Translations by Miroslav Kure

Miroslav Kure has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 58 results
1.
Usage: apt-dump-solver apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in a file and optionally forwards it to another solver.
2017-07-28
Použití: apt-dump-solver apt-dump-solver slouží pro uložení EDSP scénáře do souboru a případnému přeposlání jinému řešiteli.
2.
Waited for %s but it wasn't there
2018-04-12
Čekal jsem na %s, ale nebyl tam
2017-07-28
Čekali jsme na %s, ale nebyl tam
3.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...] apt-extracttemplates is used to extract config and template files from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for configuration questions before installation of packages.
2017-05-12
Použití: apt-extracttemplates soubor1 [soubor2 …] apt-extracttemplates umí z balíků vytáhnout konfigurační skripty a šablony. Využívá ho hlavně debconf(1) pro zobrazení některých otázek ještě před samotnou instalací balíků.
4.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2016-04-14
Nelze určit verzi programu debconf. Je debconf nainstalován?
5.
Usage: apt-internal-planner apt-internal-planner is an interface to use the current internal installation planner for the APT family like an external one, for debugging or the like.
2017-07-28
Použití: apt-internal-planner apt-internal-planner je rozhraní k aktuálnímu internímu plánovači instalací, aby se dal použít jako externí nástroj, např. pro ladění.
6.
Usage: apt-internal-solver apt-internal-solver is an interface to use the current internal resolver for the APT family like an external one, for debugging or the like.
2017-05-12
Použití: apt-internal-solver apt-internal-solver je rozhraní k aktuálnímu internímu řešiteli závislostí, aby se dal použít jako externí nástroj, např. pro ladění.
7.
Unknown package record!
2016-04-14
Neznámý záznam o balíku!
8.
Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...] apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files. By default it sorts by binary package information, but the -s option can be used to switch to source package ordering instead.
2017-05-12
Použtí: apt-sortpkgs [volby] soubor1 [soubor2 …] apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj pro setřídění souborů Packages. Standardně řadí dle binárních balíků, ale volbou -s je možno přepnout na řazení dle zdrojových balíků.
9.
Package extension list is too long
2016-04-14
Seznam rozšíření balíku je příliš dlouhý
10.
Error processing directory %s
2016-04-14
Chyba zpracování adresáře %s
11.
Source extension list is too long
2016-04-14
Seznam zdrojových rozšíření je příliš dlouhý
12.
Error writing header to contents file
2016-04-14
Chyba při zapisování hlavičky do souboru
13.
Error processing contents %s
2016-04-14
Chyba při zpracovávání obsahu %s
14.
Usage: apt-ftparchive [options] command Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]] sources srcpath [overridefile [pathprefix]] contents path release path generate config [groups] clean config apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports many styles of generation from fully automated to functional replacements for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The Package file contains the contents of all the control fields from each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file is supported to force the value of Priority and Section. Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs. The --source-override option can be used to specify a src override file The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and override file should contain the override flags. Pathprefix is appended to the filename fields if present. Example usage from the Debian archive: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Options: -h This help text --md5 Control MD5 generation -s=? Source override file -q Quiet -d=? Select the optional caching database --no-delink Enable delinking debug mode --contents Control contents file generation -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option
2016-04-14
Použití: apt-ftparchive [volby] příkaz Příkazy: packages binárnícesta [souboroverride [prefixcesty]] sources zdrojovácesta [souboroverride [prefixcesty]] contents cesta release cesta generate konfiguračnísoubor [skupiny] clean konfiguračnísoubor apt-ftparchive generuje indexové soubory debianích archivů. Podporuje několik režimů vytváření - od plně automatického až po funkční ekvivalent příkazů dpkg-scanpackages a dpkg-scansources. apt-ftparchive vytvoří ze stromu .deb souborů soubory Packages. Soubor Packages obsahuje kromě všech kontrolních polí každého balíku také jeho velikost a MD5 součet. Podporován je také soubor override, kterým můžete vynutit hodnoty polí Priority a Section. Podobně umí apt-ftparchive vygenerovat ze stromu souborů .dsc soubory Sources. Volbou --source-override můžete zadat zdrojový soubor override. Příkazy „packages“ a „sources“ by se měly spouštět z kořene stromu. BinárníCesta by měla ukazovat na začátek rekurzivního hledání a soubor override by měl obsahovat příznaky pro přepis. PrefixCesty, pokud je přítomen, je přidán do polí Filename. Reálný příklad na archivu Debianu: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \ dists/potato/main/binary-i386/Packages Volby: -h Tato nápověda --md5 Vygeneruje kontrolní MD5 -s=? Zdrojový soubor override -q Tichý režim -d=? Vybere volitelnou databázi pro vyrovnávací paměť --no-delink Povolí ladicí režim --contents Vygeneruje soubor Contents -c=? Načte tento konfigurační soubor -o=? Nastaví libovolnou volbu
15.
