Translations by Anh Vu

Anh Vu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 108 results
67.
Ready to install? Once you answer a few questions, the contents of the live CD can be installed on this computer so you can run the system at full speed and without the CD.
2007-06-19
Bạn đã sẵn sàng cài đặt? Sau khi bạn trả lời một số câu hỏi, nội dung của live CD sẽ được cài đặt trên máy tính này và bạn có thể chạy hệ thống ở tốc độ tối đa mà không cần CD.
71.
If you have Internet access, read the release notes for information on problems that may affect you.
2007-06-19
Nếu bạn có kết nối Internet, hãy đọc các chú ý về bản phát hành để biết thông tin về những vấn đề có thể ảnh hưởng tới bạn.
72.
Release Notes
2007-06-19
Chú ý về bản phát hành
97.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2007-06-19
Nếu bạn không muốn nhập tài khoản nào thì đừng chọn gì hết và đi sang trang kế.
142.
Boot loader
2007-06-19
Chương trình hỗ trợ khởi động
151.
Language: ${LANGUAGE} Keyboard layout: ${KEYMAP} Name: ${FULLNAME} Login name: ${USERNAME} Location: ${LOCATION} Migration Assistant: ${MIGRATE}
2007-06-19
Ngôn ngữ: ${LANGUAGE} Kiểu bàn phím: ${KEYMAP} Tên: ${FULLNAME} Tên đăng nhập: ${USERNAME} Địa điểm: ${LOCATION} Trợ lý di cư: ${MIGRATE}
154.
Finding the distribution to copy...
2007-06-19
Đang tìm bản phát hành để chép...
159.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2007-06-19
Chương trình cài đặt bị lỗi khi chép các tập tin vào đĩa cứng:
166.
Configuring target system...
2007-06-19
Đang cấu hình hệ thống chỉ định...
170.
Configuring keyboard...
2007-06-19
Đang cấu hình bàn phím...
172.
Importing documents and settings...
2007-06-19
Đang nhập tài liệu và thiết lập...
198.
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
2007-06-19
Bạn có muốn chương trình cài đặt cố gỡ bỏ các phân vùng này lần nữa?
270.
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
271.
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
272.
# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
273.
# Cyrillic - non-Slavic languages
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
274.
# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
275.
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
276.
# Georgian
2007-06-19
# Georgian
277.
# Greek
2007-06-19
# Hy Lạp
278.
# Hebrew
2007-06-19
# Do Thái
279.
# Lao
2007-06-19
# Lào
280.
# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic
281.
# Latin2 - central Europe and Romanian
2007-06-19
# Latin2 - Trung Âu và Romanian
2007-06-19
# Latin2 - Trung Âu và Romanian
2007-06-19
# Latin2 - Trung Âu và Romanian
282.
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh
2007-06-19
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese và Welsh
283.
# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese
2007-06-19
# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori và Marshallese
284.
. Latin - Vietnamese
2007-06-19
. Latin - Tiếng Việt
285.
# Thai
2007-06-19
# Thái
286.
. Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic
2007-06-19
. Tổ hợp - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic
287.
. Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek
2007-06-19
. Tổ hợp - Latin; Slavic Cyrillic; Hy Lạp
288.
. Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic
2007-06-19
. Tổ hợp - Latin; Slavic và không phải Slavic Cyrillic
289.
Set of characters that should be supported by the console font:
2007-06-19
Tập các ký tự cần được hỗ trợ bởi phông chữ của console:
2007-06-19
Tập các ký tự cần được hỗ trợ bởi phông chữ của console:
2007-06-19
Tập các ký tự cần được hỗ trợ bởi phông chữ của console: