Translations by Jonathan Thomas

Jonathan Thomas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 851 results
1.
Channel List
2010-06-02
Llista de canals
5.
You can limit the channel list to those channels with a minimum number of users here. Choosing 0 disables this criterion.
2010-06-02
Podeu limitar la llista de canals a mostrar aquells canals amb un nombre mínim d'usuaris. Escollir 0 deixa este criteri sense efecte.
6.
You can limit the channel list to those channels with a maximum number of users here. Choosing 0 disables this criterion.
2010-06-02
Podeu limitar la llista de canals a mostrar aquells canals amb un nombre màxim d'usuaris. Escollir 0 deixa este criteri sense efecte.
7.
Filter pattern:
2010-06-02
Patró de filtrat:
9.
Enter a filter string here.
2010-06-02
Introduïu un text de filtrat ací.
10.
Channel
2010-06-02
Canal
11.
Topic
2010-06-02
Tema
16.
Channel Name
2010-06-02
Nom de canal
17.
Users
2010-06-02
Usuaris
18.
Channel Topic
2010-06-02
Tema del canal
21.
Join Channel
2010-06-02
Entra al canal
23.
Save Channel List
2010-06-02
Alça la llista de canals
24.
Konversation Channel List: %1 - %2
2010-06-02
Llista de canals de Konversation: %1 - %2
25.
Channels: %1 (%2 shown)
2010-06-02
Canals: %1 (%2 mostrats)
29.
Channel List for %1
2010-06-02
Llista de canals per %1
30.
DCC Send
2010-06-02
Enviament DCC
31.
DCC Receive
2010-06-02
Recepció DCC
32.
(Reverse DCC)
2010-06-02
(DCC revers )
33.
Unknown server
2010-06-02
Servidor desconegut
39.
Info
2010-06-02
Informació
42.
Reconnection attempts exceeded.
2010-06-02
S'han excedit els Intents de reconnexió.
43.
You are already connected to %1. Do you want to open another connection?
2010-06-02
Ja esteu connectat a %1. Voleu obrir una altra connexió?
44.
Already connected to %1
2010-06-02
Ja connectat a %1
45.
Create connection
2010-06-02
Crea una connexió
47.
Switch Server
2010-06-02
Canvia de servidor
52.
Identity Settings
2010-06-02
Paràmetres d'identitat
53.
Edit Identity...
2010-06-02
Edita identitat...
54.
No vacant port
2010-06-02
No hi ha cap port lliure
55.
Could not open a socket
2010-06-02
No s'ha pogut obrir un sòcol
56.
Edit Watched Nickname
2010-06-02
Edita sobrenom visible
57.
&Network name:
2010-06-02
Nom de la &xarxa:
58.
Pick the server network you will connect to here.
2010-06-02
Escolliu el servidor de xarxa al que vos connectareu ací.
59.
N&ickname:
2010-06-02
Sobre&nom:
60.
<qt>The nickname to watch for when connected to a server in the network.</qt>
2010-06-02
<qt>El sobrenom a vigilar en connectar-se a un servidor de la xarxa.</qt>
61.
Change notify information
2010-06-02
Canvia informació de notificació
62.
Discards all changes made
2010-06-02
Descarta tots els canvis fets
63.
Your names
2010-06-02
Albert Astals Cid,Manuel Tortosa
64.
Your emails
2010-06-02
aacid@kde.org,manutortosa@gmail.com
67.
Server found, connecting...
2010-06-02
S'ha trobat el servidor, establint la connexió...
68.
Connected; logging in...
2010-06-02
S'ha connectat; s'està entrant...
71.
SSL Connection Error
2010-06-02
Error a la connexió SSL
73.
No nicknames from the "%1" identity were accepted by the connection "%2". Please enter a new one or press Cancel to disconnect:
2010-06-02
La connexió «%2» no ha acceptat cap sobrenom de la identitat «%1». Per favor introduïu un nou sobrenom o premeu Cancel·la per desconnectar-vos:
74.
Nickname error
2010-06-02
Error al sobrenom
77.
Select File(s) to Send to %1
2010-06-02
Escolliu els fitxers que voleu enviar a %1
78.
DCC
2010-06-02
DCC
79.
%1 offers to send you "%2" (%3)...
2010-06-02
%1 ofereix enviar-vos «%2» (%3)...
80.
unknown size
2010-06-02
mida desconeguda
81.
Asking %1 to accept upload of "%2" (%3)...
2010-06-02
S'està demanant a %1 que accepti la pujada de «%2» (%3)...
82.
Received invalid passive DCC send acceptance message for "%1" from %2.
2010-06-02
S'ha rebut un missatge no vàlid d'acceptació de l'enviament DCC passiu per «%1» de %2.
83.
Resuming download of "%1" from %2 starting at %3% of %4...
2010-06-02
S'està reprenent la baixada de «%1» de %2 al punt %3% de %4...