No selections matched
2016-04-14
Žádný výběr nevyhověl
16.
Some files are missing in the package file group `%s'
2016-04-14
Některé soubory chybí v balíkovém souboru skupiny %s
17.
DB was corrupted, file renamed to %s.old
2016-04-14
DB je porušená, soubor přejmenován na %s.old
18.
DB is old, attempting to upgrade %s
2016-04-14
DB je stará, zkouším aktualizovat %s
19.
DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please remove and re-create the database.
2016-04-14
Formát databáze je neplatný. Pokud jste přešli ze starší verze apt, databázi prosím odstraňte a poté ji znovu vytvořte.
20.
Unable to open DB file %s: %s
2016-04-14
Nelze otevřít DB soubor %s: %s
21.
Failed to stat %s
2016-04-14
Nelze vyhodnotit %s
22.
Failed to read .dsc
2016-04-14
Nelze přečíst .dsc
23.
Archive has no control record
2016-04-14
Archiv nemá kontrolní záznam
24.
Unable to get a cursor
2016-04-14
Nelze získat kurzor
25.
realloc - Failed to allocate memory
2016-04-14
realloc - Selhal pokus o přidělení paměti
26.
Unknown compression algorithm '%s'
2016-04-14
Neznámý kompresní algoritmus „%s“
27.
Compressed output %s needs a compression set
2016-04-14
Komprimovaný výstup %s potřebuje kompresní sadu
28.
Failed to create IPC pipe to subprocess
2016-04-14
Selhalo vytvoření meziprocesové roury k podprocesu
29.
Failed to fork
2016-04-14
Volání fork() se nezdařilo
30.
Compress child
2016-04-14
Komprimovat potomka
31.
Internal error, failed to create %s
2016-04-14
Interní chyba, nezdařilo se vytvořit %s
32.
IO to subprocess/file failed
2016-04-14
V/V operace s podprocesem/souborem selhala
33.
Failed to read while computing MD5
2016-04-14
Chyba čtení při výpočtu MD5
34.
Failed to rename %s to %s
2016-04-14
Selhalo přejmenování %s na %s
35.
Unable to open %s
2016-04-14
Nelze otevřít %s
36.
Malformed override %s line %llu (%s)
2016-04-14
Zkomolený override soubor %s, řádek %llu (%s)
37.
Failed to read the override file %s
2016-04-14
Nezdařilo se přečíst override soubor %s
38.
Malformed override %s line %llu #1
2016-04-14
Zkomolený override soubor %s, řádek %llu #1
39.
Malformed override %s line %llu #2
2016-04-14
Zkomolený override soubor %s, řádek %llu #2
40.
Malformed override %s line %llu #3
2016-04-14
Zkomolený override soubor %s, řádek %llu #3
41.
W: Unable to read directory %s
2016-04-14
W: Nelze číst adresář %s
42.
W: Unable to stat %s
2016-04-14
W: Nelze vyhodnotit %s
43.
E:
2016-04-14
E:
44.
W:
2016-04-14
W:
45.
E: Errors apply to file
2016-04-14
E: Chyby se týkají souboru
46.
Failed to resolve %s
2016-04-14
Chyba při zjišťování %s
47.
Tree walking failed
2016-04-14
Průchod stromem selhal
48.
Failed to open %s
2016-04-14
Nelze otevřít %s
49.
DeLink %s [%s]
2016-04-14
Odlinkování %s [%s]