Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
413 of 32 results
4.
Credits and License
Chứng chỉ và Giấy phép
Translated and reviewed by bienhoisinh on 2007-06-24
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:3(title)
5.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Tài liệu này được bảo trì bởi nhóm biên soạn tài liệu Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Để xem danh sách những người đã góp công, xem <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">trang những người góp công</ulink>
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-08-05
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:4(para)
6.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu này được phân phối với giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by ducnha on 2007-06-20
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:5(para)
7.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn được quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải tiến các tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép. Tất cả các tài liệu dẫn xuất phải được phát hành theo giấy phép.
Translated and reviewed by bienhoisinh on 2007-06-24
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:6(para)
8.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by ducnha on 2007-06-20
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:8(para)
9.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Bản sao của giấy phép có thể tìm thấy ở đây: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-08-05
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:19(para)
10.
2005-2009
(no translation yet)
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:24(year)
11.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Công ty TNHH Canonical và các thành viên của dự án biên soạn tài liệu Ubuntu
Translated and reviewed by bienhoisinh on 2007-06-24
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:25(holder)
12.
The Ubuntu Documentation Project
Dự án biên soạn tài liệu Ubuntu
Translated and reviewed by bienhoisinh on 2007-06-24
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:18(publishername)
13.
This section contains advice and help on working with files and folders.
Phần này bao gồm các lời khuyên và trợ giúp khi làm việc với các tập tin và thư mục
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-06-21
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:17(para)
413 of 32 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dinh Trung Kien Le, Tran Anh Tuan, Viet Hung, bienhoisinh, blackrises, ducnha.