Translations by Fanomezana Rajaonarisoa

Fanomezana Rajaonarisoa has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

149 of 49 results
~
Spanish Dictionaries
2020-03-19
Rakibolana Espaniola
6.
Default Dictionary Server
2020-03-19
Mpizara rakibolana tsotra
7.
Dictionary
2020-03-19
Rakibolana
9.
The default database to use
2020-03-19
Ny soratra fototra tsotra ampiasaina
11.
The default search strategy to use
2020-03-19
Ny fomba fikarohana tsotra ampiasaina
13.
The font to be used when printing
2020-03-19
Ny endri-tsoratra ampiasaina rehefa hanonta
14.
The font to be used when printing a definition.
2020-03-19
Ny endri-tsoratra ampiasaina rehefa hanonta fanoritana iray.
15.
The name of the dictionary source used
2020-03-19
Ny anaran'ny loharanon-drakibolana ampiasaina
16.
The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words.
2020-03-19
Ny anaran'ny loharanon-drakibolana ampiasaina hakana fanoritan-teny.
19.
translator-credits
2020-03-19
Fankasitrahana ireo mpandika teny
20.
Look up words in dictionaries
2020-03-19
Hitady teny anaty rakibolana
27.
_View
2020-03-19
_Jerena
32.
_Go
2020-03-19
_Alefa
33.
_Previous Definition
2020-03-19
_Fanoritana teo aloha
34.
_Next Definition
2020-03-19
Fanoritana _manaraka
35.
_First Definition
2020-03-19
Fanoritana _voalohany
36.
_Last Definition
2020-03-19
_Fanoritana farany
39.
_Help
2020-03-19
_Toro_làlana
41.
Words to look up
2020-03-19
Teny ho zahavana
44.
Dictionary source to use
2020-03-19
Loharanon-drakibolana ampiasaina
46.
Database to use
2020-03-19
Soratra fototra ampiasaina
49.
Dictionary Preferences
2020-03-19
Safidy manokan'ny rakibolana
50.
There was an error while displaying help
2020-03-19
Nisy olana teo am-panehoana ireo toro-làlana
64.
Connection failed to the dictionary server at %s:%d
2020-03-19
Tsy nahomby ny fifandraisana amin'ny mpizara rakibolana amin'ny %s:%d
65.
Error while reading reply from server: %s
2020-03-19
Nisy olana teo am-pamakiana ny valin-teny avy amin'ilay mpizara: %s
67.
No hostname defined for the dictionary server
2020-03-19
Tsy misy anaram-pampiantrano voafaritra ho an'ilay mpizara rakibolana
68.
Unable to create socket
2020-03-19
Tsy nahaforona socket
69.
Unable to set the channel as non-blocking: %s
2020-03-19
Tsy nahafaritra ny channel ho non-blocking: %s
74.
Error while looking up definition
2020-03-19
Nisy olana teo am-pizahana fanoritana
75.
Another search is in progress
2020-03-19
Misy fizahana efa atao
76.
Please wait until the current search ends.
2020-03-19
Mandrasa ny fiafaran'ity fizahana iray ity
77.
Error while retrieving the definition
2020-03-19
Nisy olana teo am-pakana ilay fanoritana
102.
Add Dictionary Source
2020-03-19
Hanampy loharanon-drakibolana
104.
This will permanently remove the dictionary source from the list.
2020-03-19
Izany dia mamafa tanteraka ilay loharanon-drakibolana tao anaty lisitra.
109.
_Select a dictionary source for looking up words:
2020-03-19
_Misafidiana loharanon-drakibolana izahavana teny:
110.
Add a new dictionary source
2020-03-19
Manampy loharanon-drakibolana iray vaovao
111.
Remove the currently selected dictionary source
2020-03-19
Manala io loharanon-drakibolana voafaritra io
114.
Source
2020-03-19
Loharano
115.
_Print font:
2020-03-19
_Atontay ilay endri-tsoratra:
116.
Set the font used for printing the definitions
2020-03-19
Mamaritra ny endri-tsoratra ampiasaina rehefa hanonta fanoritana
117.
Print
2020-03-19
Atontay
120.
Unable to create a source file
2020-03-19
Tsy afaka mamorona raki-doharano
121.
Unable to save source file
2020-03-19
Tsy afaka mandraikitra ilay raki-doharano
131.
Source Name
2020-03-19
Anaran'ny loharano
138.
Dictionary source does not have name
2020-03-19
Tsy manana anarana ny loharanon'ny rakibolana
144.
Unable to find dictionary source
2020-03-19
Tsy mety mahita ilay loharanon-drakibolana
146.
Unable to create a context
2020-03-19
Tsy mahaforona seha-kevitra
148.
Save a Copy
2020-03-19
Hitana dika mitovy
150.
Untitled document
2020-03-19
Tahirin-kevitra vaovao