Translations by BartekChom

BartekChom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 130 results
4.
Commands: -l, --list list variables (default). -L, --list-known list valid architectures (matching some criteria). -e, --equal <arch> compare with host Debian architecture. -i, --is <arch-wildcard> match against host Debian architecture. -q, --query <variable> prints only the value of <variable>. -s, --print-set print command to set environment variables. -u, --print-unset print command to unset environment variables. -c, --command <command> set environment and run the command in it. -?, --help show this help message. --version show the version.
2015-01-17
Polecenia: -l, --list wyświetla listę zmiennych (domyślnie). -L, --list-known wyswietla poprawne arch. (spełniające pewne kryteria). -e, --equal <arch> porównuje z architekturę Debiana hosta. -i, --is <arch_wieloznacznik> dopasowuje do architektury Debiana hosta. -q, --query <zmienna> wyświetla tylko wartość <zmiennej>. -s, --print-set wyświetla polecenie ustawiające zmienne środowiska. -u, --print-unset wyświetla polecenie usuwające zmienne środowiska. -c, --command <polecenie> ustawia środowisko i wykonuje w nim polecenie. -?, --help wyświetla ten komunikat pomocy. --version wyświetla wersję.
12.
unknown option '%s'
2015-07-28
nieznana opcja "%s"
24.
unknown hook name %s
2015-01-17
nieznana nazwa hooka %s
25.
missing hook %s command
2015-01-17
brak polecenia hooka %s
30.
check-command '%s' not found
2017-06-05
nie znaleziono polecenia-sprawdzenia "%s"
31.
sign-command '%s' not found
2017-06-05
nie znaleziono polecenia-podpisu "%s"
34.
source distribution
2015-01-17
dystrybucja źródła
37.
debian/rules is not executable; fixing that
2015-01-17
debian/rules nie jest plikiem wykonywalnym - naprawianie tego
38.
build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting
2015-01-17
niespełnione zależności/konflikty czasu budowania - przerywanie
39.
(Use -d flag to override.)
2015-01-17
(Użyj opcji -d, aby nadpisać).
40.
building a source package without cleaning up as you asked; it might contain undesired files
2015-01-17
generowanie pakietu źródłowego bez wcześniejszego czyszczenia według żądania - może on zawierać niepotrzebne pliki
41.
parse changes file
2015-01-17
przetwarzanie pliku zmian
45.
not signing UNRELEASED build; use --force-sign to override
2015-01-17
nie podpisywane wydanie UNRELEASED - użyj --force-sign, aby nadpisać
49.
gain-root-command '%s' not found
2017-06-05
nie znaleziono polecenia-uzysk-praw-admin "%s"
57.
unknown %% substitution in hook: %%%s
2015-01-17
nieznane podstawienie %% w hooku: %%%s
63.
source-only upload: Debian-native package
2015-01-17
wydanie tylko źródeł: natywny pakiet Debiana
64.
source-only, diff-only upload (original source NOT included)
2015-01-17
wydanie tylko źródeł i różnic (oryginalne źródła NIE dołączone)
65.
source-only upload (original source is included)
2015-01-17
wydanie tylko źródeł (oryginalne źródła dołączone)
66.
binary-only upload (no source included)
2015-01-17
wydanie tylko binarne (bez żadnych źródeł)
67.
full upload; Debian-native package (full source is included)
2015-01-17
pełne wydanie - natywny pakiet Debiana (pełne źródła dołączone)
73.
<control-file> is the control file to process (default: debian/control).
2015-01-17
<plik_kontrolny> jest plikiem kontrolnym do przetworzenia (domyślnie: debian/control).
77.
Usage: %s [<option>...] <filename> <section> <priority> Options: -f<files-list-file> write files here instead of debian/files. -?, --help show this help message. --version show the version.
2015-01-17
Użycie: %s [<opcja> ...] <nazwa-pliku> <sekcja> <priorytet> Opcje: -f<plikzlistąplików> zapisuje pliki do podanego pliku zamiast debian/files. -?, --help wyświetla ten komunikat pomocy. --version wyświetla wersję.
93.
binary-only arch-specific upload (source code and arch-indep packages not included)
2015-01-17
wydanie tylko binarne zależne dla arch (żródła i pakiety niezależne od arch niedołączone)
94.
binary-only arch-indep upload (source code and arch-specific packages not included)
2015-01-17
wydanie tylko binarne niezależne dla arch (żródła i pakiety zależne od arch niedołączone)
95.
binary-only upload (no source code included)
2015-01-17
wydanie tylko binarne (bez żadnych źródeł)
96.
binary build with no binary artifacts found; cannot distribute
2015-01-17
znaleziono wyd. binarne bez bin. artefaktów - nie można rozpowszechniać
99.
missing Section for binary package %s; using '-'
2015-01-17
brak pola Section pakietu binarnego %s - używanie "-"
101.
missing Priority for binary package %s; using '-'
2015-01-17
brak pola Priority pakietu binarnego %s - używanie "-"
102.
package %s has priority %s in control file but %s in files list
2015-01-17
pakiet %s ma priorytet %s w pliku kontrolnym, ale %s - w liście plików
107.
