Translations by Jordi Mallach

Jordi Mallach has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 366 results
15.
Expected "=" to follow "%(token)s"
2006-04-20
S'esperava que «=» seguira a «%(token)s»
16.
Expected a value for key "%(token)s"
2006-04-20
S'esperava un valor per a la clau «%(token)s»
17.
Your changes are not saved!
2006-04-20
No s'han desat els vostres canvis!
18.
You are not allowed to edit this page.
2006-04-20
No teniu permís per a editar aquesta pàgina.
19.
Page is immutable!
2006-04-20
La pàgina és immutable!
20.
Cannot edit old revisions!
2006-04-20
No es poden editar les revisions antigues!
21.
The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!
2006-04-20
El blocatge que mantenieu ha expirat. Prepareu-vos per als conflictes d'edició!
22.
Page name is too long, try shorter name.
2006-04-20
El nom de la pàgina és massa llarg, proveu un nom més curt.
24.
Edit "%(pagename)s"
2006-04-20
Edita «%(pagename)s»
25.
Preview of "%(pagename)s"
2006-04-20
Previsualització de «%(pagename)s»
26.
Your edit lock on %(lock_page)s has expired!
2006-04-20
El vostre blocatge d'edició sobre %(lock_page)s ha expirat!
27.
Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.
2006-04-20
El vostre blocatge d'edició sobre %(lock_page)s expirarà en # minuts.
28.
Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.
2006-04-20
El vostre blocatge d'edició sobre %(lock_page)s expirarà en # segons.
29.
Someone else deleted this page while you were editing!
2006-04-20
Algú ha suprimit aquesta pàgina mentre l'estaveu editant!
30.
Someone else changed this page while you were editing!
2006-04-20
Algú ha canviat aquesta pàgina mentre l'estaveu editant!
33.
[Content of new page loaded from %s]
2006-04-20
[Contingut de la pàgina nova carregada des de %s]
34.
[Template %s not found]
2006-04-20
[No s'ha trobat la plantilla %s]
35.
[You may not read %s]
2006-04-20
[No podeu llegir %s]
37.
Describe %s here.
2006-04-20
Descriviu %s ací.
38.
Check Spelling
2006-04-20
Comprova l'ortografia
39.
Save Changes
2006-04-20
Desa els canvis
40.
Cancel
2006-04-20
Cancel·la
41.
By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %(license_link)s. If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your changes.
2006-04-20
Polsar '''%(save_button_text)s''' posa els teus canvis sota la llicència %(license_link)s. Si no voleu això, polseu '''%(cancel_button_text)s''' per a cancel·lar els vostres canvis.
42.
Preview
2006-04-20
Previsualitza
43.
GUI Mode
2006-04-20
Mode amb interfície gràfica
45.
Trivial change
2006-04-20
Canvi trivial
46.
Comment:
2006-04-20
Comentari:
47.
<No addition>
2006-04-20
<Cap afegit>
48.
Add to: %(category)s
2006-04-20
Afegeix a: %(category)s
49.
Remove trailing whitespace from each line
2006-04-20
Suprimeix els espais del final de les línies
50.
Edit was cancelled.
2006-04-20
S'ha cancel·lat l'edició.
53.
'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.''' Try a different name.
2006-04-20
'''Ja existeix una pàgina amb el nom {{{%s}}}.''' Proveu amb un nom diferent.
57.
Could not rename page because of file system error: %s.
2006-04-20
No s'ha pogut canviar el nom de la pàgina degut a un error del sistema de fitxers: %s.
59.
Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.
2006-04-20
Gràcies pels vostres canvis. S'aprecia la vostra atenció als detalls.
60.
Page "%s" was successfully deleted!
2006-04-20
S'ha suprimit la pàgina «%s» amb èxit.
61.
Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).
2006-04-20
No s'ha pogut blocar la pàgina. S'ha produït un error no esperat (errno=%d).
62.
Page could not get locked. Missing 'current' file?
2006-04-20
No s'ha pogut blocar la pàgina. Manca el fitxer «current»?
66.
You are not allowed to edit this page!
2006-04-20
No teniu permís per a editar aquesta pàgina.
67.
You cannot save empty pages.
2006-04-20
No podeu desar pàgines buides.
68.
You already saved this page!
2006-04-20
Ja heu desat aquesta pàgina.
70.
You did not change the page content, not saved!
2006-04-20
No heu canviat el contingut de la pàgina, no es desa!
71.
You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!
2006-04-20
No podeu canviar els ACL en aquesta pàgina ja que no teniu permisos d'administració sobre ella.
73.
The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.
2006-04-20
El blocatge de %(owner)s ha expirat fa %(mins_ago)d minuts, i ara teniu el blocatge sobre la pàgina.
74.
Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s.
2006-04-20
Altres usuaris tindran les edicions ''blocades'' en aquesta pàgina fins a %(bumptime)s.
75.
Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this page.
2006-04-20
S'''avisarà'' a altres usuaris fins a %(bumptime)s que esteu editant aquesta pàgina.
76.
Use the Preview button to extend the locking period.
2006-04-20
Useu el botó Previsualitza per a estendre el periode de blocatge.
77.
This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).
2006-04-20
Aquesta pàgina està ''blocada'' per %(owner)s per a editar fins a %(timestamp)s, és a dir, durant %(mins_valid)d minuts.
79.
<unknown>
2006-04-20
<desconegut>
81.
The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!
2006-04-20
La còpia de seguretat dels continguts d'aquesta pàgina és obsoleta i no s'inclourà als resultats de les recerques.
82.
Revision %(rev)d as of %(date)s
2006-04-20
Revisió %(rev)d del %(date)s