Translations by Robin Sonefors

Robin Sonefors has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 706 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2006-04-07
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentationnprojekt)
2006-03-25
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
4.
Windows Networking
2006-03-25
Windowsnätverk
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
2006-05-02
Datornätverk består ofta av flera olika system, och även om det vore trevligt att administrera ett nätverk som endast bestod av skrivbordsdatorer och servrar med Ubuntu måste somliga nätverk bestå av både Ubuntusystem och <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark>-system som arbetar tillsammans i harmoni. Den här sektionen av <phrase>Ubuntus</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg som används för att konfigurera din Ubuntuserver till att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
6.
Introduction
2006-03-25
Introduktion
2006-03-25
Introduktion
2006-03-25
Introduktion
2006-03-25
Introduktion
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
2006-04-22
<emphasis role="bold">Katalogtjänster</emphasis>. Delar kritisk information om datorer och användare i nätverket med hjälp av tekniker som Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
2006-04-22
<emphasis role="bold">Autentisering och tillgång</emphasis>. Säkerställer identiteten hos en dator eller användare i nätverket och avgör vilken information som dator eller användaren har tillåtelse att nå med hjälp av policys och tekniker som filrättigheter, gruppolicys och autentiseringstjänsten Kerberos.
11.
Fortunately, your Ubuntu system may provide all such facilities to Windows clients and share network resources among them. One of the principle pieces of software your Ubuntu system includes for Windows networking is the SAMBA suite of SMB server applications and tools. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide will briefly introduce the installation and limited configuration of the SAMBA suite of server applications and utilities. Additional, detailed documentation and information on SAMBA is beyond the scope of this documentation, but exists on the <ulink url="http://www.samba.org">SAMBA website</ulink>.
2006-04-22
Som tur är kan ditt Ubuntusystem erbjuda alla sådana funktioner för att dela nätverksresurser med Windowsklienter. Ett av de viktigaste programmen ditt Ubuntusystem har för kommunikation med Windowssystem är programsviten SAMBA med program och verktyg för SMB-protokollet. Den här delen utav <phase>Ubuntus</phase> serverguide kommer kortfattat introducera installation och begränsad konfiguration av programsviten SAMBA. Detaljerad dokumentation och information om SAMBA kommer inte att tas upp i denna guide men går att nå på <ulink url="http://www.samba.org">SAMBAs webbsida</ulink>.
12.
Installing SAMBA
2006-03-25
Installera SAMBA
17.
Configuring SAMBA
2006-03-25
Konfigurera SAMBA
18.
You may configure the SAMBA server by editing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file to change the default settings or add new settings. More information about each setting is available in the comments of the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file or by viewing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> manual page from the prompt with the following command typed at a terminal prompt:
2006-04-22
Du kan konfigurera SAMBA-servern genom att redigera filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename>. Varje rad innehåller olika inställningar. Mer information om de olika inställningarna går att hitta i kommentarerna i filen eller genom att läsa manualsidan till filen som du får fram genom att skriva följande kommando i en terminalprompt:
19.
man smb.conf
2006-03-25
man smb.conf
20.
Prior to editing the configuration file, you should make a copy of the original file and protect it from writing so you will have the original settings as a reference and to re-use as necessary.
2006-04-22
Innan du redigerar konfigurationsfilen bör du se till att göra en kopia av originalfilen och skrivskydda den, så att du har kvar originalinställningarna dels som referens, och dels för återanvändning ifall det blir nödvändigt.
21.
Backup the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file:
2006-04-22
Säkerhetskopiera filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename>:
22.
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.original
2006-03-25
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.original
23.
Now, edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file and make your changes.
2006-04-22
Nu kan du redigera <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och göra de ändringar du vill göra.
24.
Server
2006-03-25
Server
25.
In addition to the SAMBA suite of file and printer sharing server applications, Ubuntu also includes other powerful server applications designed to provide additional network server functionality to Windows clients similar to the functionality provided by actual Windows servers. For example, Ubuntu offers centralized management of network resources such as computers and users via Directory Services, and facilitates the identification, and authorization of computers and users via Authentication Services.
2006-05-02
Som ett komplement till SAMBA-sviten av fil- och skrivardelningsprogram innehåller även Ubuntu andra kraftfulla serverprogram, som är designade för att ge dig extra nätverksserverfunktioner för Windowsklienter som liknar de som finns i faktiska windowsservrar. Till exempel erbjuder Ubuntu centraliserad hantering av nätverksresurser, som datorerer och användare, via katalogtjänster, och tillåter identifiering av datorer via autentieringstjänster.
2006-04-22
Som ett komplement till SAMBA-sviten av fil- och skrivardelningsprogram innehåller även Ubuntu andra kraftfulla serverprogram, som är designade för att ge dig extra nätverksserverfunktioner för Windowsklienter som liknar de som finns i faktiska windowsservrar. Till exempel erbjuder Ubuntu centraliserad hantering av nätverksresurser, som datorerer och användare, via katalogtjänster, och tillåter identifiering och auktorisering av datorer via autentieringstjänster.
26.
The following sections will discuss SAMBA and the supporting technologies, such as Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) server, and Kerberos authentication server in more detail. You will also learn about some of the available configuration directives available the SAMBA configuration file which facilitate network integration with Windows clients and servers.
