Translations by helix84

helix84 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 216 results
10.
Failed to readlink %s
2020-03-19
Nie je možné vykonať readlink %s
11.
Failed to stat %s
2020-03-19
%s sa nedá vyhodnotiť
12.
Hash Sum mismatch
2020-03-19
Nezhoda kontrolných haš súčtov
14.
rename failed, %s (%s -> %s).
2020-03-19
premenovanie zlyhalo, %s (%s -> %s).
15.
Size mismatch
2020-03-19
Veľkosti sa nezhodujú
20.
GPG error: %s: %s
2020-03-19
Chyba GPG: %s: %s
25.
Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this repository will not be applied.
2020-03-19
Súbor Release pre %s vypršal (neplatný od %s). Aktualizácie tohto zdroja softvéru sa nepoužijú.
27.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2020-03-19
V konflikte s distribúciou: %s (očakávalo sa %s ale dostali sme %s)
32.
Failed to fetch %s %s
2020-03-19
Zlyhalo stiahnutie %s %s
33.
I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need to manually fix this package. (due to missing arch)
2020-03-19
Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. To by mohlo znamenať, že tento balík je potrebné opraviť manuálne (kvôli chýbajúcej architektúre).
34.
Can't find a source to download version '%s' of '%s'
2020-03-19
Nie je možné nájsť zdroj na stiahnutie verzie „%s“ balíka „%s“
39.
The method driver %s could not be found.
2020-03-19
Nedá sa nájsť ovládač spôsobu %s.
41.
Method %s did not start correctly
2020-03-19
Spôsob %s nebol správne spustený
43.
List directory %s is missing.
2020-03-19
Adresár zoznamov %s chýba.
44.
Archives directory %s is missing.
2020-03-19
Archívny adresár %s chýba.
45.
Unable to lock directory %s
2020-03-19
Adresár %s sa nedá zamknúť
49.
Unable to read %s
2020-03-19
Nedá sa načítať %s
50.
Retrieving file %li of %li (%s remaining)
2020-03-19
Sťahuje sa %li. súbor z %li (zostáva %s)
51.
Retrieving file %li of %li
2020-03-19
Sťahuje sa %li. súbor z %li
52.
The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
2020-03-19
Je nutné preinštalovať balík %s, ale nedá sa nájsť jeho archív.
53.
Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
2020-03-19
Chyba, pkgProblemResolver::Resolve vytvára poruchy, čo môže být spôsobené pridržanými balíkmi.
54.
Unable to correct problems, you have held broken packages.
2020-03-19
Problémy sa nedajú opraviť, niektoré balíky držíte v poškodenom stave.
55.
The package lists or status file could not be parsed or opened.
2020-03-19
Zoznamy balíkov alebo stavový súbor sa nedajú spracovať alebo otvoriť.
56.
You may want to run apt-get update to correct these problems
2020-03-19
Na opravu týchto problémov môžete skúsiť spustiť apt-get update
57.
The list of sources could not be read.
2020-03-19
Nedá sa načítať zoznam zdrojov.
58.
Regex compilation error - %s
2020-03-19
Chyba pri preklade regulárneho výrazu - %s
59.
Release '%s' for '%s' was not found
2020-03-19
Nebolo nájdené vydanie „%s“ pre „%s“
60.
Version '%s' for '%s' was not found
2020-03-19
Nebola nájdená verzia „%s“ pre „%s“
61.
Couldn't find task '%s'
2020-03-19
Nebolo možné nájsť úlohu „%s“
62.
Couldn't find any package by regex '%s'
2020-03-19
Nebol nájdený žiaden balík zodpovedajúci regulárnemu výrazu „%s“
64.
Unable to locate package %s
2020-03-19
Nedá sa nájsť balík %s
65.
Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual
2020-03-19
Nie je možné vybrať verzie z balíka „%s“, pretože je čisto virtuálny
66.
Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual
2020-03-19
Nie je možné vybrať najnovšiu verziu z balíka „%s“, pretože je čisto virtuálny
67.
Can't select candidate version from package %s as it has no candidate
2020-03-19
Nie je možné vybrať kandidátsku verziu z balíka „%s“, pretože nemá kandidáta
68.
Can't select installed version from package %s as it is not installed
2020-03-19
Nie je možné vybrať nainštalovanú verziu z balíka „%s“, pretože nie je nainštalovaný
69.
Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has neither of them
2020-03-19
Nie je možné vybrať nainštalované ani kandidátske verzie z balíka „%s“, pretože nemá žiadnu z nich
70.
Unmounting CD-ROM...
2020-03-19
CD-ROM sa odpája...
71.
Using CD-ROM mount point %s
2020-03-19
Použije sa prípojný bod CD-ROM %s
72.
Waiting for disc...
2020-03-19
Čaká sa na disk...
73.
Mounting CD-ROM...
2020-03-19
Pripája sa CD-ROM...
74.
Identifying...
2020-03-19
Identifikuje sa...
75.
Stored label: %s
2020-03-19
Uložená menovka: %s
76.
Scanning disc for index files...
2020-03-19
Na disku sa hľadajú indexové súbory...
77.
Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and %zu signatures
2020-03-19
Nájdených %zu indexov balíkov, %zu indexov zdrojových balíkov, %zu indexov prekladov a %zu signatúr
78.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the wrong architecture?
2020-03-19
Nepodarilo sa nájsť žiadne súbory balíkov, možno toto nie je disk s Debianom alebo je pre nesprávnu architektúru?
79.
Found label '%s'
2020-03-19
Nájdená menovka: „%s“
80.
That is not a valid name, try again.
2020-03-19
Neplatný názov, skúste znova.
81.
This disc is called: '%s'
2020-03-19
Názov tohto disku je: „%s“
82.
Copying package lists...
2020-03-19
Kopírujú sa zoznamy balíkov...
83.
Writing new source list
2020-03-19
Zapisuje sa nový zoznam zdrojov