Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
~
Technical description
2012-09-13
Descripció tecnica
~
Updates
2012-03-09
Actualitzacions
11.
Open Link in Browser
2009-04-14
Obre l'enllaç en el navegador
12.
Copy Link to Clipboard
2009-04-14
Copia l'enllaç al navegador
13.
Settings…
2009-04-14
Paràmetres...
18.
You stopped the check for updates.
2012-09-13
Heu aturat la comprovació d'actualitzacions
19.
_Check Again
2012-09-13
_Torna-ho a comprovar
21.
The software on this computer is up to date.
2012-03-09
El programari d'aquest ordinador està actualitzat.
35.
The computer needs to restart to finish installing updates.
2012-10-09
Cal reiniciar l'ordinador per finalitzar la instal·lació de les actualitzacions.
36.
Restart _Later
2010-02-07
Reinicia _més endavant
38.
Software Updater
2012-09-13
Gestor d'actualitzacions
39.
Some software couldn’t be checked for updates.
2013-03-02
No s'ha pogut comprovar si hi ha actualizacions d'algunes aplicacions.
48.
Install Now
2013-10-06
Instal·la-ho ara
51.
_Remind Me Later
2012-09-13
_Recorda-m'ho més endavant
56.
Select _All
2011-08-25
Seleccion_a-ho tot
60.
There are no updates to install.
2012-03-09
No hi ha cap actualització per instal·lar.
62.
Updated software has been issued since %s %s was released. Do you want to install it now?
2012-10-09
S'ha publicat programari des del llançament de l'%s %s. Voleu instal·lar-lo ara?
63.
Updated software is available for this computer. Do you want to install it now?
2012-10-09
Hi ha actualitzacions de programari per a aquest ordinador. Voleu instal·lar-les ara?
64.
The computer also needs to restart to finish installing previous updates.
2014-01-25
Cal reiniciar l'ordinador per finalitzar la instal·lació de les actualitzacions.
71.
Connecting...
2010-08-20
S'està connectant...
72.
You may not be able to check for updates or download new updates.
2010-09-06
Pot ser que no pugueu comprovar si hi ha actualitzacions o baixar-ne de noves.
83.
Changes for %s versions: Installed version: %s Available version: %s
2013-03-02
Canvis en les versions de l'aplicació %s: Versió instal·lada: %s Versió disponible: %s
84.
The changelog does not contain any relevant changes. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2009-04-14
El registre de canvis no conté cap canvi rellevant. Hauríeu d'utlitzar l'adreça http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog fins que els canvis estiguin disponibles, o bé tornar-ho a intentar més tard.
87.
%(size).0f kB
%(size).0f kB
2012-03-09
%(size).0f kB
%(size).0f kB
90.
Details of updates
2012-09-13
Detalls sobre les actualitzacions
91.
The computer will need to restart.
2014-01-25
Cal reiniciar l'ordinador.
94.
It’s safer to connect the computer to AC power before updating.
2011-01-19
És més segur connectar l'ordinador a la xarxa elèctrica abans de començar l'actualització.
99.
Directory that contains the data files
2009-10-11
El directori que conté els fitxers de dades
100.
Check if a new Ubuntu release is available
2009-10-11
Comprova si hi ha una versió nova de l'Ubuntu disponible
102.
Upgrade using the latest proposed version of the release upgrader
2009-06-27
Duu a terme l'actualització utilitzant la darrera versió proposada de l'actualitzador
103.
Do not focus on map when starting
2009-04-14
No estableixis el focus al mapa en iniciar
104.
Do not check for updates when starting
2011-02-22
No comprovis si hi ha actualitzacions en iniciar
105.
Show debug messages
2014-07-02
Mostra els missatges de depuració
106.
Unimplemented method: %s
2009-04-14
Mètode no implementat: %s
107.
A file on disk
2009-04-14
Un fitxer del disc
108.
Install missing package.
2009-04-14
Instal·la el paquet que manca.
109.
Package %s should be installed.
2009-04-14
S'hauria d'instal·lar el paquet %s.
110.
.deb package
2009-04-14
Paquet .deb
111.
%s needs to be marked as manually installed.
2009-04-14
S'ha de marcar %s com a instal·lat manualment.
112.
When upgrading, if kdelibs4-dev is installed, kdelibs5-dev needs to be installed. See bugs.launchpad.net, bug #279621 for details.
2009-10-11
En dur a terme l'actualització, si el paquet kdelibs4-dev està instal·lat caldrà instal·lar el paquet kdelibs5-dev. Vegeu l'informe d'error núm 279621 a bugs.launchpad.net per a obtenir-ne més detalls.
113.
%i obsolete entries in the status file
2009-04-14
Hi ha %i entrades obsoletes al fitxer d'estat
114.
Obsolete entries in dpkg status
2009-04-14
Hi ha entrades obsoletes a l'estat del dpkg
115.
Obsolete dpkg status entries
2009-04-14
Entrades obsoletes a l'estat del dpkg
116.
Remove lilo since grub is also installed.(See bug #314004 for details.)
2009-04-14
Suprimeix el LILO, atès que el GRUB també s'instal·la (vegeu l'informe d'error núm. 314004 per a obtenir-ne més detalls).