Translations by cubells

cubells has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
994.
Default reminder value
2012-10-09
Valor per defecte per als recordatoris
1048.
The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain.
2012-10-09
La plantilla d'URL per utilitzar per defecte de dades de lliure/ocupat, %u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça electrònica i %d es reemplaça amb el domini.
1184.
Selected Calendars for Alarms
2012-10-09
Calendaris seleccionats per les alarmes
1442.
In Progress
2012-10-09
En curs
1844.
In progress
2012-10-09
En curs
2024.
America/Winnipeg
2012-10-09
Amèrica/Winnipeg
2099.
Asia/Shanghai
2012-10-09
Àsia/Xangai
2118.
Atlantic/Cape_Verde
2012-10-09
Atlàntic/Cap_Verd
2136.
Europe/Amsterdam
2012-10-09
Europa/Amsterdam
2311.
Because "{0}", you may need to select different mail options.
2012-10-09
Degut a «{0}» pot ser que hàgiu de seleccionar diferents opcions de correu.
2312.
Because "{1}".
2012-10-09
Degut a «{1}».
2316.
Could not read signature file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut llegir el fitxer de signatura «{0}».
2318.
Could not save to autosave file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut desar el fitxer de còpia automàtica «{0}».
2322.
Error saving to autosave because "{1}".
2012-10-09
S'ha produït un error en desar automàticament degut a «{1}».
2424.
Bad regular expression "{0}".
2012-10-09
L'expressió regular «{0}» és incorrecta.
2425.
Could not compile regular expression "{1}".
2012-10-09
No s'ha pogut compilar l'expressió regular «{1}».
2426.
File "{0}" does not exist or is not a regular file.
2012-10-09
El fitxer «{0}» no existeix o no és un fitxer normal.
2430.
Name "{0}" already used.
2012-10-09
Ja s'està fent servir el nom «{0}».
2520.
Follow Up
2012-10-09
Seguiment
2914.
This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is <header enabled> - set enabled if the header is to be displayed in the mail view.
2012-10-09
Aquesta clau ha de contenir una llista d'estructures XML que especifiqui capçaleres personalitzades i si s'han de visualitzar. El format de l'estructura XML és <capçalera enabled>. Indiqueu «enabled» (habilitat) si s'ha de visualitzar la capçalera en la visualització del correu.
2918.
This setting specifies whether the threads should be in expanded or collapsed state by default. Evolution requires a restart.
2012-10-09
Aquest paràmetre especifica si l'estat per defecte dels fils és expandit o contret. Haureu de reiniciar perquè els canvis tinguin efecte
3144.
_Use system defaults
2012-10-09
Utilitza els paràmetres pe_r defecte del sistema
3160.
Flag to Follow Up
2012-10-09
Senyala per al seguiment
3167.
The messages you have selected for follow up are listed below. Please select a follow up action from the "Flag" menu.
2012-10-09
Els missatges que heu seleccionat per fer-ne el seguiment es llisten a sota. Seleccioneu una acció de seguiment al menú «Senyalador».
3336.
Use _Default
2012-10-09
Utilitza el per _defecte
3373.
Follow Up Flag
2012-10-09
Senyalador de seguiment
3380.
Follow-Up
2012-10-09
Seguiment
3446.
Please select a valid backup file to restore.
2012-10-09
Seleccioneu un fitxer de còpia de seguretat de l'Evolution vàlid per restaurar-lo.
3570.
You are also permitted to see my private items.
2012-10-09
També teniu permís per veure els meus elements privats.
3571.
However you are not permitted to see my private items.
2012-10-09
Tot i això, no teniu permís per veure els meus elements privats.
3657.
Could not find Exchange Web Storage System.
2012-10-09
No s'ha trobat el sistema d'emmagatzematge web de l'Exchange.
4105.
<span weight="bold">Sources</span>
2012-10-09
<span weight="bold">Orígens</span>
4624.
Follow _Up...
2012-10-09
Seg_uiment...
4674.
_Attached
2012-10-09
_Adjunt
4781.
By _Follow Up Flag
2012-10-09
Pel sen_yalador de seguiment