Browsing Frisian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Frisian guidelines.
110 of 11 results
1.
Administrative Tasks
Administraasje taken
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:15(title)
2.
In Xubuntu, for security reasons, administrative tasks are confined to users with special privileges. Administrative access is given to individual users, who may use the <application>sudo</application> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, have access to sudo. You can restrict and enable sudo access to users with the <application>Users and Groups</application> application (see <ulink url="users-groups;">users and groups</ulink> for more information).
Yn Xubuntu, foar de feiligens, administraasje taken binne tabedield oan brûkers mei spesjale rjochten. Administraasje tagong is joen oan yndividuele brûkers, die gebrûk meitsje meie fan de <application>sudo</application> kommando om administraasje taken út te fieren. De earste brûkersaccount dy't jo makke hawwe op jo systeem by de ynstalaasje sil, by gebrek, tagong hawwe ta sudo. Jo kinne beperkje en aktyvearje fan sudo tagong ta brûkers mei de <application>Brûkers en Groepen</application> applikaasje (sjoch <ulink url="users-groups;">brûkers en groepen</ulink> foar mear ynformaasje).
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:17(para)
3.
When you run an application that requires administrative privileges, sudo will ask you to input your user password. This ensures that rogue applications cannot damage your system, and serves as a reminder that you are about to perform administrative actions which require you to be careful! However, each time you insert the password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
Wannear jo applikaasje dat administraasje privileges freget rinne wolle, sudo sil jo freegje om in brûkersnamme en in wachtwurd yn te jaan. Dit fersekerd dat skelmige applikaasjes net jo systeem skansearje, en wurket as in herinnering dat jo besig binne mei administraasje aksjes welke foarsichtigheid freegje! It is ek sa dat eltse kear dat jo it wachtwurd ynjouwe, de systeem dat ûnthâld it foar 15 minuten sadat jo dat net opnij hoeche te typen.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:19(para)
4.
To use sudo when using the command line, simply type "sudo" before the command you wish to run. Sudo will then prompt you for your password.
Om sudo te brûken yn in kommando regel, simpelwei typ "sudo" foaroan de kommando dy't jo rinne wolle. Sudo sil jo dan freegje om jo wachtwurd.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:21(para)
5.
Sudo will remember your password for a set amount of time, which by default is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo ûnthâld jo wachtwurd foar in ynstelbere skoft, dat by gebrek stiet op 15 minuten, mar dat kin feroare wurde. Dizze opsje is ûnworpen om brûkers yn steat te stellen om meardere administraasje taken útfiere te kinnen sûnder elsenkear om in wachtwurd freege te wurden.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:23(para)
6.
Be careful when doing administrative tasks, you might damage your system!
Wês foarsichtig as jo administraasje taken dogge. Jo kinne jo systeem skea tabringe!
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:26(para)
7.
Some other tips on using sudo:
Wat oare tips foar it gebrûk fan sudo:
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:29(para)
8.
To use a "root" terminal, type "sudo -i" at the command line.
Om in "root"-konsole te brûken, type jo "sudo -i" op de kommandoregel.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:33(para)
9.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
Alle standaard konfiguraasjehelpmiddels yn Ubuntu brûke al sudo. Se freegje jo om jo wachtwurd as dat nedich is.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:37(para)
10.
For more information on the <application>sudo</application> program and the absence of a root user in Ubuntu, read the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo page</ulink> on the Ubuntu wiki.
Foar mear ynformaasje oer it <application>sudo</application> programma en de ôfwêzichheid fan it root-brûker, lês de <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo-side</ulink> yn de Ubuntu wiki.
Translated and reviewed by Peter Hoogsteen on 2008-11-02
Located in administrative/C/administrative.xml:41(para)
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Fryske Oersetting, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.