
<p><b>Enter the complete APT line of the<br /> repository that you want to add as source</b></p><p>The APT line includes the type, location and components of a repository,<br /> for example <i>"%s"</i>.</p>
L10N: the example is of the format: deb http://ftp.debian.org sarge main
<p><b>Hãy nhập toàn dòng APT của kho cần thêm</b></p><p>Dòng APT chứa kiểu, vị trí và thành phần của kho. Ví dụ <i>"%s"</i>.</p>
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-08-10
In upstream:
<big><b>Hãy nhập toàn dòng APT của kho cần thêm</b></big>

Dòng APT chứa kiểu, địa điểm và nội dung của kho. Lấy thí dụ, <i>"deb http://ftp.debian.org sarge main"</i>. Bạn có thể tìm mô tả chi tiết của cú pháp này trong tài liệu hướng dẫn.
Suggested by Tran The Trung on 2007-08-22
Located in ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:653
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Hoàng Phương, Lê Trường An, Phan Trọng Khanh, Tran Anh Tuan, Tran The Trung, Trung Ngô, Vu Do Quynh, bautroibaola.