Translations by H. İbrahim Güngör

H. İbrahim Güngör has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 103 results
4.
A message from %1 was dropped, because this contact is on your blacklist.
2010-07-15
%1 kişisinden gelen mesaj düştü çünkü bu kişi sizin kara listenizde bulunuyor.
6.
A message from %1 was dropped, because it contained a blacklisted word.
2010-07-15
%1 kişisinden gelen mesaj düştü çünkü mesajda kara listeye alınmış bir kelime geçiyordu.
72.
Your policy settings do not allow encrypted sessions to this contact.
2010-07-15
Kural ayarlarınız bu kişi için şifreli oturumlara izin vermiyor.
75.
Please wait
2011-12-10
Lütfen bekleyin
97.
Now Listening for Kopete - it would tell you what I am listening to, if I was listening to something on a supported media player.
2010-07-15
Kopete için Şimdi Dinlenen - desteklenen bir ortam yürütücüsünde bir şeyler dinliyorsam, ne dinlemekte olduğumu söyler.
100.
None of the supported media players (Amarok, KsCD, JuK, Kaffeine, or Quod Libet) are playing anything.
2010-12-21
Desteklenen ortam yürütücülerinizden (Amarok, KsCD, JuK, Kaffeine veya Quod Libet) hiçbiri bir şey çalmıyor.
101.
Nothing to Send
2010-07-15
Hiçbir şey Gönderme
103.
Cannot find the Magick 'convert' program. convert is required to render the LaTeX formulae. Please get the software from www.imagemagick.org or from your distribution's package manager.
2010-07-15
Magick 'dönüştürme' uygulaması bulunamadı. convert LaTeX formüllerini gösterebilmek için gereklidir. Lütfen www.imagemagick.org adresinden veya dağıtımınızın paket yöneticisinden doğru paketi alın.
106.
No LaTeX Formula
2010-07-15
Hiç LaTeX Formülü Yok
107.
<b>Preview of the LaTeX message :</b> <br />%1
2010-07-15
<b>LaTeX iletinin önizlemesi: </b> <br />%1
215.
<qt>SMSSend is a program for sending SMS through gateways on the web. It can be found on <a href="%1">%2</a></qt>
2010-07-15
<qt>SMSSend (SMS gönder) ağdaki kapılardan SMS gönderme uygulamasıdır. Bu uygulama <a href="%1">%2</a> adresinde bulunabilir.</qt>
237.
<qt>The display name you entered is too long. Please use a shorter name. Your display name has <b>not</b> been changed.</qt>
2010-07-15
<qt>Girdiğiniz görünüm ismi çok uzun. Lütfen daha kısa bir isim girin. Görünüm isminiz <b>değiştirilmedi</b></qt>
325.
There is 1 operator online.
There are %1 operators online.
2010-07-15
Çevrim içi durumda %1 yönetici var.
349.
Please fill in the fields in the dialog. First select a connection manager, then select a protocol.
2011-12-10
Diyalogdaki alanları lütfen doldurunuz. İlk önce bağlantı yöneticisini, sonra protokolü seçin.
386.
The server rejected the registration form. Reason: "%1"
2010-07-15
Sunucu kayıt işlemini reddetti. Neden: "%1"
514.
You have preselected a resource for contact %1, but you still have open chat windows for this contact. The preselected resource will only apply to newly opened chat windows.
2012-01-14
Daha önce bağlantı %1 için bir kaynak seçtiniz, ama bu bağlantı için hâlâ açık sohbet pencereleriniz var. Önce seçilmiş kaynak sadece yeni açılan sohbet pencerelerine uygulanacaktır.
560.
Ashamed
2010-07-15
Mahcup
674.
Bad SASL authentication protocol.
2010-07-15
Kötü SASL yetkilendirme protokolü.
765.
There was an error in the protocol handling; it was not fatal, so you will not be disconnected.
2010-07-15
Protokol yönetiminde bir hata oluştu. Önemli bir hata değil, bu yüzden bağlantınız kesilmeyecek.
796.
You must be online to search the ICQ Whitepages.
2010-07-15
ICQ Beyaz sayfaları aramak için bağlı olmalısınız.
799.
You must enter search criteria.
2010-07-15
Geçerli bir parola girmelisiniz.
913.
Consumer Electronics
2010-07-15
Elektronik Ürünler
951.
Club/Social Org.
