Translations by Erdenechimeg Myataviin

Erdenechimeg Myataviin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
~
Sho_w key
2009-10-07
Түлхүүрийг үзүүл
9.
Manage and change your network connection settings
2009-10-05
Өөрийн сүлжээний тохиргоог тохируулах болон өөрчлөх
27.
Available
2009-10-07
хэрэглэх боломжтой
2009-10-05
хэрэглэж болно
34.
You are now connected to the mobile broadband network.
2009-10-07
Та яг одоо хөлөгөөнт бродбанд сүлжээнд холбоотой байна.
198.
Ig_nore automatically obtained routes
2009-10-07
Автоматаар хүлээж авсан шугамыг(чиглүүлэгчийг) үл хэрэгсэ
288.
Sho_w password
2009-10-07
Нууц үгийг үзүүл
370.
_Routes…
2009-10-07
_Чиглэлүүд…
414.
Sho_w passwords
2009-10-07
Нууц үгэсийг харуулах
694.
Network Connections
2009-10-05
Сүлжээний холболтууд
771.
CDMA
2009-10-07
CDMA
772.
GSM
2009-10-07
GSM