Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 50 results
1.
Xubuntu - Linux for Human Beings!
Xubuntu - Linux cho nhân loại
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:13(title)
2.
Introduction
Giới thiệu
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:17(title)
3.
This section is an introduction to Xubuntu. It explains the Xubuntu philosophy and roots, as well as introduces the Xubuntu desktop.
Đây là phần giới thiệu về Xubuntu. Ngoài việc giải thích về triết lý và nguồn gốc của Xubuntu, nó còn giới thiệu về Xubuntu desktop
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:18(para)
4.
Thank you for your interest in Xubuntu 7.10 - the <emphasis>Gutsy Gibbon</emphasis> - released in October 2007.
(no translation yet)
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:22(para)
5.
Xubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Xubuntu community - being a part of the larger Ubuntu community - is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons, the following principles that Ubuntu is built upon also apply to Xubuntu:
Xubuntu là 1 hệ điều hành mã nguồn mở toàn bộ được xây dựng cùng nhân <emphasis>Linux</emphasis>. Cộng đồng Xubuntu - 1 phần lớn của cộng đồng Ubuntu - được thành lập vói lý tưởng như trong <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">triết lý Ubuntu</ulink> : rằng phần mềm phải miễn phí, công cụ phần mềm cần có khả sử dụng được bằng ngôn ngữ bản địa và bất chấp mọi khó khăn, ai ai cung có thể tự do sửa đổi phần mềm theo ý thích. Với những lý do trên, các nguyên tắc đối với Ubuntu cũng được áp dụng với Xubuntu
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:25(para)
6.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition," we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Ubuntu sẽ luôn miễn phí, và sẽ không có phí phụ trội nào đối với "phiên bản doanh nghiệp", chúng tôi đem nỗ lực của mình cống hiến cho mọi người dựa trên các nguyên tắc Miễn phí
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:34(para)
7.
Ubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, making Xubuntu usable for as many people as possible.
Ubuntu bao gồm các bản dịch và cấu trúc hạ tầng có khả năng truy cập tốt nhất mà cộng đồng mã nguồn mở có thể cung cấp, hướng càng thêm nhiều người sử dụng Xubuntu
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:41(para)
8.
Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
Ubuntu được phát hành đều đặn theo định kỳ; cứ 6 tháng có một phiên bản mới. Bạn có thể sử dụng bản chính thức hoặc bản thử nghiệm. Mỗi phiên bản sẽ được hỗ trợ tối thiểu là 18 tháng.
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:48(para)
9.
Ubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
Ubuntu hoàn toàn tuân theo các quy định về phát triển phần mềm mã nguồn mở; chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng phần mềm mã nguồn mở, phát triển và phổ biến chúng.
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:56(para)
10.
The key advantages of <phrase>Xubuntu</phrase> as compared to its siblings Ubuntu (GNOME Desktop) and Kubuntu (KDE Desktop) are:
Lợi thế chính của <phrase>Xubuntu</phrase> khi đem so với người anh em Ubuntu (GNOME Desktop) và Kubuntu (KDE Desktop) là:
Translated and reviewed by Kutanus on 2008-05-20
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:64(para)
110 of 50 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dương Thế Dũng, Kutanus, p47, zeratulbk.