Translations by helix84

helix84 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 186 results
1.
Hit:%lu %s
2016-04-14
Už existuje:%lu %s
2.
Get:%lu %s
2016-04-14
Získava sa:%lu %s
4.
Err:%lu %s
2016-04-14
Chyba:%lu %s
12.
Unable to minimize the upgrade set
2008-12-29
Sada na aktualizáciu sa nedá minimalizovať
14.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
2017-07-28
Možno to budete chcieť napraviť spustením „apt --fix-broken install“.
15.
Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
2017-07-28
Nesplnené závislosti. Skúste spustiť „apt --fix-broken install“ bez balíkov (alebo navrhnite riešenie).
17.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2010-08-27
Poznámka: vyberá sa „%s“ pre úlohu „%s“
19.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2010-08-27
Poznámka: vyberá sa „%s“ pre regulárny výraz „%s“
20.
Package %s is a virtual package provided by:
2008-12-29
Balík %s je virtuálny balík poskytovaný balíkmi:
21.
[Installed]
2010-07-31
[Nainštalovaný]
22.
[Not candidate version]
2010-08-27
[Nie je kandidátska verzia]
24.
Package %s is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source
2008-03-17
Balík %s nie je dostupný, ale odkazuje naň iný balík. Možno to znamená, že balík chýba, bol zrušený alebo je dostupný iba z iného zdroja
26.
Package '%s' has no installation candidate
2010-08-27
Balík „%s“ nemá kandidáta na inštaláciu
27.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2010-08-27
Virtuálne balíky ako „%s“ nemožno odstrániť
28.
Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?
2016-04-14
Balík „%s“ nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť. Mali ste na mysli „%s“?
29.
Package '%s' is not installed, so not removed
2016-04-14
Balík „%s“ nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť
30.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2010-08-27
Poznámka: „%s“ sa vyberá namiesto „%s“
34.
This APT has Super Cow Powers.
2016-04-14
Tento APT má schopnosti posvätnej kravy.
41.
Install these packages without verification?
2016-04-14
Nainštalovať tieto nekontrolované balíky?
43.
Failed to fetch %s %s
2017-07-28
Zlyhalo stiahnutie %s %s
57.
How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org
2016-04-14
Nezvyčajná udalosť... Veľkosti nesúhlasia, pošlite e-mail na apt@packages.debian.org
60.
After this operation, %sB of additional disk space will be used.
2008-03-17
Po tejto operácii sa na disku použije ďalších %sB.
61.
After this operation, %sB disk space will be freed.
2008-03-17
Po tejto operácii sa na disku uvoľní %sB.
62.
Trivial Only specified but this is not a trivial operation.
2008-12-29
Zadané „iba triviálne“, ale toto nie je triviálna operácia.
64.
You are about to do something potentially harmful. To continue type in the phrase '%s' ?]
2008-12-29
Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé. Ak chcete pokračovať, opíšte frázu „%s“ ?]
2008-03-17
Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé. Pre pokračovanie opíšte frázu „%s“ ?]
2008-03-17
Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé. Pre pokračovanie opíšte frázu „%s“ ?]
66.
Do you want to continue?
2016-04-14
Chcete pokračovať?
68.
Download complete and in download only mode
2008-12-29
Sťahovanie ukončené v režime „iba stiahnuť“
69.
--fix-missing and media swapping is not currently supported
2008-12-29
--fix-missing a výmena nosiča nie sú momentálne podporované
72.
The following package disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
The following packages disappeared from your system as all files have been overwritten by other packages:
2010-08-27
Nasledovné balíky zmizli z vášho systému, pretože všetky súbory boli prepísané inými balíkmi:
Nasledovný balík zmizol z vášho systému, pretože všetky súbory boli prepísané inými balíkmi:
Nasledovné balíky zmizli z vášho systému, pretože všetky súbory boli prepísané inými balíkmi:
73.
Note: This is done automatically and on purpose by dpkg.
2016-04-14
Pozn.: Toto robí dpkg automaticky a zámerne.
74.
We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover
2008-03-17
Nemajú sa odstraňovať veci, nespustí sa AutoRemover
75.
Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really shouldn't happen. Please file a bug report against apt.
2008-03-17
Hmm, zdá sa, že AutoRemover niečo zničil, čo sa naozaj nemalo stať. Prosím, pošlite hlásenie o chybe balíka apt.
76.
Internal Error, AutoRemover broke stuff
2008-03-17
Vnútorná chyba, AutoRemover niečo pokazil
2007-08-30
Vnútorná chyba, AutoRemover pokazil nejaké veci
2007-08-30
Vnútorná chyba, AutoRemover pokazil nejaké veci
77.
The following package was automatically installed and is no longer required:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
2010-08-27
Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:
Nasledovný balík bol nainštalovaný automaticky a už viac nie je potrebný:
Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:
78.
%lu package was automatically installed and is no longer required.
%lu packages were automatically installed and are no longer required.
2010-08-27
%lu balíkov bolo nainštalovaných automaticky a už viac nie sú potrebné.
%lu balík bol nainštalovaný automaticky a už viac nie je potrebný.
%lu balíkov bolo nainštalovaných automaticky a už viac nie sú potrebné.
79.
Use '%s' to remove it.
Use '%s' to remove them.
2016-04-14
Na ich odstránenie použite „%s“.
Na jeho odstránenie použite „%s“.
Na ich odstránenie použite „%s“.
85.
Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.
2010-08-27
Preskakuje sa %s, nie je nainštalovaný a bola vy6iadan8 iba aktualizácia.
88.
%s set to manually installed.
2010-08-27
%s je označený ako manuálne nainštalovaný.
2008-03-17
%s ne nastavený na manuálnu inštaláciu.
2008-03-17
%s ne nastavený na manuálnu inštaláciu.
89.
Selected version '%s' (%s) for '%s'
2010-08-27
Vybraná verzia „%s“ (%s) pre „%s“
90.
Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'
2012-01-30
Vybraná verzia „%s“ (%s) pre „%s“ kvôli „%s“
93.
NOTE: This is only a simulation! %s needs root privileges for real execution. Keep also in mind that locking is deactivated, so don't depend on the relevance to the real current situation!
2017-07-28
POZN.: Toto je iba simulácia! %s potrebuje na skutočné spustenie práva používateľa root. Tiež pamätajte, že zamykanie je deaktivované, takže sa nespoliehajte na to že to bude platiť v reálnej situácii!
116.
%s (due to %s)
2016-04-14
%s (kvôli %s)
126.
N
2012-06-29
N
128.
You must give at least one search pattern
2010-08-27
Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací vzor