Translations by helix84

helix84 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 219 results
10.
Failed to readlink %s
2008-12-28
Nie je možné vykonať readlink %s
12.
Hash Sum mismatch
2008-12-28
Nezhoda kontrolných haš súčtov
20.
GPG error: %s: %s
2010-08-27
Chyba GPG: %s: %s
25.
Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this repository will not be applied.
2012-01-30
Súbor Release pre %s vypršal (neplatný od %s). Aktualizácie tohto zdroja softvéru sa nepoužijú.
27.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2010-08-27
V konflikte s distribúciou: %s (očakávalo sa %s ale dostali sme %s)
32.
Failed to fetch %s %s
2016-09-02
Zlyhalo stiahnutie %s %s
34.
Can't find a source to download version '%s' of '%s'
2012-06-29
Nie je možné nájsť zdroj na stiahnutie verzie „%s“ balíka „%s“
43.
List directory %s is missing.
2018-01-19
Adresár zoznamov %s chýba.
44.
Archives directory %s is missing.
2018-01-19
Archívny adresár %s chýba.
45.
Unable to lock directory %s
2010-08-27
Adresár %s sa nedá zamknúť
59.
Release '%s' for '%s' was not found
2008-12-28
Nebolo nájdené vydanie „%s“ pre „%s“
60.
Version '%s' for '%s' was not found
2008-12-28
Nebola nájdená verzia „%s“ pre „%s“
61.
Couldn't find task '%s'
2010-08-27
Nebolo možné nájsť úlohu „%s“
62.
Couldn't find any package by regex '%s'
2010-08-27
Nebol nájdený žiaden balík zodpovedajúci regulárnemu výrazu „%s“
65.
Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual
2011-02-23
Nie je možné vybrať verzie z balíka „%s“, pretože je čisto virtuálny
66.
Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual
2010-08-27
Nie je možné vybrať najnovšiu verziu z balíka „%s“, pretože je čisto virtuálny
67.
Can't select candidate version from package %s as it has no candidate
2010-08-27
Nie je možné vybrať kandidátsku verziu z balíka „%s“, pretože nemá kandidáta
68.
Can't select installed version from package %s as it is not installed
2010-08-27
Nie je možné vybrať nainštalovanú verziu z balíka „%s“, pretože nie je nainštalovaný
69.
Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has neither of them
2010-08-27
Nie je možné vybrať nainštalované ani kandidátske verzie z balíka „%s“, pretože nemá žiadnu z nich
70.
Unmounting CD-ROM...
2008-12-28
CD-ROM sa odpája...
71.
Using CD-ROM mount point %s
2008-12-28
Použije sa prípojný bod CD-ROM %s
74.
Identifying...
2014-04-11
Identifikuje sa...
76.
Scanning disc for index files...
2014-04-11
Na disku sa hľadajú indexové súbory...
78.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the wrong architecture?
2009-12-25
Nepodarilo sa nájsť žiadne súbory balíkov, možno toto nie je disk s Debianom alebo je pre nesprávnu architektúru?
79.
Found label '%s'
2008-12-28
Nájdená menovka: „%s“
81.
This disc is called: '%s'
2008-12-28
Názov tohto disku je: „%s“
92.
Failed to stat the cdrom
2009-07-05
Nedá sa vykonať stat() CD-ROM
98.
Option %s requires an integer argument, not '%s'
2008-12-28
Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie „%s“
99.
Option '%s' is too long
2008-12-28
Voľba „%s“ je príliš dlhá
102.
Unrecognized type abbreviation: '%c'
2008-12-28
Nerozpoznaná skratka typu: „%c“
109.
Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'
2008-12-28
Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva „%s“
110.
Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument
2010-08-27
Syntaktická chyba %s:%u: direktíva clear vyžaduje ako argument strom volieb
116.
Problem unlinking the file %s
2010-08-27
Problém pri odstraňovaní súboru %s
119.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
2009-07-05
Zamykanie pre súbor zámku %s pripojený cez NFS sa nepoužíva
124.
List of files can't be created as '%s' is not a directory
2012-01-30
Zoznam súborov nemožno vytvoriť, pretože „%s“ nie je adresár
125.
Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file
2012-01-30
Ignoruje sa „%s“ v adresári „%s“, pretože to nie je obyčajný súbor
126.
Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension
2012-01-30
Ignoruje sa „%s“ v adresári „%s“, pretože nemá príponu názvu súboru
127.
Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension
2012-01-30
Ignoruje sa „%s“ v adresári „%s“, pretože má neplatnú príponu názvu súboru
130.
Sub-process %s received signal %u.
2009-12-25
Podproces %s dostal signál %u.
135.
Problem closing the gzip file %s
2010-08-27
Problém pri zatváraní gzip súboru %s
140.
Could not open file descriptor %d
2010-08-27
Nedá sa otvoriť popisovač súboru %d
141.
read, still have %llu to read but none left
2012-06-29
čítanie, treba prečítať ešte %llu, ale už nič neostáva
142.
write, still have %llu to write but couldn't
2012-06-29
zápis, treba zapísať ešte %llu, no nedá sa to
143.
Problem closing the file %s
2010-08-27
Problém pri zatváraní súboru %s
144.
Problem renaming the file %s to %s
2010-08-27
Problém pri synchronizovaní súboru %s na %s
149.
Couldn't make mmap of %llu bytes
2012-06-29
Nedá sa urobiť mmap %llu bajtov
150.
Couldn't duplicate file descriptor %i
2010-08-27
Nedá sa duplikovať popisovač súboru %i
151.
Unable to close mmap
2010-08-27
Nedá sa zatvoriť mmap
152.
Unable to synchronize mmap
2010-08-27
Nedá sa synchronizovať mmap
154.
Failed to truncate file
2008-12-28
Nepodarilo sa skrátiť súbor