Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 11 results
1.
Administrative Tasks
Administrative oppgåver
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Administrative oppgaver
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Mikael B on 2009-03-14
Located in administrative/C/administrative.xml:15(title)
2.
In Xubuntu, for security reasons, administrative tasks are confined to users with special privileges. Administrative access is given to individual users, who may use the <application>sudo</application> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, have access to sudo. You can restrict and enable sudo access to users with the <application>Users and Groups</application> application (see <ulink url="users-groups;">users and groups</ulink> for more information).
Av tryggleiksomsyn er adminstrative oppgåver i Xubuntu begrensa til brukarar med spesielle løyver. Administrativ tilgang er gitt til individuelle brukarar, som kan bruka <application>sudo</application>-kommandoen til å utføre administrative oppgåver. Den første brukarkontoen du opprettar på ditt system under installasjon vil automatisk ha tilgang til sudo. Du kan legge til eller fjerne tilgang til sudo for andre brukarar med <application>Brukarar og Grupper</application>-programmet (sjå <ulink url="users-groups;">brukarar og grupper</ulink> for meir informasjon).
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Av sikkerhetsårsaker er administrative oppgaver i Xubuntu begrenset til brukere med spesielle privilegier. Administrativ tilgang blir gitt til individuelle brukere som kan bruke <application>sudo</application>-kommandoen for å utføre administrative oppgaver. Den første brukerkontoen du laget under systeminstallasjon, blir automatisk satt til å ha tilgang til sudo. Du kan begrense, eller gi, sudo-tilgang til brukere med <application>Brukere og grupper</application>-applikasjonen (se <ulink url="brukergrupper;">brukere og grupper</ulink> for mer informasjon).
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Alexander K. Svanevik on 2007-11-04
Located in administrative/C/administrative.xml:17(para)
3.
When you run an application that requires administrative privileges, sudo will ask you to input your user password. This ensures that rogue applications cannot damage your system, and serves as a reminder that you are about to perform administrative actions which require you to be careful! However, each time you insert the password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
Når du køyrer ein applikasjon som krev administrative løyve vil sudo be deg om å taste inn brukarpassordet ditt. Dette sikrar at vondsinna program ikkje kan skade systemet ditt. Det virkar og som ei påminning om at du er i ferd med å utføre ei administrativ oppgave, noko som gjer at du bør vere litt forsiktig. Merk at kvar gang du tastar passordet hugsar systemet det for 15 minutt, så du ikkje treng å taste det på nytt.
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Når du kjører et program som krever administrative rettigheter, ber sudo deg om å skrive inn passordet ditt. Det sikrer at uønskede programmer ikke kan skade systemet, og er en påminnelse om å være forsiktig når du skal utføre administrative oppgaver. Systemet husker passordet i 15 minutter etter at du skriver det inn, slik at du ikke trenger å skrive det mange ganger når du utfører de administrative oppgavene.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Åka Sikrom on 2014-01-01
Located in administrative/C/administrative.xml:19(para)
4.
To use sudo when using the command line, simply type "sudo" before the command you wish to run. Sudo will then prompt you for your password.
For å bruke sudo når du brukar kommandolina, skriv «sudo» før kommandoen du vil utføre. Sudo vil då spørje etter passordet ditt.
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Når du bruker kommandolinjen, er det bare å skrive «sudo» før kommandoen du ønsker å kjøre. Sudo vil da spørre deg om passordet ditt.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Åka Sikrom on 2014-01-01
For å bruke sudo når du bruker kommandolinjen, ganske enkelt skriv "sudo" før kommandoen du ønsker å kjøre. Sudo vil da spørre deg om ditt passord.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-24
Located in administrative/C/administrative.xml:21(para)
5.
Sudo will remember your password for a set amount of time, which by default is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo vil hugse passordet ditt for eit gitt tidsrom. Dette tidsrommet er satt til 15 minutt som standard, men kan endrast. Denne funksjonen vart laga for å la brukarar gjere fleire oppgåver etter kvarandre utan å måtte gi opp passordet sitt kvar gong.
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Sudo vil huske passordet ditt i et bestemt tidsrom, som er 15 minutter som standard. Denne tiden kan endres. Funksjonen ble utformet for å gjøre det enkelt å utføre flere administrative oppgaver uten å bli spurt om et passord hver gang.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Åka Sikrom on 2014-01-01
Located in administrative/C/administrative.xml:23(para)
6.
Be careful when doing administrative tasks, you might damage your system!
Ver varsam når du gjer administrative oppgåver, du kan øydelegge systemet!
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Vær forsiktig når du utfører administrative oppgaver. Du kan ødelegge systemet!
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Åka Sikrom on 2014-01-01
Located in administrative/C/administrative.xml:26(para)
7.
Some other tips on using sudo:
Nokre andre tips ved bruk av sudo:
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Noen andre tips om bruk av sudo:
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Morten Mytting Wang on 2008-01-30
Located in administrative/C/administrative.xml:29(para)
8.
To use a "root" terminal, type "sudo -i" at the command line.
Om du vil bruke ein "root"-terminal skriv du "sudo -i" på kommandolina.
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Skriv «sudo -i» på kommandolinjen for å bruke en «root»-terminal.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Åka Sikrom on 2014-01-01
For å bruke en "root" terminal, skriv "sudo -i" på kommandolinjen.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Tor Harald Thorland on 2006-05-30
Located in administrative/C/administrative.xml:33(para)
9.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
Alle dei grafiske konfigrasjonsverktøya i Ubuntu brukar allereie sudo, så dei vil spørje etter passord om det er naudsynt.
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Alle grafiske konfigurasjonsverktøy i Ubuntu bruker sudo allerede, og spør etter passord hvis det trengs.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Åka Sikrom on 2014-01-01
Alle de grafiske konfigurasjonsverktøyene i Ubuntu bruker allerede sudo, så de vil spørre etter passord hvis det trengs.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
Alle standard grafiske konfigurasjons verktøy i Ubuntu brukere allerede sudo, så de vil spørre deg om ditt passord hvis det trenges.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Located in administrative/C/administrative.xml:37(para)
10.
For more information on the <application>sudo</application> program and the absence of a root user in Ubuntu, read the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo page</ulink> on the Ubuntu wiki.
Om du vil ha meir informasjon om <application>sudo</application> og mangelen på root-brukar i Ubuntu kan du lese <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo-sida</ulink> på Ubuntu Wiki.
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
Suggestions:
Hvis du vil ha mer informasjon om <application>sudo</application>-programmet og det tilsynelatende fraværet av root-bruker i Ubuntu, kan du lese <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo-siden</ulink> på Ubuntus Wiki.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Åka Sikrom on 2014-01-01
For mer informasjon om <application>sudo</application> programmet og mangelen på en root bruker i Ubuntu, les <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo siden</ulink> på Ubuntu wiki'en.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Om du vil ha mer informasjon om <application>sudo</application> og mangelen på root-bruker i Ubuntu kan du lese <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo-siden</ulink> på Ubuntu Wiki.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "xubuntu-docs" by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
Located in administrative/C/administrative.xml:41(para)
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Willy André Bergstrøm.