Translations by Mesut Akcan

Mesut Akcan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
~
An item type (e.g. lib, bin, python3, …)
2019-02-22
Bir öge türü (ör. lib, bin, python3, ...)
~
Unknown command '%s'.
2019-02-22
Bilinmeyen komut '%s'.
4.
This tool allows for reading, writing, validating and transformation of AppStream XML or YAML metadata. It also gives access to the system metadata pool, for example to query for software that provides a specific MIME-type, and installing it by its software component identifier.
2019-02-22
Bu araç, AppStream XML veya YAML meta verilerinin okunmasına, yazılmasına, onaylanmasına ve dönüştürülmesine izin verir. Ayrıca sistem meta veri havuzuna erişim sağlar, örneğin belirli bir MIME türü sağlayan yazılımın sorgulanması ve yazılım bileşen tanımlayıcısı ile kurulması.
184.
Unable to remove old cache.
2019-08-17
Eski önbellek kaldırılamıyor.
186.
Many components have been recognized as invalid. See debug output for details.
2019-02-22
Birçok bileşen geçersiz olarak kabul edildi. Ayrıntılar için hata ayıklama çıktısına bakınız.
333.
Manually selected location of AppStream cache.
2019-02-22
AppStream önbelleğinin manuel olarak seçilen konumu.
334.
Manually selected location of AppStream metadata to scan.
2019-02-22
Taranacak AppStream meta verilerinin manuel olarak seçilen yeri.
335.
Make request without any caching.
2019-02-22
Önbelleğe alma olmadan istekte bulunun.
336.
Default metadata format (valid values are 'xml' and 'yaml').
2019-02-22
Varsayılan metadata biçimi (geçerli değerler 'xml' ve 'yaml').
338.
Also show pedantic hints.
2019-02-22
Ayrıca detaylı ipuçları göster.
340.
Do not use network access.
2019-02-22
Ağ erişimini kullanmayın.
350.
You need to provide at least two version numbers to compare as parameters.
2019-02-22
Parametre olarak karşılaştırmak için en az iki sürüm numarası sağlamanız gerekir.
351.
Unknown compare relation '%s'. Valid values are:
2019-02-22
Bilinmeyen karşılaştırma ilişkisi '%s'. Geçerli değerler:
352.
Too many parameters: Need two version numbers or version numbers and a comparison operator.
2019-02-22
Çok fazla parametre: İki sürüm numarasına veya sürüm numarasına ve bir karşılaştırma operatörüne ihtiyacınız var.
353.
Use the given .desktop file to fill in the basic values of the metainfo file.
2019-02-22
Metainfo dosyasının temel değerlerini doldurmak için verilen .desktop dosyasını kullanın.
354.
This command takes optional TYPE and FILE positional arguments, FILE being a file to write to (or "-" for standard output).
2019-02-22
Bu komut isteğe bağlı TYPE ve FILE konumsal argümanlarını alır, FILE yazılacak bir dosyadır (veya standart çıktı için "-").
355.
The TYPE must be a valid component-type, such as: %s
2019-02-22
TYPE, şunun gibi geçerli bir bileşen türü olmalıdır: %s
375.
Install software matching the component-ID.
2019-02-22
Bileşen kimliğiyle eşleşen yazılım yükle.
376.
Remove software matching the component-ID.
2019-02-22
Bileşen kimliğiyle eşleşen yazılımı kaldır.
381.
Compare two version numbers.
2019-02-22
İki versiyon numarasını karşılaştır.
382.
Create a template for a metainfo file (to be filled out by the upstream project).
2019-02-22
Bir metainfo dosyası için bir şablon oluştur (yukarı akış projesi tarafından doldurulacak).
387.
AppStream version: %s
2019-02-22
AppStream sürümü: %s
388.
AppStream CLI tool version: %s AppStream library version: %s
2019-02-22
AppStream CLI araç sürümü: %s AppStream kütüphane sürümü: %s
397.
No value for the item to search for was defined.
2019-02-22
Aranacak öge için değer tanımlanmadı.