Translations by Tran Anh Tuan

Tran Anh Tuan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
7.
Power Manager is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2008-07-06
Bộ Quản lý Điện năng là phần mềm tự do nên bạn có thể phân phối lại nó và sửa đổi nó với điều kiện của Quyền Công Chung GNU (GPL) do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố, hoặc phiên bản 2 của Quyền hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2008-07-06
Bạn có thể đã nhận một bản sao của Quyền Công Chung GNU cùng với chương trình này; nếu không thì hãy viết cho Tổ chức Phần mềm Tự do: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. (Mỹ)
81.
Laptop lid close action on battery
2008-07-06
Hành động đóng nắp máy tính xách tay khi chạy bằng pin