Translations by Sanlig Badral

Sanlig Badral has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 144 results
~
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?
~
By Size
2005-11-09
Хэмжээгээр нь
~
Behavior
2005-11-09
Шинж байдал
~
By Modification Date
2005-11-09
Сайжруулсан огноогоор нь
~
By Name
2005-11-09
Нэрээр нь
~
Run in _Terminal
2005-11-09
_Терминал дотор ажиллуулах
~
Views
2005-11-09
Үзэмжүүд
~
_Never
2005-11-09
_Never
~
List Columns
2005-11-09
Баганы жагсаалт
~
_Display
2005-11-09
_Агуулга харуулах
~
Sort _folders before files
2005-11-09
Хав_тсуудыг файлуудын өмнө эмхлэх
~
By Type
2005-11-09
Төрлөөр нь
~
Choose the order of information to appear in the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харалтанд үзүүлэх мэдээллийн дарааллыг сонго.
8.
List View
2005-11-09
Жагсаалт хэлбэрээр харах
25.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх
27.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл
39.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ
41.
Default sort order
2005-11-09
Стандарт эрэмбэ дараалал
43.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар
45.
Default folder viewer
2005-11-09
Стандарт хавтас харагч
47.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Далд файлуудыг харуулах эсэх
59.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт
73.
Width of the side pane
2005-11-09
Хажуугийн самбарын өргөн
74.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн
75.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах
76.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана.
77.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах
78.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана.
135.
Camera Brand
2005-11-09
Камерийн марк
136.
Camera Model
2005-11-09
Камерын загвар
137.
Exposure Time
2005-11-09
Үзэгдэх хугацаа
138.
Exposure Program
2005-11-09
Гэрэлтүүлэгч програм
139.
Aperture Value
2005-11-09
Завсрын утга
140.
ISO Speed Rating
2005-11-09
ISO хурд таамаглал
141.
Flash Fired
2005-11-09
Цахилгаан
142.
Metering Mode
2005-11-09
Хэмжээсийн горим
143.
Focal Length
2005-11-09
Шарах урт
144.
Software
2005-11-09
Програм хангамж
146.
Description
2005-11-09
Тодорхойлолт
154.
Failed to load image information
2005-11-09
Зургийн мэдээллийг ачаалж болсонгүй
155.
Image
2005-11-09
Зураг
165.
There was an error displaying help: %s
2005-11-09
Тусламж тайлбарыг үзүүлэх явцад алдаа гарлаа: %s
167.
Perform a quick set of self-check tests.
2005-11-09
Өөрийгөө оношлох багц хурдан тест явуулах.
170.
Quit Nautilus.
2005-11-09
Наутилусаас гарах...
178.
_Run
2005-11-09
_Ажиллуулах
206.
The selection rectangle
2005-11-09
Сонголтын тэгш өнцөгт
207.
Icon View
2005-11-09
Эмблемээр харах
210.
Name
2005-11-09
Нэр
211.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Файлын нэр ба эмблем.
212.
Size
2005-11-09
Хэмжээ