Translations by Davidmp

Davidmp has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 76 results
1.
File is corrupted
2017-09-07
El fitxer està malmès
2.
Archive is encrypted
2017-09-07
L'arxiu està xifrat
6.
libarchive lacks support for this comic book’s compression, please contact your distributor
2017-10-05
libarchive no és compatible amb la compressió d'aquest còmic. Contacteu el vostre distribuïdor.
2017-09-07
libarchive no és compatible amb compressió comic book. Contacteu el vostre distribuïdor.
7.
Can not get local path for archive
2017-10-05
No s'ha pogut obtenir el camí local per a un arxiu
2017-09-07
No s'ha pogut obtenir la ruta local per a un arxiu
30.
This document contains non-embedded fonts that are not from the PDF Standard 14 fonts. If the substitute fonts selected by fontconfig are not the same as the fonts used to create the PDF, the rendering may not be correct.
2016-09-03
Aquest document conté tipus de lletra no encastades que no formen part dels 14 tipus de lletra estàndard de PDF. La renderització pot ser incorrecta si els tipus de lletra que seleccioni la fontconfig no són iguals que els tipus de lletra amb què es va crear el PDF.
31.
All fonts are either standard or embedded.
2016-09-03
Tots els tipus de lletra són o bé estàndards o bé encastats.
34.
Embedded subset
2016-09-03
Subconjunt encastat
35.
Embedded
2016-09-03
Encastat
36.
Not embedded
2016-09-03
No encastat
68.
The document is automatically reloaded on file change.
2016-09-03
Es torna a carregar el document si es detecten canvis al fitxer.
73.
Show a dialog to confirm that the user wants to activate the caret navigation.
2015-11-10
Mostra un diàleg per confirmar que l'usuari vol activar la navegació per cursor.
77.
Couldn’t save attachment “%s”: %s
2017-03-29
No s'ha pogut desar l'adjunció «%s»: %s
78.
Couldn’t open attachment “%s”: %s
2017-03-29
No s'ha pogut obrir l'adjunció «%s»: %s
79.
Couldn’t open attachment “%s”
2017-03-29
No s'ha pogut obrir l'adjunció «%s»
89.
Not found, click to change search options
2016-09-03
No trobades, cliqueu per canviar les opcions de cerca.
95.
Failed to render page %d
2016-09-03
Errada en compondre la pàgina %d
96.
Failed to create thumbnail for page %d
2016-09-03
Errada en crear la miniatura per la pàgina %d
103.
Requested format is not supported by this printer.
2015-11-10
Aquesta impressora no admet el format sol·licitat.
106.
Your print range selection does not include any pages
2016-09-03
No hi ha cap pàgina a l'interval d'impressió
111.
Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of the following: • “None”: No page scaling is performed. • “Shrink to Printable Area”: Document pages larger than the printable area are reduced to fit the printable area of the printer page. • “Fit to Printable Area”: Document pages are enlarged or reduced as required to fit the printable area of the printer page.
2017-03-29
Escala les pàgines del document per ajustar-les a la pàgina d'impressió seleccionada. Seleccioneu una de les opcions següents: • «Cap»: No es fa cap escalat. • «Redueix a l'àrea d'impressió»: Es redueixen les pàgines més grans que l'àrea d'impressió per ajustar-se a l'àrea de la pàgina d'impressió. • «Ajusta a l'àrea d'impressió»: S'amplien o es redueixen segons convingui per ajustar-se a l'àrea de la pàgina d'impressió.
113.
Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each document page. Document pages will be centered within the printer page.
2017-10-05
Gira l'orientació de la pàgina d'impressió de cada pàgina perquè coincideixi amb cada pàgina del document. Se centraran les pàgines respecte de la pàgina d'impressió.
2016-09-03
Gira l'orientació de la pàgina d'impressió de cada pàgina perquè coincideixi amb cada pàgina del document. Es centraran les pàgines respecte de la pàgina d'impressió.
145.
File specifying print settings
2017-09-07
Fitxer que específica els paràmetres de la impressora
148.
Select page or search in the index
2016-09-03
Selecciona la pàgina o cerca a l'índex
149.
Select page
2016-09-03
Selecciona la pàgina
151.
The selected printer “%s” could not be found
2017-03-29
No s'ha pogut trobar la impressora «%s»
173.
Size:
2015-07-20
Mida:
190.
Markup type:
2015-07-20
Tipus d'etiquetatge:
191.
Highlight
2015-07-20
Realçat
192.
Strike out
2015-07-20
Barrat
193.
Underline
2015-07-20
Subratllat
232.
_Reload
2017-03-29
_Torna a carregar
284.
Outline
2016-09-03
Contorn
293.
Select or set the zoom level of the document
2016-09-03
Selecciona o configura el nivell d'ampliació al document
294.
Set zoom level
2016-09-03
Configura el nivell d'ampliació
321.
Reload document “%s”?
2017-03-29
Voleu tornar a carregar el document «%s»?
322.
If you reload the document, changes will be permanently lost.
2017-03-29
Si torneu a carregar el document, els canvis es perdran permanentment.
325.
If you don’t save a copy, changes will be permanently lost.
2017-03-29
Si no en deseu una còpia, els canvis es perdran permanentment.
335.
translator-credits
2016-09-03
Gil Forcada <gilforcada@guifi.net> Carles Ferrando <carles.ferrando@gmail.com>
341.
Don’t show this message again
2017-03-29
No tornis a mostrar aquest missatge
344.
Couldn’t find appropriate format to save image
2017-03-29
No s'ha trobat cap format adequat per desar la imatge
365.
Opening, closing, saving and printing
2016-09-15
Obertura, tancament, desament i impressió
2016-09-03
S'està obrint, tancant, desant i imprimint
366.
Open a document
2016-09-03
Obre un document
367.
Open a copy of the current document
2016-09-03
Obre una còpia del document actual
368.
Save a copy of the current document
2016-09-03
Desa una còpia del document actual
369.
Print the current document
2016-09-03
Imprimeix el document actual
370.
Close the current document window
2016-09-03
Tanca la finestra del document actual