Translations by Orestes Mas

Orestes Mas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
1.
Your names
2009-11-27
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2.
Your emails
2009-11-27
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
3.
Flash Export
2008-04-17
Exportador a Flash
4.
A Kipi plugin to export images to Flash using Simple Viewer component
2008-04-17
Un endollable Kipi per exportar imatges a Flash usant el component de Vista Simple
5.
Author and maintainer
2008-04-17
Autor i mantenidor
6.
Developer and maintainer
2008-04-17
Desenvolupador i mantenidor
7.
Plugin Handbook
2008-04-17
Manual del connector
8.
<p>SimpleViewer is a Flash component which is free to use, but uses a license which comes into conflict with several distributions. Due to the license it is not possible to ship it with this plugin.</p><p>You can now download SimpleViewer from its homepage and point this tool to the downloaded archive. The archive will be stored with the plugin configuration, so it is available for further use.</p>
2008-04-17
<p>SimpleViewer és un component Flash que es pot usar gratuïtament, però que usa una llicència que entra en conflicte amb la política de diverses distribucions. A causa d'aquesta llicència no és possible distribuir-lo amb aquest endollable.</p><p>Podeu baixar-vos ara el SimpleViewer des de la seva pàgina principal i indicar la ruta de l'arxiu descarregat a l'endollable. L'arxiu es desarà juntament amb la configuració de l'endollable, per la qual cosa quedarà disponible per a usos posteriors.</p>
9.
<p>1.) Download SimpleViewer Version 1.8.x</p>
2008-04-17
<p>1.) Descarrega la versió 1.8.x de SimpleViewer</p>
10.
<p>2.) Point this tool to the downloaded archive</p>
2008-04-17
<p>2.) Indica la ruta de l'arxiu descarregat a l'endollable</p>
11.
Flash Export...
2008-04-17
Exportació a Flash...
12.
SimpleViewer installation failed
2008-04-17
Ha fallat la instal·lació de SimpleViewer
13.
Target folder %1 already exists. Do you want to overwrite it (all data in this folder will be lost)
2008-04-17
La carpeta destí %1 ja existeix. Voleu sobreescriure-la (es perdran totes les dades de dins la carpeta)?
14.
Could not delete %1 Please choose another export folder
2008-04-17
No s'ha pogut esborrar %1 Si us plau, escolliu una altra carpeta d'exportació
15.
Estimate the number of actions to do...
2008-04-17
Fes una estimació del nombre d'accions a realitzar...
16.
Export canceled
2008-04-17
S'ha cancel·lat l'exportació
17.
Initialising...
2008-04-17
S'està inicialitzant...
18.
Failed to create export directories
2008-04-17
No s'han pogut crear els directoris d'exportació
19.
Failed to export the images
2008-04-17
No s'han pogut exportar les imatges
20.
Failed to create index.html
2008-04-17
No s'ha pogut crear el fitxer index.html
25.
Creating directories...
2008-04-17
S’estan creant els directoris…
26.
Could not create folder '%1'
2008-04-17
No s'ha pogut crear la carpeta '%1'
40.
Selection
2008-04-17
Selecció
41.
Album Selection
2008-04-17
Selecció d'àlbums
42.
Look
2008-04-17
Aspecte
43.
Page Look
2008-04-17
Aspecte de la pàgina
44.
Navigation
2008-04-17
Navegació