Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 517 results
1.
Power Manager Brightness Applet
2010-02-06
Tiểu dụng Độ sáng Bộ quản lý Điện năng
2007-07-10
Tiểu dụng độ Sáng Bộ Quản lý Điện năng
2007-07-10
Tiểu dụng độ Sáng Bộ Quản lý Điện năng
2.
Adjusts laptop panel brightness.
2007-03-04
Điều chỉnh độ sáng của màn hình máy tính xách tay.
3.
Cannot connect to gnome-power-manager
2010-02-06
Không thể kết nối đến gnome-power-manager
2007-07-10
Không thể kết nối đến Bộ Quản lý Điện năng GNOME.
4.
Cannot get laptop panel brightness
2010-02-06
Không thể lấy độ sáng của màn hình máy tính xách tay
2007-03-04
Không thể lấy độ sáng của màn hình máy tính xách tay.
5.
LCD brightness : %d%%
2007-03-04
Độ sáng LCD: %d%%
6.
Licensed under the GNU General Public License Version 2
2006-03-17
Được phát hành với điều kiện của Quyền Công Chung GNU (GPL) phiên bản 2
7.
Power Manager is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2008-01-15
Chương trình này là phần mềm tự do; bạn có thể phát hành lại nó và/hoặc sửa đổi nó với điều kiện của Giấy phép Công cộng GNU như được xuất bản bởi Tổ chức Phần mềm Tự do; hoặc phiên bản 2 của Giấy phép này, hoặc (tùy chọn) bất kỳ phiên bản sau nào.
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng là phần mềm tự do nên bạn có thể phân phối lại nó và sửa đổi nó với điều kiện của Quyền Công Chung GNU (GPL) như do Tổ chức Phần mềm Tự do sản xuất, hoặc phiên bản 2 của Quyền hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng là phần mềm tự do nên bạn có thể phân phối lại nó và sửa đổi nó với điều kiện của Quyền Công Chung GNU (GPL) như do Tổ chức Phần mềm Tự do sản xuất, hoặc phiên bản 2 của Quyền hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
2008-01-15
Chương trình này được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng được phân phối vì mong muốn nó hữu ích nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ. Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng được phân phối vì mong muốn nó hữu ích nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ. Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng được phân phối vì mong muốn nó hữu ích nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ. Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng được phân phối vì mong muốn nó hữu ích nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ. Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2008-01-15
Bạn đã nhận một bản sao của Giấy phép Công cộng GNU cùng với chương trình này; nếu không, hãy viết thư cho Tổ chức Phần mềm Tự do, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2006-03-17
Bện nên đã nhận một bản sao của Quyền Công Chung GNU cũng với chương trình này; nếu không thì hãy viết cho Tổ chức Phần mềm Tự do: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. (Mỹ)
2006-03-17
Bện nên đã nhận một bản sao của Quyền Công Chung GNU cũng với chương trình này; nếu không thì hãy viết cho Tổ chức Phần mềm Tự do: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. (Mỹ)
10.
Copyright © 2006 Benjamin Canou
2007-03-04
Tác quyền © năm 2006 của Benjamin Canou
11.
Adjusts Laptop panel brightness
2007-07-10
Điều chỉnh độ sáng của màn hình trên máy tính xách tay
12.
Brightness Applet
2007-07-10
Tiểu dụng độ sáng
13.
Brightness Applet Factory
2007-07-10
Bộ tạo tiểu dụng độ sáng
14.
Factory for Brightness Applet
2007-07-10
Độ tạo cho tiểu dụng độ sáng
15.
Power Manager Inhibit Applet
2007-03-04
Tiểu dụng ngăn chặn Bộ Quản lý Điện năng
16.
Allows user to inhibit automatic power saving.
2007-03-04
Cho người dùng có khả năng ngăn chặn tự động tiết kiệm điện năng.
17.
Automatic sleep inhibited
2007-03-04
Tự động ngủ bị ngăn chặn
18.
Automatic sleep enabled
2007-03-04
Tự động ngủ đã bật
19.
Manual inhibit
2010-02-06
Ngăn chặn thủ công
2007-03-04
Tự ngăn chặn
20.
Copyright © 2006-2007 Richard Hughes
2007-03-04
Tác quyền © 2006-2007 của Richard Hughes
21.
Allows user to inhibit automatic power saving
2007-07-10
Cho người dùng có khả năng ngăn chặn tự động tiết kiệm điện năng
22.
Factory for Inhibit Applet
2007-07-10
Bộ tạo cho tiểu dụng ngăn chặn
23.
Inhibit Applet
2007-07-10
Tiểu dụng ngăn chặn
24.
Inhibit Applet Factory
2007-07-10
Bộ tạo tiểu dụng ngăn chặn
25.
Power Manager
2008-01-15
Bộ Quản Lý Điện Năng
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng
2006-03-17
Bộ Quản lý Điện năng
26.
Power management daemon
2006-08-26
Trình nền quản lý điện năng
2006-03-17
Trình nền Quản lý Điện năng
2006-03-17
Trình nền Quản lý Điện năng
27.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
2006-05-02
Sau khi tiếp tục lại, bộ quản lý điện năng sẽ thu hồi các hành động chính sách trong một số giây để cho phép các thông điệp xảy ra ổn định và HAL cập nhật được. Bình thường, năm giây là đủ, không quá lâu mà làm cho người dùng cảm thấy bối rối.
28.
Allow Suspend and Hibernate in the menu
2006-08-26
Hiển thị hai mục « Ngưng » và « Ngủ đông » trong trình đơn
29.
Allow backlight brightness adjustment
2007-07-10
Cho phép điều chỉnh độ sáng đèn sau
30.
Battery critical low action
2006-03-17
Hành động pin yếu tới hạn
31.
Change the brightness automatically using the ambient light sensors
2007-07-10
Tự động thay đổi độ sáng, dùng những máy nhạy ánh sáng chung quanh