Translations by Miroslav Kure

Miroslav Kure has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 270 results
1.
Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
2020-03-19
Aktualizaci z takového repositáře nelze provést zabezpečeně a je proto implicitně zakázána.
2.
Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
2020-03-19
Data z takového repositáře nelze ověřit a proto je jejich použití potenciálně nebezpečné.
3.
See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
2020-03-19
Podrobnosti o vytváření a nastavení repositářů naleznete v manuálové stránce apt-secure(8).
4.
The repository '%s' is no longer signed.
2020-03-19
Repositář „%s“ již není podepsán.
5.
The repository '%s' no longer has a Release file.
2020-03-19
Repositář „%s“ již neobsahuje soubor Release.
6.
This is normally not allowed, but the option Acquire::AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it.
2020-03-19
Toto není běžně povoleno, ale bylo to vynuceno volbou Acquire::AllowDowngradeToInsecureRepositories.
7.
The repository '%s' is not signed.
2020-03-19
Repositář „%s“ není podepsán.
8.
The repository '%s' does not have a Release file.
2020-03-19
Repositář „%s“ neobsahuje soubor Release.
9.
The repository '%s' provides only weak security information.
2020-03-19
Repositář „%s“ nabízí pouze slabé zabezpečení.
10.
Failed to readlink %s
2020-03-19
Nelze přečíst link %s
11.
Failed to stat %s
2020-03-19
Nelze vyhodnotit %s
12.
Hash Sum mismatch
2020-03-19
Neshoda kontrolních součtů
13.
Insufficient information available to perform this download securely
2020-03-19
Neexisuje dostatek informací pro bezpečné stažení
14.
rename failed, %s (%s -> %s).
2020-03-19
přejmenování selhalo, %s (%s -> %s).
15.
Size mismatch
2020-03-19
Velikosti nesouhlasí
16.
Invalid file format
2020-03-19
Neplatná formát souboru
17.
Signature error
2020-03-19
Chyba podpisu
18.
Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)
2020-03-19
Podepsaný soubor není platný, obdrženo „%s“ (vyžaduje přístup na síť ověření?)
19.
An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s
2020-03-19
Při ověřování podpisů se objevila chyba. Repositář není aktualizovaný, tudíž se použijí předchozí indexové soubory. Chyba GPG: %s: %s
20.
GPG error: %s: %s
2020-03-19
Chyba GPG: %s: %s
22.
Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support architecture '%s'
2020-03-19
Přeskakuje se stažení souboru „%s“, protože repositář „%s“ nepodporuje architekturu „%s“
24.
Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only weak security information for it
2020-03-19
Přeskakuje se stažení souboru „%s“, protože repositář „%s“ o něm poskytuje pouze slabé bezpečnostní informace
25.
Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this repository will not be applied.
2020-03-19
Soubor Release pro %s již expiroval (neplatný od %s). Aktualizace z tohoto repositáře se nepoužijí.
27.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2020-03-19
Konfliktní distribuce: %s (očekáváno %s, obdrženo %s)
32.
Failed to fetch %s %s
2020-03-19
Selhalo stažení %s %s
33.
I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need to manually fix this package. (due to missing arch)
2020-03-19
Nebylo možné nalézt soubor s balíkem %s. To by mohlo znamenat, že tento balík je třeba opravit ručně (kvůli chybějící architektuře)
34.
Can't find a source to download version '%s' of '%s'
2020-03-19
Nelze najít zdroj pro stažení verze „%s“ balíku „%s“
35.
Changelog unavailable for %s=%s
2020-03-19
Seznam změn pro %s=%s není dostupný
37.
The method '%s' is explicitly disabled via configuration.
2020-03-19
Metoda „%s“ je v nastavení explicitně zakázána.
38.
If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s.
2020-03-19
Jestliže jste chtěli použít Tor, použijte %s namísto %s.
39.
The method driver %s could not be found.
2020-03-19
Ovladač metody %s nemohl být nalezen.
40.
Is the package %s installed?
2020-03-19
Je balík %s nainstalován?
41.
Method %s did not start correctly
2020-03-19
Metoda %s nebyla spuštěna správně
42.
Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter].
2020-03-19
Vložte prosím disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stiskněte [Enter].
43.
List directory %s is missing.
2020-03-19
Adresář seznamů %s chybí.
44.
Archives directory %s is missing.
2020-03-19
Archivní adresář %s chybí.
45.
Unable to lock directory %s
2020-03-19
Nelze uzamknout adresář %s
46.
No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges
2020-03-19
V systému neexistuje omezený uživatel „%s“, nelze se zbavit oprávnění
47.
Download is performed unsandboxed as root as file '%s' couldn't be accessed by user '%s'.
2020-03-19
Stažení probíhá nechráněně pod uživatelem root, jelikož soubor „%s“ nebyl přístupný uživateli „%s“.
48.
Clean of %s is not supported
2020-03-19
Vyčištění %s není podporováno
49.
Unable to read %s
2020-03-19
Nelze číst %s
50.
Retrieving file %li of %li (%s remaining)
2020-03-19
Stahuje se soubor %li z %li (zbývá %s)
51.
Retrieving file %li of %li
2020-03-19
Stahuje se soubor %li z %li
52.
The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
2020-03-19
Balík %s je potřeba přeinstalovat, ale nemohu pro něj nalézt archiv.
53.
Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
2020-03-19
Chyba, pkgProblemResolver::Resolve vytváří poruchy, to může být způsobeno podrženými balíky.
54.
Unable to correct problems, you have held broken packages.
2020-03-19
Nelze opravit problémy, některé balíky držíte v porouchaném stavu.
55.
The package lists or status file could not be parsed or opened.
2020-03-19
Seznamy balíků nebo stavový soubor nemohly být zpracovány nebo otevřeny.
56.
You may want to run apt-get update to correct these problems
2020-03-19
Pro nápravu těchto problémů můžete zkusit spustit apt-get update
57.
The list of sources could not be read.
2020-03-19
Nelze přečíst seznam zdrojů.
58.
Regex compilation error - %s
2020-03-19
Chyba při kompilaci regulárního výrazu - %s