-i%s is deprecated; it is without effect
2015-01-17
-i%s jest przestarzałe - nie ma żadnego efektu
118.
cannot install output control file '%s'
2015-07-28
nie można zainstalować wyjściowego pliku kontrolnego "%s"
121.
can't read directory %s: %s
2015-01-17
nie można odczytać katalogu %s: %s
122.
Dpkg::Shlibs::Objdump couldn't parse %s
2015-01-17
Dpkg::Shlibs::Objdump nie może przetworzyć %s
133.
Usage: %s [<option>...] <old> <new-a> <new-b> [<out>] Options: -m, --merge-prereleases merge pre-releases together, ignores everything after the last '~' in the version. -?, --help show this help message. --version show the version.
2015-01-17
Użycie: %s [<opcja> ...] <stary> <nowy-a> <nowy-b> [<wyjście>] Opcje: -m, --merge-prereleases łączy przedwydania, ignorując wszystko po ostatnim "~" w wersji. -?, --help wyświetla ten komunikat pomocy. --version wyświetla informacje o wersji.
134.
needs at least three arguments
2015-01-17
wymaga co najmniej trzech argumentów
135.
file arguments need to exist
2015-01-17
argumenty plikowe muszą istnieć
158.
Usage: %s [<option>...] <binary-path> [<override-file> [<path-prefix>]] > Packages Options: -t, --type <type> scan for <type> packages (default is 'deb'). -a, --arch <arch> architecture to scan for. -h, --hash <hash-list> only generate hashes for the specified list. -m, --multiversion allow multiple versions of a single package. -e, --extra-override <file> use extra override file. -M, --medium <medium> add X-Medium field for dselect multicd access method -?, --help show this help message. --version show the version.
2015-01-17
Użycie: %s [<opcja> ...] <ścieżka_binariów> [<plik_nadpisań> [<prefiks_ścieżki>]] > Packages Opcje: -t, --type <typ> skanuje pakiety o <typie> (domyślnie "deb"). -a, --arch <arch> architektura, która będzie skanowana. -h, --hash <lista-skrótów> generuje tylko skróty z listy. -m, --multiversion dopuszcza wiele wersji pojedynczego pakietu. -e, --extra-override <plik> używa dodatkowego pliku nadpisań. -M, --medium <medium> dodaje pole X-Medium do metody dostępu multicd dselect. -?, --help wyświetla ten komunikat pomocy. --version wyświetla wersję.
160.
unconditional maintainer override for %s
2015-01-17
bezwarunkowe nadpisanie opiekuna dla %s
163.
'dpkg-deb -I %s control' exited with %d, skipping package
2015-07-28
"dpkg-deb -I %s control" zakończył działanie z kodem %d, pomijanie pakietu
164.
no Package field in control file of %s
2015-01-17
brak pola Package w pliku kontrolnym %s
167.
package %s (filename %s) has Filename field!
2015-01-17
pakiet %s (plik %s) zawiera pole Filename!
169.
unsupported checksum '%s'
2015-01-17
niewspierana suma kontrolna "%s"
171.
override file %s not found
2015-01-17
nie znaleziono pliku nadpisań %s
172.
failed when writing stdout
2015-01-17
błąd podczas wypisywania na standardowe wyjście
173.
couldn't close stdout
2015-01-17
nie można zamknąć stdout
180.
Usage: %s [<option>...] <binary-path> [<override-file> [<path-prefix>]] > Sources Options: -n, --no-sort don't sort by package before outputting. -e, --extra-override <file> use extra override file. -s, --source-override <file> use file for additional source overrides, default is regular override file with .src appended. --debug turn debugging on. -?, --help show this help message. --version show the version. See the man page for the full documentation.
2015-01-17
Użycie: %s [<opcja> ...] <ścieżka_binariów> [<plik_nadpisań> [<prefiks_ścieżki>]] > Sources Opcje: -n, --no-sort nie sortuje wyjścia po nazwach pakietów. -e, --extra-override <plik> używa dodatkowego pliku nadpisań. -s, --source-override <plik> używa pliku jako dodatkowych nadpisań źródeł, domyślnie jest to zwykły plik nadpisań z dołączonym sufiksem .src --debug włącza debugowanie. -?, --help wyświetla ten komunikat pomocy. --version wyświetla wersję. Pełną dokumentację można znaleźć na stronach podręcznika systemowego.
183.
ignoring override entry for %s, invalid priority %s
2015-01-17
ignorowanie wpisu nadpisania dla %s, niepoprawny priorytet %s
192.
no dependency information found for %s (used by %s) Hint: check if the library actually comes from a package.
2015-01-17
nie znaleziono informacji o zależnościach dla %s (używanego przez %s) Wskazówka: sprawdź, czy biblioteka rzeczywiście pochodzi z pakietu.
199.
Note: libraries are not searched in other binary packages that do not have any shlibs or symbols file. To help dpkg-shlibdeps find private libraries, you might need to use -l.
2015-01-17
Uwaga: bibliotek nie szuka się w innych pakietach binarnych, które nie mają żadnego pliku shlibs lub symbols. Aby pomóc dpkg-shlibdeps w znajdowaniu prywatnych bibliotek, być może należy użyć -l.
202.
install new varlist file '%s'
2015-07-28
instalowanie nowego pliku z listą zmiennych "%s"