Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 11 results
1.
Administrative Tasks
Các tác vụ quản trị
Translated and reviewed by Lê Quốc Thái on 2008-01-31
Located in administrative/C/administrative.xml:15(title)
2.
In Xubuntu, for security reasons, administrative tasks are confined to users with special privileges. Administrative access is given to individual users, who may use the <application>sudo</application> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, have access to sudo. You can restrict and enable sudo access to users with the <application>Users and Groups</application> application (see <ulink url="users-groups;">users and groups</ulink> for more information).
Trong Xubuntu, vì lý do an ninh, các tác vụ quản trị chỉ dành cho những người dùng có đặc quyền. người dùng cá nhân nào được cấp phép truy cập để quản trị có thể sử dụng lệnh <application>sudo</application> để thực thi các tác vụ quản trị hệ thống, Tài khoản người dùng đầu tiên bạn tạo ra trong quá trình cài đặt hệ thống sẽ mặc nhiên có quyền sudo. Bạn có thể hạn chế và kích hoạt truy cập sudo cho người dùng bằng ứng dụng <application>Người dùng và Nhóm</application> (xem <ulink url="users-groups;">người dùng và nhóm</ulink> để có thêm thông tin).
Translated and reviewed by Lê Quốc Thái on 2008-01-31
Located in administrative/C/administrative.xml:17(para)
3.
When you run an application that requires administrative privileges, sudo will ask you to input your user password. This ensures that rogue applications cannot damage your system, and serves as a reminder that you are about to perform administrative actions which require you to be careful! However, each time you insert the password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
Khi bạn thực thi một ứng dụng đòi hỏi phải có quyền quản trị hệ thống, sudo sẽ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu cho chính tài khoản người dùng của bạn. Điều này đảm bảo các ứng dụng xấu sẽ không thể phá hỏng hệ thống của bạn, và đồng thời nhắc nhở bạn hãy cẩn trọng vì bạn đang thực hiện các hành động quản trị có tác động tới toàn hệ thống! Tuy nhiên, mỗi lần bạn đã nhập mật khẩu, hệ thống sẽ nhớ nó trong vòng 15 phút để bạn không cần phải gõ lại lần nữa.
Translated and reviewed by Lê Quốc Thái on 2008-01-31
Located in administrative/C/administrative.xml:19(para)
4.
To use sudo when using the command line, simply type "sudo" before the command you wish to run. Sudo will then prompt you for your password.
Để dùng sudo ở dòng lệnh, chỉ cần gõ "sudo" trước lệnh mà bạn muốn chạy. Sau đó sudo sẽ hỏi mật khẩu của bạn.
Translated and reviewed by Lê Quốc Thái on 2008-01-31
Located in administrative/C/administrative.xml:21(para)
5.
Sudo will remember your password for a set amount of time, which by default is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo sẽ nhớ mật khẩu của bạn trong một khoảng thời gian, mặc định là 15 phút, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi. Tính năng này được thiết kế để cho phép người dùng thực hiện nhiều tác vụ quản trị hệ thống mà không cần phải nhập đi nhập lại mật khẩu cho mỗi lần.
Translated and reviewed by Lê Quốc Thái on 2008-01-31
Located in administrative/C/administrative.xml:23(para)
6.
Be careful when doing administrative tasks, you might damage your system!
Hãy cẩn thận khi thực hiện các tác vụ quản trị hệ thống, bạn có thể làm hỏng hệ thống của mình!
Translated and reviewed by onishidato on 2008-01-22
Located in administrative/C/administrative.xml:26(para)
7.
Some other tips on using sudo:
Vài mẹo khác khi sử dụng sudo:
Translated and reviewed by onishidato on 2008-01-22
Located in administrative/C/administrative.xml:29(para)
8.
To use a "root" terminal, type "sudo -i" at the command line.
Để sử dụng một cửa sổ lệnh với quyền "root", nhập "sudo -i" tại dấu nhắc dòng lệnh.
Translated and reviewed by onishidato on 2008-01-22
Located in administrative/C/administrative.xml:33(para)
9.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
Tất cả các công cụ cấu hình mặc định có giao diện đồ họa trong Ubuntu đều dùng sudo, nên chúng sẽ hỏi bạn mật khẩu nếu cần.
Translated and reviewed by Lê Quốc Thái on 2008-01-31
Located in administrative/C/administrative.xml:37(para)
10.
For more information on the <application>sudo</application> program and the absence of a root user in Ubuntu, read the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo page</ulink> on the Ubuntu wiki.
Để có thêm thông tin về chương trình <application>sudo</application> và việc không có người dùng root trong Ubuntu, hãy đọc <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">trang sudo</ulink> trên Ubuntu wiki.
Translated and reviewed by Lê Quốc Thái on 2008-01-31
Located in administrative/C/administrative.xml:41(para)
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Quốc Thái, mrcuongnv, onishidato.