Translations by Miroslav Kure

Miroslav Kure has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 442 results
1.
Hit:%lu %s
2016-04-14
Mám:%lu %s
2.
Get:%lu %s
2016-04-14
Stahuje se:%lu %s
3.
Ign:%lu %s
2016-04-14
Ign:%lu %s
4.
Err:%lu %s
2016-04-14
Err:%lu %s
5.
Fetched %sB in %s (%sB/s)
2006-03-20
Staženo %sB za %s (%sB/s)
6.
[Working]
2006-03-20
[Pracuji]
7.
Media change: please insert the disc labeled '%s' in the drive '%s' and press [Enter]
2016-04-14
Výměna média: vložte prosím disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stiskněte [Enter]
9.
Correcting dependencies...
2014-09-10
Opravují se závislosti…
2010-12-26
Opravuji závislosti…
2006-03-20
Opravuji závislosti...
10.
failed.
2006-03-20
selhalo.
11.
Unable to correct dependencies
2010-12-26
Nelze opravit závislosti
2006-03-20
Nemohu opravit závislosti
12.
Unable to minimize the upgrade set
2010-12-26
Nelze minimalizovat sadu pro aktualizaci
2006-03-20
Nemohu minimalizovat sadu pro aktualizaci
13.
Done
2006-03-20
Hotovo
14.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
2017-07-28
Pro opravení můžete spustit „apt --fix-broken install“.
15.
Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
2017-07-28
Nesplněné závislosti. Zkuste spustit „apt --fix-broken install“ bez balíků (nebo navrhněte řešení).
16.
Sorting
2016-04-14
Řadí se
17.
Note, selecting '%s' for task '%s'
2010-12-26
Pozn: vybírám „%s“ pro úlohu „%s“
18.
Note, selecting '%s' for glob '%s'
2016-04-14
Pozn: vybírám „%s“ pro masku „%s“
19.
Note, selecting '%s' for regex '%s'
2010-12-26
Pozn: vybírám „%s“ pro regulární výraz „%s“
20.
Package %s is a virtual package provided by:
2006-03-20
Balík %s je virtuální balík poskytovaný:
21.
[Installed]
2015-12-01
[Nainstalovaný]
2006-03-20
[Instalovaný]
22.
[Not candidate version]
2010-12-26
[Není kandidátská verze]
23.
You should explicitly select one to install.
2006-03-20
Měli byste explicitně vybrat jeden k instalaci.
24.
Package %s is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source
2006-03-20
Balík %s není dostupný, ale jiný balík se na něj odkazuje. To může znamenat že balík chybí, byl zastarán, nebo je dostupný pouze z jiného zdroje
25.
However the following packages replace it:
2006-03-20
Nicméně následující balíky jej nahrazují:
26.
Package '%s' has no installation candidate
2010-12-26
Balík „%s“ nemá kandidáta pro instalaci
27.
Virtual packages like '%s' can't be removed
2010-12-26
Virtuální balíky jako „%s“ nemohou být odstraněny
28.
Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?
2016-04-14
Balík „%s“ není nainstalován, nelze tedy odstranit. Mysleli jste „%s“?
29.
Package '%s' is not installed, so not removed
2016-04-14
Balík „%s“ není nainstalován, nelze tedy odstranit
30.
Note, selecting '%s' instead of '%s'
2010-12-26
Pozn: Vybírám „%s“ místo „%s“
31.
Most used commands:
2017-05-12
Nejpoužívanější příkazy:
32.
See %s for more information about the available commands.
2017-05-12
Více informací o dostupných příkazech naleznete v %s.
33.
Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5). Information about how to configure sources can be found in sources.list(5). Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5). Security details are available in apt-secure(8).
2017-05-12
Konfigurační volby a syntaxe jsou popsány v apt.conf(5). Informace o nastavení zdrojů se nachází v sources.list(5). Výběr balíků a verzí je možno vyjádřit pomocí apt_preferences(5). Podrobnosti o zabezpečení jsou dostupné v apt-secure(8).
34.
This APT has Super Cow Powers.
2016-04-14
Tato APT má schopnosti svaté krávy.
35.
This APT helper has Super Meep Powers.
2016-04-14
Tento APT pomocník má schopnosti svatého čehokoliv.
36.
--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.
2017-05-12
--force-yes je zastaralé, použijte některou z voleb začínajících --allow.
37.
No packages found
2006-03-20
Nebyly nalezeny žádné balíky
38.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
2006-03-20
VAROVÁNÍ: Následující balíky nemohou být autentizovány!
39.
Authentication warning overridden.
2006-03-20
Autentizační varování potlačeno.
40.
Some packages could not be authenticated
2006-03-20
Některé balíky nemohly být autentizovány
41.
Install these packages without verification?
2016-04-14
Instalovat tyto balíky bez ověření?
42.
There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-unauthenticated
2016-04-14
Vyskytly se neověřené balíky a -y bylo použito bez --allow-unauthenticated.
43.
Failed to fetch %s %s
2017-07-28
Selhalo stažení %s %s
44.
Couldn't determine free space in %s
2010-12-26
Nelze určit volné místo v %s
2008-01-16
Nemohu určit volné místo v %s
2005-09-29
Na %s nemáte dostatek volného místa