2010-07-15
Kulüp/Sosyal Organizasyon
1079.
Request Timed Out
2010-07-15
İstek Zaman Aşımına Uğradı
1080.
Acceptance Period Timed Out
2010-07-15
Kabul Etme Süresi Zaman Aşımına Uğradı
1083.
Timeout
2010-07-15
Zaman Aşımı
1088.
Edit Contact's Properties
2010-07-15
Bağlantının Özelliklerini Düzenle
1121.
Password changing finished prematurely due to a session related problem (try again later).
2010-07-15
Oturumla ilgili bir hatadan dolayı şifre değiştirme tamamlanamadı (lütfen daha sonra tekrar deneyin).
1168.
Server sent incorrect data. Protocol error.
2010-07-15
Sunucu hatalı veri gönderildi. Protokol hatası.
1204.
Webcam for %1
2010-07-15
%1 için ağ kamerası
1248.
Webcam connection to the user %1 could not be established. Please relogin and try again.
2010-07-15
%1 kullanıcısına ağ kamerası bağlantısı sağlanamadı. Lütfen yeniden giriş yaparak deneyin.
1249.
An error occurred closing the webcam session.
2010-07-15
Ağ kamerası oturumu kapatılırken hata oluştu.
1277.
Webcam for %1 is not available.
2010-07-15
%1 için ağ kamerası kullanılabilir değil.
1309.
Private URL
2010-07-15
Özel Ağ Adresi
1314.
Work URL
2010-07-15
İş Ağ Adresi
1339.
Connection to localhost failed. Is your samba server running?
2010-07-15
Localhost konumuna bağlantı başarısız oldu.! Samba sunucunuz çalışıyor mu?
1340.
A message file could not be removed; maybe the permissions are incorrect. Fix this (may require the root password)?
2010-07-15
Bir mesaj dosyası silinemedi; belki izinler hatalıdır. Düzeltilsin mi? (root parolası gerekebilir)
1353.
Zipcode
2010-07-15
Posta kodu
1365.
All the other participants have left, and other invitations are still pending. Your messages will not be delivered until someone else joins the chat.
2012-01-14
Diğer katılanların hepsi ayrıldı ve diğer davetler hâlâ askıda. Mesajlarınız bir başkası sohbete bağlanana kadar iletilmeyecek.
1418.
Directory update
2010-07-15
Dizini güncelle
1420.
Contact list entry already exists
2010-07-15
Kişi listesi girdisi zaten var
1424.
Too many folders
2011-07-16
Çok fazla klasör
1455.
GroupWise Connection Certificate Problem
2010-07-15
GroupWise Bağlantısı Sertifika Sorunu
1528.
Kopete lost the channel used to talk to the instant messaging system. This can be because either your internet access went down, the service is experiencing problems, or the service disconnected you because you tried to connect with the same account from another location. Try connecting again later.
2010-07-15
Kopete ile mesajlaşma servisi arasındaki bağlantı koptu. Internet bağlantınız kesilmiş ya da mesajlaşma servisi bazı sorunlar yaşıyor olabilir. Aynı hesapla başka bir bilgisayardan bağlanmayı denemek bağlantının kopmasına neden olabilir. Lütfen daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
1555.
<br /><b>Home Page:</b>&nbsp;<a href="%1"><nobr>%2</nobr></a>
2010-07-15
<br /><b>Ağ Sayfası:</b>&nbsp;<a href="%1"><nobr>%2</nobr></a>
1656.
Colors && Fonts
2010-07-15
Renkler ve Yazı Tipleri
1659.
The specified archive cannot be opened. Make sure that the archive is a valid ZIP or TAR archive.
2010-07-15
Verilen arşiv dosyası açılamadı. Bu arşivin geçerli bir ZIP ya da TAR arşivi olduğundan emin olun.
1668.
The Chat Window Style <resource>%1</resource> was successfully deleted.
2010-07-15
Sohbet Penceresi Biçimi <resource>%1</resource> başarılı bir şekilde silindi.
1671.
The specified archive <filename>%1</filename> cannot be opened. Make sure that the archive is a valid ZIP or TAR archive.
2010-07-15
<filename>%1</filename> arşiv dosyası açılamadı. Bu arşivin geçerli bir ZIP ya da TAR arşivi olduğundan emin olun.
1697.
Bye
2010-07-15
Hoşça kal