Translations by helix84

helix84 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 50 results
2.
Waited for %s but it wasn't there
2017-07-28
Čakalo sa na %s, ale nebolo to tam
4.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2016-04-14
Nedá sa určiť verzia programu debconf. Je debconf nainštalovaný?
7.
Unknown package record!
2016-04-14
Neznámy záznam o balíku!
9.
Package extension list is too long
2016-04-14
Zoznam rozšírení balíka je príliš dlhý
10.
Error processing directory %s
2016-04-14
Chyba pri spracovávaní adresára %s
11.
Source extension list is too long
2016-04-14
Zoznam zdrojových rozšírení je príliš dlhý
12.
Error writing header to contents file
2016-04-14
Chyba pri zapisovaní hlavičky do súboru
13.
Error processing contents %s
2016-04-14
Chyba pri spracovávaní obsahu %s
14.
Usage: apt-ftparchive [options] command Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]] sources srcpath [overridefile [pathprefix]] contents path release path generate config [groups] clean config apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports many styles of generation from fully automated to functional replacements for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The Package file contains the contents of all the control fields from each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file is supported to force the value of Priority and Section. Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs. The --source-override option can be used to specify a src override file The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and override file should contain the override flags. Pathprefix is appended to the filename fields if present. Example usage from the Debian archive: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Options: -h This help text --md5 Control MD5 generation -s=? Source override file -q Quiet -d=? Select the optional caching database --no-delink Enable delinking debug mode --contents Control contents file generation -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option
2016-04-14
Použitie: apt-ftparchive [voľby] príkaz Príkazy: packages binárna_cesta [súbor_override [prefix_cesty]] sources zdrojová_cesta [súbor_override [prefix_cesty]] contents cesta release cesta generate konfiguračný_súbor [skupiny] clean konfiguračný_súbor apt-ftparchive generuje indexové súbory archívov Debianu. Podporuje niekoľko režimov vytvárania - od plne automatického až po funkčnú náhradu príkazov dpkg-scanpackages a dpkg-scansources. apt-ftparchive zo stromu .deb súborov vygeneruje súbory Packages. Súbor Packages okrem všetkých riadiacich polí každého balíka obsahuje tiež jeho veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor „override“, pomocou ktorého môžete vynútiť hodnoty polí Priority a Section. Podobne vie apt-ftparchive vygenerovať zo stromu súborov .dsc súbory Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor „override“. Príkazy „packages“ a „sources“ by sa mali spúšťať v koreni stromu. Binárna_cesta by mala ukazovať na začiatok rekurzívneho hľadania a súbor „override“ by mal obsahovať príznaky pre nahradenie. Ak je udaný prefix_cesty, pridá sa do polí „filename“. Skutočný príklad z archívu Debianu: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Voľby: -h Tento pomocník --md5 Vygeneruje kontrolný súčet MD5 -s=? Zdrojový súbor „override“ -q Tichý režim -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť --no-delink Povolí ladiaci režim --contents Vygeneruje súbor Contents -c=? Načíta tento konfiguračný súbor -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu
15.
No selections matched
2016-04-14
Nevyhovel žiaden výber
16.
Some files are missing in the package file group `%s'
2016-04-14
V súbore balíka skupiny „%s“ chýbajú niektoré súbory
17.
DB was corrupted, file renamed to %s.old
2016-04-14
DB je narušená, súbor je premenovaný na %s.old
18.
DB is old, attempting to upgrade %s
2016-04-14
DB je neaktuálna, prebieha pokus o aktualizáciu %s
19.
DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please remove and re-create the database.
2016-04-14
Formát DB je neplatný. Ak ste aktualizovali staršiu verziu apt, musíte odstrániť a znovu vytvoriť databázu.
20.
Unable to open DB file %s: %s
2016-04-14
Nedá sa otvoriť DB súbor %s: %s
21.
Failed to stat %s
2016-04-14
%s sa nedá vyhodnotiť
23.
Archive has no control record
2016-04-14
Archív nemá riadiaci záznam
24.
Unable to get a cursor
2016-04-14
Nedá sa získať kurzor
25.
realloc - Failed to allocate memory
2016-04-14
realloc - Zlyhal pokus o pridelenie pamäti
26.
Unknown compression algorithm '%s'
2016-04-14
Neznámy kompresný algoritmus „%s“
27.
Compressed output %s needs a compression set
2016-04-14
Komprimovaný výstup %s potrebuje kompresnú sadu
28.
Failed to create IPC pipe to subprocess
2016-04-14
Zlyhalo vytvorenie IPC rúry k podprocesu
29.
Failed to fork
2016-04-14
Volanie fork() zlyhalo
30.
Compress child
2016-04-14
Komprimovať potomka
31.
Internal error, failed to create %s
2016-04-14
Vnútorná chyba, nepodarilo sa vytvoriť %s
32.
IO to subprocess/file failed
2016-04-14
V/V operácia s podprocesom/súborom zlyhala
33.
Failed to read while computing MD5
2016-04-14
Chyba čítania pri výpočte MD5
34.
Failed to rename %s to %s
2016-04-14
Premenovanie %s na %s zlyhalo
35.
Unable to open %s
2016-04-14
Nedá sa otvoriť %s
37.
Failed to read the override file %s
2016-04-14
Nepodarilo sa prečítať „override“ súbor %s
38.
Malformed override %s line %llu #1
2016-04-14
Skomolený „override“ %s riadok %llu #1
39.
Malformed override %s line %llu #2
2016-04-14
Skomolený „override“ %s riadok %llu #2
40.
Malformed override %s line %llu #3
2016-04-14
Skomolený „override“ %s riadok %llu #3
41.
W: Unable to read directory %s
2016-04-14
W: Adresár %s sa nedá čítať
42.
W: Unable to stat %s
2016-04-14
W: %s sa nedá vyhodnotiť
43.
E:
2016-04-14
E:
44.
W:
2016-04-14
W:
45.
E: Errors apply to file
2016-04-14
E: Chyby sa týkajú súboru
46.
Failed to resolve %s
2016-04-14
Chyba pri preklade %s
47.
Tree walking failed
2016-04-14
Prechod stromom zlyhal
48.
Failed to open %s
2016-04-14
%s sa nedá otvoriť
49.
DeLink %s [%s]
2016-04-14
Odlinkovanie %s [%s]
50.
Failed to readlink %s
2016-04-14
Nie je možné vykonať readlink %s
51.
*** Failed to link %s to %s
2016-04-14
*** Nepodarilo sa zlinkovať %s s %s
52.
DeLink limit of %sB hit.
2016-04-14
Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.
53.
Archive had no package field
2016-04-14
Archív neobsahuje pole „package“
54.
%s has no override entry
2016-04-14
%s nemá žiadnu položku override
55.
%s maintainer is %s not %s
2016-04-14
správcom %s je %s, nie %s
56.
%s has no source override entry
2016-04-14
%s nemá žiadnu položku „source override“
57.
%s has no binary override entry either
2016-04-14
%s nemá žiadnu položku „binary override“