Translations by Rafał Cieślak

Rafał Cieślak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
108.
DEVICE_NAME
2011-05-07
NAZWA_URZĄDZENIA
113.
DIR
2011-05-07
KATALOG
120.
Error in parsing command line arguments
2011-05-07
Błąd przy parsowaniu argumentów linii poleceń
162.
Attempting to install GRUB to a disk with multiple partition labels or both partition label and filesystem. This is not supported yet.
2011-05-07
Próba instalacji GRUB na dysk z wieloma nagłówkami partycji, lub na system plików oraz nagłówek partycji. Nie jest to jeszcze obsługiwane.
165.
%s appears to contain a %s partition map which isn't known to reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own risk)
2011-05-07
Wygląda na to, że %s zawiera mapę partycji %s, która nie jest spośród tych, które rezerwują miejsce dla rozruchu w stylu DOS. Instalacja GRUB tutaj mogłaby skończyć się ZNISZCZENIEM SYSTEMU PLIKÓW jeżeli grub-setup nadpisze istotne dane (--skip-fs-probe wyłącza to ostrzeżenie, użycie tej opcji jest wyłącznie na własne ryzyko)
167.
Attempting to install GRUB to a partitionless disk or to a partition. This is a BAD idea.
2011-05-07
Próba instalacji GRUB na dysk pozbawiony partycji bądź na partycję. To jest ZŁY pomysł.
280.
ASCII
2011-05-07
ASCII
281.
UTF-8
2011-05-07
UTF-8
285.
Terminal is ASCII-only [default].
2011-05-07
Terminal obsługuje wyłącznie znaki ASCII [domyślne].
289.
WIDTHxHEIGHT.
2011-05-07
SZEROKOŚĆxWYSOKOŚĆ
336.
Failed to boot both default and fallback entries.
2011-05-07
Nie udało się uruchomić ani domyślnych ani awaryjnych wpisów.
854.
Load the same file in multiple ways.
2011-05-07
Ładuje ten sam plik na kilka sposobów.
990.
%ds remaining.
2011-05-07
Pozostało %ds.
991.
%ds
2011-05-07
%ds
1009.
Unknown command `%s'.
2011-05-07
Nieznana komenda `%s'.
1074.
Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
2011-05-07
Dostępne minimalne edytowanie podobne do Emacs. TAB wyświetla możliwe dokończenia komend. Naciśnij Crtl-x lub F10 by uruchomić, Ctrl-c lub F2 by uzyskać dostęp do linii poleceń, bądź ESC by porzucić zmiany i powrócić do głównego menu.
1102.
- Total size unknown
2011-05-07
- Łączny rozmiar nieznany
1167.
[-m (stretch|normal)] FILE
2011-05-07
[-m (stretch|normal)] FILE
1190.
Commands:
2011-05-07
Polecenia:
1192.
List the current variables.
2011-05-07
Wypisz aktualne zmienne.
1194.
Set variables.
2011-05-07
Ustaw zmienne.
1196.
Delete variables.
2011-05-07
Usuń zmienne.
1197.
Options:
2011-05-07
Opcje:
1198.
You need to specify at least one command.
2011-05-07
Musisz podać przynajmniej jedno polecenie.
1199.
FILENAME COMMAND
2011-05-07
NAZWA_PLIKU POLECENIE
1208.
read error at offset %llu: %s
2011-05-07
błąd odczytu na pozycji %llu: %s
1214.
ls PATH
2011-05-07
ls ŚCIEŻKA
1215.
List files in PATH.
2011-05-07
Wypisuje pliki w ŚCIEŻCE.
1216.
cp FILE LOCAL
2011-05-07
cp PLIK LOKAL
1217.
Copy FILE to local file LOCAL.
2011-05-07
Kopiuje PLIK do lokalnego pliku LOKAL.
1220.
cmp FILE LOCAL
2011-05-07
cmp PLIK LOKAL
1221.
Compare FILE with local file LOCAL.
2011-05-07
Porównuje PLIK z lokalnym plikem LOKAL.
1222.
hex FILE
2011-05-07
hex PLIK
1224.
crc FILE
2011-05-07
crc PLIK
1225.
Get crc32 checksum of FILE.
2011-05-07
Wyznacza sumę kontrolną crc32 PLIKU.
1231.
Skip N bytes from output file.
2011-05-07
Pomiń N bajtów z pliku wyjściowego.
1237.
No command is specified.
2011-05-07
Nie wyznaczono polecenia.
1238.
Not enough parameters to command.
2011-05-07
Za mało parametrów dla polecenia.
1239.
Invalid command %s.
2011-05-07
Nieprawidłowe polecenie %s.
1240.
IMAGE_PATH COMMANDS
2011-05-07
ŚCIEŻKA_OBRAZU POLECENIA
1346.
Set up images to boot from DEVICE. You should not normally run this program directly. Use grub-install instead.
2011-05-07
Ustaw obrazy do rozruchu z URZĄDZENIA. W normalnym przypadku nie należy uruchamiać tego programu bezpośrednio. Użyj grub-install.