Translations by Sense Egbert Hofstede

Sense Egbert Hofstede has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
3.
Edit Startup Program
2016-09-04
Opstartprogramma bewurkje
4.
The startup command cannot be empty
2016-09-04
It opstartkommando kin net leech wêze
7.
Icon
2011-03-19
Ikoan
9.
Startup Applications Preferences
2016-09-04
Ynstellingen foar opstarttapassingen
2011-03-20
Ynstellings foar opstarttapassingen
12.
Version of this application
2011-03-20
Ferzje fan dizze tapassing
16.
GNOME
2016-09-04
Gnome
17.
This session logs you into GNOME
2016-09-04
Dizze sesje meld jo oan by Gnome
20.
Save sessions
2018-09-05
Sesjes opslaan
21.
If enabled, gnome-session will save the session automatically.
2018-09-05
As dit ynskakele is, sil gnome-session de sesje automatysk bewarje.
24.
Logout prompt
2018-09-05
Útlogfinster
25.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
2018-09-05
As dit ynskakele is, sil gnome-session de bruker freegje foar't hij de sesje beeindiget.
28.
Startup Applications
2011-03-20
Opstarttapassingen
2011-03-19
Opstartapplikaasjes
29.
Choose what applications to start when you log in
2011-03-20
Kies hokker tapassingen start wurden by it oanmelde
2011-03-19
Kies hokker applikaasjes start wurden by it oanmelde
36.
Additional startup _programs:
2016-09-04
Ekstra opstart_programma's:
2011-03-19
Ekstra opstart_applikaasjes:
37.
_Automatically remember running applications when logging out
2011-03-20
Ûnthâld rinnende tapassingen _automatysk by ôfmelde
2011-03-19
Ûnthâld rinnende applikaasje _automatysk by ôfmelde
39.
Browse…
2016-09-04
Blêdzje…
2011-03-19
Blêdzje...
40.
Comm_ent:
2016-09-04
Taljochting:
2011-03-19
Ta_ljochting:
41.
Co_mmand:
2011-03-19
Ko_mmando:
43.
Ubuntu
2011-03-19
Ubuntu
44.
This session logs you into Ubuntu
2011-03-19
Dizze sesje meldt jo oan by Ubuntu
54.
_Log Out
2011-03-19
Ôfme_lde
55.
Enable debugging code
2011-03-19
Útbrekkoade ynskeakelje
61.
This program is blocking logout.
2011-03-19
Dit programma hâldt it ôfmelde tsjin
62.
Refusing new client connection because the session is currently being shut down
2011-03-19
Weigert nije ferbining mei klant omdat de sesje no ôfsluten wurd
63.
Could not create ICE listening socket: %s
2016-09-04
Koe net ICE-lústerjende hâlder oanmeitsje: %s
67.
Override standard autostart directories
2016-09-04
Standert autostarttriemtafels oerwâldzje
69.
Session to use
2011-03-19
Te brûken sesje
71.
Do not load user-specified applications
2016-09-04
Net troch de brûker oantsjutte programma's lade
2011-03-20
Brûker-ynstelde tapassingen net lade
85.
Power off
2016-09-04
Ôfslute
87.
Ignoring any existing inhibitors
2016-09-04
Alle besteande ferbieders negearjend
90.
Program called with conflicting options
2016-09-04
Programma oanroppen mei stridige opsjes