Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
4.
Devices
2006-08-25
Thiết bị
8.
Home
2007-08-11
Nhà
10.
File System
2008-08-22
Hệ thống Tập tin
2007-08-11
Hệ thống tập tin
2007-08-11
Hệ thống tập tin
34.
Disabled
2006-03-18
Tắt
42.
Search
2006-03-18
Tìm kiếm
46.
Sounds
2006-03-18
Âm thanh
67.
_Open
2006-03-18
_Mở
70.
No Desktop Background
2009-03-04
Không có nền màn hình
74.
Background
2007-03-03
Ảnh nền
128.
All files
2007-08-11
Mọi tập tin
136.
_Save
2006-03-18
_Lưu
219.
_Select
2006-03-18
_Chọn
230.
_Copy
2006-03-18
_Chép
256.
%l:%M %p
2008-04-11
%l:%M %p
356.
Unknown
2008-08-22
Không rõ
2006-03-18
Không biết
2006-03-18
Không biết
413.
System
2006-03-18
Hệ thống
416.
Accessibility
2007-08-11
Khả năng truy cập
435.
Custom Shortcuts
2008-08-22
Lối tắt tự chọn
458.
Keyboard Shortcuts
2008-01-15
Phím tắt
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
2006-03-18
Lối tắt bàn phím
481.
Shortcut
2006-03-18
Phím tắt
483.
None
2007-09-09
Không có
489.
Keyboard
2006-03-18
Bàn phím
535.
General
2008-01-30
Chung
538.
Left
2007-08-11
Trái
539.
Right
2007-08-11
Phải
540.
Mouse
2006-03-18
Chuột
669.
Address
2006-04-11
Địa chỉ
2006-03-18
Đị_a chỉ
714.
Off
2008-10-12
Tắt
721.
Network Proxy
2006-03-18
Ủy nhiệm mạng
876.
On
2009-03-04
Bật
1023.
_Authenticate
2006-08-25
_Xác thực
1165.
Other
2007-03-03
Khác
1195.
_Password:
2006-03-18
_Mật khẩu:
1207.
Custom
2006-03-18
Tự chọn
1208.
Default
2006-03-18
Mặc định
1223.
Test
2006-08-25
Thử
1233.
Sound
2006-03-18
Âm thanh
1250.
Name:
2009-01-06
Tên:
1284.
Appearance
2007-08-11
Diện mạo
1302.
D_elay:
2008-01-30
T_rễ:
1311.
Repeat keys speed
2006-03-18
Tốc độ gõ lại cùng phím
1322.
Beep when a _modifier key is pressed
2008-01-30
Kêu bíp khi phím _biến đổi được nhấn