Translations by Miroslav Kure

Miroslav Kure has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
1.
falling back to frontend: %s
2008-01-10
uchyluji se k rozhraní: %s
2.
unable to initialize frontend: %s
2015-01-15
nelze inicializovat rozhraní: %s
2008-01-10
nemohu inicializovat rozhraní: %s
3.
Unable to start a frontend: %s
2015-01-15
Nelze spustit rozhraní: %s
2008-01-10
Nemohu spustit rozhraní: %s
6.
The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please remove them.
2008-01-10
Volby Sigils a Smileys se již v konfiguračním souboru nepoužívají. Prosím odstraňte je.
7.
Problem setting up the database defined by stanza %s of %s.
2008-01-10
Problém nastavení databáze definované v části %s z %s.
8.
-f, --frontend Specify debconf frontend to use. -p, --priority Specify minimum priority question to show. --terse Enable terse mode.
2006-08-22
-f, --frontend Zadá rozhraní debconfu, jež se má použít. -p, --priority Zadá nejmenší prioritu zobrazených otázek. --terse Zapne stručný režim.
9.
Ignoring invalid priority "%s"
2012-08-16
Ignoruji neplatnou prioritu „%s“
10.
Valid priorities are: %s
2006-08-22
Dostupné priority jsou: %s
11.
Choices
2008-01-10
Možnosti
14.
(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)
2012-08-16
(Zadejte nula nebo více položek oddělených čárkou, za kterou následuje mezera („, “).)
17.
Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it to you.
2012-08-16
Debconf si není jistý, zda se tato chybová hláška zobrazila, takže vám ji poslal.
19.
Debconf, running at %s
2006-08-22
Debconf běžící na %s
20.
Input value, "%s" not found in C choices! This should never happen. Perhaps the templates were incorrectly localized.
2012-08-16
Vstupní hodnota „%s“ není v C volbách! To se nikdy nemělo stát. Možná jsou šablony špatně lokalizovány.
2006-08-22
Vstupní hodnota "%s" není v C volbách! To se nikdy nemělo stát. Možná jsou šablony špatně lokalizovány.
21.
none of the above
2006-08-22
nic z uvedeného
23.
Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s
2015-01-15
Nelze nahrát Debconf::Element::%s. Selhal, protože: %s
2006-08-22
Nemohu nahrát Debconf::Element::%s. Selhal, protože: %s
24.
Configuring %s
2015-01-15
Nastavuje se %s
25.
TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.
2006-08-22
Proměnná TERM není nastavená, dialogové rozhraní se nedá použít.
26.
Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers
2008-01-10
Dialogové rozhraní je nekompatibilní s emacsovým shellovým bufferem.
27.
Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.
2008-01-10
Dialogové rozhraní nebude pracovat na hloupém terminálu, shellovém bufferu emacsu, nebo bez řídícího terminálu.
28.
No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used.
2008-01-10
Není instalován žádný dialogový program, takže dialogové rozhraní nemůže být použito.
30.
Package configuration
2007-03-02
Nastavení balíků
32.
The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix configuration files, this file will look familiar to you -- it contains comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will read the edited file, and use the values you entered to configure the system.
2005-08-03
Rozhraní debconfu založené na textovém editoru vám nabídne k úpravám jeden nebo více textových souborů. Toto je jeden z nich. Pokud znáte standardní unixové konfigurační soubory, bude vám tento soubor připadat povědomý -- obsahuje kometáře proložené konfiguračními položkami. Upravte soubor dle potřeb, uložte jej a ukončete editor. V této fázi si debconf přečte upravený soubor a použije zadané hodnoty pro nastavení systému.
42.
Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers.
2006-08-22
Term::ReadLine::GNU není kompatibilní se shellovým bufferem emacsu.
44.
Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/
2008-01-10
Poznámka: Debconf běží ve webovém režimu. Podívejte se na http://localhost:%i/
48.
Template #%s in %s has a duplicate field "%s" with new value "%s". Probably two templates are not properly separated by a lone newline.
2012-08-16
Šablona č.%s v %s má duplicitní pole „%s“ s novou hodnotou „%s“. Některé dvě šablony pravděpodobně nejsou odděleny prázdným řádkem.
49.
Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s
2012-08-16
Neznámé pole „%s“ šablony v části č.%s z %s
2008-01-10
Neznámé pole '%s' šablony v části č.%s z %s
50.
Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s
2012-08-16
Chyba zpracování šablony poblíž „%s“ v části č.%s z %s
2006-08-22
Chyba zpracování šablony poblíž '%s' v části č.%s z %s
51.
Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line
2012-08-16
Šablona č.%s v %s neobsahuje řádek „Template:“
52.
must specify some debs to preconfigure
2005-08-03
musíte zadat nějaké balíky pro předkonfiguraci
54.
unable to re-open stdin: %s
2015-01-15
nelze znovu otevřít standardní vstup: %s
56.
Extracting templates from packages: %d%%
2015-01-15
Extrahují se šablony z balíků: %d%%
2006-08-22
Extrahuji z balíků šablony: %d%%
57.
Preconfiguring packages ...
2015-01-15
Přednastavují se balíky…
2012-08-16
Přednastavuji balíky…
2006-08-22
Přednastavuji balíky...
2005-08-03
Přednastavuji balíky ...
59.
debconf: can't chmod: %s
2015-01-15
debconf: nelze změnit práva: %s
61.
Usage: dpkg-reconfigure [options] packages -u, --unseen-only Show only not yet seen questions. --default-priority Use default priority instead of low. --force Force reconfiguration of broken packages. --no-reload Do not reload templates. (Use with caution.)
2015-01-15
Použití: dpkg-reconfigure [volby] balíky -u, --unseen-only Zobrazí jen dosud nezobrazené otázky. --default-priority Místo nízké použije výchozí prioritu. --force Vynutí překonfiguraci porušených balíků. --no-reload Zakáže nové načtení šablon (používat opatrně).
62.
%s must be run as root
2008-01-10
%s se musí spouštět jako root
63.
please specify a package to reconfigure
2006-08-22
zadejte balík pro rekonfiguraci
65.
%s is broken or not fully installed
2006-08-22
%s je porušený, nebo není plně nainstalovaný
66.
Usage: debconf-communicate [options] [package]
2006-08-22
Použití: debconf-communicate [volby] [balík]
68.
Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates
2012-08-16
Použití: debconf-mergetemplate [volby] [šablony.ll …] šablony
69.
--outdated Merge in even outdated translations. --drop-old-templates Drop entire outdated templates.
2006-08-22
--outdated Sloučí i zastaralé překlady. --drop-old-templates Zahodí celé zastaralé šablony.