Translations by js

js has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 239 results
2.
"%1" is not a valid identifier.
2007-03-04
"%1" nie jest poprawnym identyfikatorem.
3.
"%1" value has to be entered.
2008-01-15
Wartość "%1" musi być wprowadzona.
5.
No project loaded.
2007-03-04
Nie otwarto projektu.
6.
No such object "%1.%2".
2007-03-04
Obiekt "%1.%2" nie istnieje.
7.
No such viewmode "%1" in object "%2.%3".
2007-03-04
Nie istnieje widok "%1" dla obiektu "%2.%3".
8.
Failed to open object "%1.%2".
2007-03-04
Nie można otworzyć obiektu "%1.%2".
9.
Execute
2007-03-04
Wykonaj
10.
No such mimetype "%1"
2007-03-04
Nie istnieje typ MIME "%1"
11.
Failed to open part "%1" for mimetype "%2"
2007-03-04
Nieudane otwarcie wtyczki "%1" dla typu MIME "%2"
12.
Method
2007-03-04
Metoda
14.
Item
2007-03-04
Element
15.
Data Table
2007-03-04
Tabela danych
16.
No such item "%1"
2007-03-04
Nie ma takiego elementu: "%1"
17.
No such method "%1"
2007-03-04
Nie ma takiej metody: "%1"
20.
Message
2007-03-04
Komunikat
22.
Record
2007-03-04
Rekord
23.
Navigate
2007-03-04
Nawiguj
24.
Row
2007-03-04
Wiersz
26.
No window active.
2007-03-04
Brak aktywnego okna.
27.
No view selected for "%1".
2007-03-04
Nie wybrano widoku dla "%1".
28.
The view for "%1" could not handle data.
2007-03-04
Widok dla "%1" nie obsługuje danych.
29.
Unknown record "%1" in view for "%2".
2007-03-04
Nieznany rekord "%1" w widoku dla "%2".
30.
Action
2007-03-04
Akcja
31.
Comment
2007-03-04
Komentarz
33.
Macro
2007-03-04
Makro
34.
Design of macro "%1" has been modified.
2007-03-04
Projekt makra "%1" został zmodyfikowany.
35.
Macro "%1" already exists.
2007-03-04
Makro "%1" już istnieje.
36.
<qt>Failed to execute the macro "%1".<br>%2</qt>
2007-03-04
<qt>Nieudane wykonanie makra "%1".<br>%2</qt>
37.
(unbound)
2008-01-15
(niezwiązane)
38.
(unbound)
2008-01-15
(niezwiązane)
41.
(unbound)
2008-01-15
(niezwiązany)
43.
form
2008-01-15
formularz
46.
subForm
2008-01-15
podformularz
63.
Combo Box
2007-03-04
Lista rozwijana
64.
comboBox
2008-01-15
listaRozwijana
65.
A combo box widget
2007-03-04
Lista rozwijana
70.
autoField
2008-01-15
poleAuto
78.
On Click Option
2007-03-10
Opcja przy kliknięciu
79.
Auto Tab Order
2007-03-04
Automatyczna kolejność tabulacji
84.
Multiline Text
2008-01-15
Edytor wielowierszowy
85.
Drop-Down List
2008-01-15
Lista rozwijana
86.
Image
2008-01-15
Obrazek
88.
Label Text Color
2007-03-04
Kolor tekstu etykiety
92.
Top
2008-01-15
Góra
93.
No Label
2008-01-15
Brak
97.
Keep Ratio
2008-01-15
Zachowuj proporcje
99.
Drop-Down Button Visible
2008-01-15
Przycisk listy widoczny
103.
Editable
2008-01-15
Edycja dostępna
105.
&Assign Action...
2007-03-10
Przypisz &akcję...
108.
Widget's data source:
2008-01-15
Źródło danych (pole):