Translations by Erdenechimeg Myataviin

Erdenechimeg Myataviin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 102 results
4.
Configure the sources for installable software and updates
2009-12-03
Програмыг суулгах болон шинэчлэхээр уг(эх) сурвалжийг тохируулах
2009-09-16
Програмыг суулгах болон шинэчлэхээр уг сурвалжийг тохируулах
9.
Software Sources
2009-12-03
Програм хангамжийн уг(эх) сурвалжууд
2009-09-16
Програм хангамжийн уг сурвалжууд
59.
Error: must run as root
2009-09-16
Алдаа: заавал рүүтээс ажиллана
61.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis. The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
2009-10-15
<i>Үбүнтүн дээр хэрэглэгч туршлага дадлага сайжруулахдаа алдартай өрсөлдөөний нэг хэсэг болж оролцох хэрэгтэй. Үүнийг хэрэв та суулгасан програм хангамжийн жагсаалтаараа энэ нь аль хир олон удаа хэрэглэгдэж байгааг бүртгэсэн тоог долоо хоногоор Үбүнтүн төсөлд нэргүй хэрэглэгчийн өмнөөс илгээж болно. Үр дүн нь нийтээр хэрэглэх програм хангамжийг дэмжих ба сайжруулахад хэрэглэгдэх ба програмын хайлтын үр дүнгийн түвшинг тогтооход хэрэглэнэ.</i>
2009-09-16
<i>Үбүнтүн дээр хэрэглэгч туршилга дадлага сайжруулахдаа алдартай өрсөлдөөний нэг хэсэг болж оролцох хэрэгтэй. Үүнийг хэрэв та суулгасан програм хангамжийн жагсаалтаараа энэ нь аль хир олон удаа хэрэглэгдэж байгааг бүртгэсэн тоог долоо хоногоор Үбүнтүн төсөлд нэргүй хэрэглэгчийн өмнөөс илгээж болно. Үр дүн нь нийтээр хэрэглэх програм хангамжийг дэмжих ба сайжруулахад хэрэглэгдэх ба програмын хайлтын үр дүнгийн түвшинг тогтооход хэрэглэнэ.</i>
62.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project. The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
2009-10-15
<i>Дебиан хэрэглэгч туршлага дадлага сайжруулахдаа алдартай өрсөлдөөний нэг хэсэг болж оролцох хэрэгтэй. Үүнийг хэрэв та суулгасан програм хангамжийн жагсаалтаараа энэ нь аль хир олон удаа хэрэглэгдэж байгааг бүртгэсэн тоог Дебиан төсөлд нэргүй хэрэглэгчийн өмнөөс илгээж болно. Үр дүн нь СД-ийгээс суулгахад дэлгэн харуулах ажиллагаанд оновчлол хийхэд ашиглана.</i>
2009-09-16
<i>Дебиан хэрэглэгч туршилга дадлага сайжруулахдаа алдартай өрсөлдөөний нэг хэсэг болж оролцох хэрэгтэй. Үүнийг хэрэв та суулгасан програм хангамжийн жагсаалтаараа энэ нь аль хир олон удаа хэрэглэгдэж байгааг бүртгэсэн тоог Дебиан төсөлд нэргүй хэрэглэгчийн өмнөөс илгээж болно. Үр дүн нь СД-ийгээс суулгахад дэлгэн харуулах ажиллаганд автомизац хийхэдашиглана.</i>
63.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
2009-10-15
Түгээсэн төсөлд суулгасан програм хангамжууд хир олон удаа хэрэглэгдэж байгаа жагсаалтыг буцааж мэдүүлнэ.
2009-09-16
Түгээсэн төсөлд суулгасан програм хангамжууд хэр олон удаа хэрэглэгдэж байгаа жагсаалтыг буцааж мэдүүлэнэ.
64.
Mirror
2009-10-15
Тольдон буулгах
2009-09-16
Толидон буулгах
65.
Testing Mirrors
2009-10-15
Тольдон буулгасныг турших
2009-09-16
Толидон буулгасныг турших
66.
Cancel
2009-09-16
Цуцал
67.
No suitable download server was found
2009-09-16
Тохиромжгүй татац серверт байсангүй
68.
Please check your Internet connection.
2009-09-16
Та өөрийнхөө интернэт холболтыг шалгана уу.
69.
Canceling...
2009-09-16
Цуцалж байна...
70.
Daily
2009-09-16
Өдөр тутмын
71.
Every two days
2009-09-16
Хоёр хоног тутамд
2009-09-16
2 хоног тутамд
72.
Weekly
2009-09-16
Долоо хоногоор
73.
Every two weeks
2009-09-16
Хоёр долоо хоног тутам
74.
Every %s days
2009-09-16
%s хоног тутам
77.
%s (%s)
2009-09-16
%s (%s)
78.
Other...
2009-09-16
Бусад...
79.
Import key
2009-09-16
Оруулах түлхүүр
80.
Error importing selected file
2009-09-16
Сонгосон файлыг оруулахад гарах алдаа
81.
The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt.
2009-09-16
Сонгосон файл магадгүй GPG түлхүүр файл биш эсвэл файл эвдэрсэн байж болно.
82.
Error removing the key
2009-09-16
Түлхүүрийг арилгахад гарах алдаа
83.
The key you selected could not be removed. Please report this as a bug.
2009-09-16
Таны сонгосон түлхүүрийг арилгаж болохгүй байна. Үүнийг програмын алдаа(буг) гэж тайлагнаарай.
85.
Reload
2009-09-16
Дахин ачаалах
90.
CD Error
2009-09-16
СД алдаа
91.
Error scanning the CD
2009-09-16
СД-г скан хийхэд гарах алдаа
107.
CD Name
2009-09-16
СД-гийн нэр
108.
Please enter a name for the disc
2009-09-16
Дискний нэрийг оруулна уу
109.
Insert Disk
2009-09-16
Дискийг оруулах
110.
Please insert a disk in the drive:
2009-10-15
Драйверт дискийг байрлуулж өгнө үү
2009-09-16
Драйварт дискийг байрлуулж өгнө үү
113.
Binary
2009-09-16
Бинар (хоёртын тоололд)
114.
Source code
2009-09-16
Эх код
115.
(Source Code)
2009-09-16
(Эх код)
116.
Source Code
2009-09-16
Эх код
122.
New mirror
2009-10-15
Шинээр тольдон буулгах
2009-09-16
Шинээр толидон буулгах
123.
Completed %s of %s tests
2009-09-16
%s -ийн %s т туршилт хийгдсэн
124.
%s Software
2009-09-16
%s Програм хангамж
133.
Active
2009-09-16
Идэвхтэй
135.
_Add key from paste data
2009-09-16
Өгөгдөл буулгахаас түлхүүр _нэмэх