2006-04-22
Följande delar kommer att ta upp SAMBA och tillhörande tekniker såsom Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och Kerberos i mer detalj. Du kommer också lära dig om några av de konfigurationsdirektiv som går att använda i SAMBAs konfigurationsfil som låter dig integrera ditt Ubuntusystem med Windowsklienter och -servrar.
27.
Active Directory
2006-03-25
Active Directory
28.
Active Directory is a proprietary implementation of Directory Services by Microsoft, and is used to provide a means to share information about network resources and users. In addition to providing a centralized source of such information, Active Directory also acts as a centralized authentication security authority for the network. Active directory combines capabilities traditionally found in separate, specialized directory systems to simplify integration, management, and security of network resources. The SAMBA package may be configured to use Active Directory services from a Windows Domain Controller.
2006-05-02
Active Directory är en proprietär implementation av katalogtjänster från Microsoft, och den används för att erbjuda sätt att dela information om nätverksresurser och användare. Förutom att fungera som en central källa för sådan information kan Active Directory också agera som en central källa för autentisering i nätverket. Active Directory kombinerar alla de möjligheter man traditionellt hittar i separata, specialiserade katalogsystem, för att förenkla integrering, hantering och säkerhet för nätverksresurser. Paketet SAMBA går att konfigurera så att det använder Active Directory-tjänster från en Windows Domain Controller.
2006-05-02
Active Directory är en proprietär implementation av katalogtjänster från Microsoft, och den används för att erbjuda sätt att dela information om nätverksresurser och användare. Förutom att fungera som en central källa för sådan information kan Active Directory också agera som en central källa för autentisering i nätverket. Active Directory kombinerar alla de möjligheter man traditionellt hittar i separata, specialiserade katalogsystem, för att förenkla integrering, hantering och säkerhet för nätverksresurser. Paketet SAMBA går att konfigurera så att det använder Active Directory-tjänster från en Windows Domain Controller.
2006-05-02
Active Directory är en proprietär implementation av katalogtjänster från Microsoft, och den används för att erbjuda sätt att dela information om nätverksresurser och användare. Förutom att fungera som en central källa för sådan information kan Active Directory också agera som en central källa för autentiering i nätverket. Active Directory kombinerar alla de möjligheter man traditionellt hittar i separata, specialiserade katalogsystem, för att förenkla integrering, hantering och säkerhet för nätverksresurser. Paketet SAMBA går att konfigurera så att det använder Active Directory-tjänster från en Windows Domain Controller.
2006-04-22
Active Directory är en proprietär implementation av katalogtjänster från Microsoft, och det används för att erbjuda sätt att dela information om nätverksresurser och användare. Förutom att fungera som en central källa för sådan information kan Active Directory också agera som en central för autentiering i nätverket. Active Directory kombinerar alla de möjligheter man traditionellt hittade i separata, specialiserade katalogsystem, för att förenkla integrering, hantering och säkerhet för nätverksresurser. Paketet SAMBA går att konfigurera så att det använder Active Directory-tjänster från en Windows Domain Controller.
29.
LDAP
2006-03-25
LDAP
30.
The LDAP server application provides Directory Services functionality to Windows computers in a manner very similar to Microsoft Active Directory services. Such services include managing the identities and relationships of computers, users, and groups of computers or users that participate in the network, and providing a consistent means to describe, locate, and manage these resources. The freely available implementation of LDAP available for your Ubuntu system is called <emphasis role="italic">OpenLDAP</emphasis>. The server daemons responsible for handling OpenLDAP directory requests and the propagation of directory data from one LDAP server to another on Ubuntu, are <application>slapd</application> and <application>slurpd</application>. OpenLDAP may be used in conjunction with SAMBA to provide File, Print, and Directory services in much the same way a Windows Domain Controller does so long as SAMBA is compiled with LDAP support.
2006-05-02
Serverprogrammet LDAP erbjuder Windowsdatorer katalogtjänster som fungerar på nästan samma sätt som Microsofts Active Directory-tjänster. Bland dessa tjänster finns hantering av identiteter och relationer mellan datorer, användare, och grupper av datorer eller användare som deltar i nätverket, och erbjuder ett konsekvent sätt att beskriva, lokalisera och hantera dessa resurser. Den fritt tillgängliga implementationen av LDAP som finns tillgängligt för ditt Ubuntusystem kallas <emphasis role="italic">OpenLDAP</emphasis>. LDAP:s server-demoner som är ansvariga för att hantera katalogförfrågningar och överföring av katalogdata från en LDAP-server till en annan i Ubuntu heter <application>slapd</application> och <application>slurpd</application>. OpenLDAP går att användas tillsammans med SAMBA för att erbjuda fil-, utskrifts- och katalogtjänster på ungefär samma sätt som en Windows Domain Controller gör så länge SAMBA är kompilerats med LDAP-stöd.
2006-05-02
Serverprogrammet LDAP erbjuder Windowsdatorer katalogtjänster som fungerar på nästan samma sätt som Microsofts Active Directory-tjänster. Bland dessa tjänster finns hantering av identiteter och relationer mellan datorer, användare, och grupper av datorer eller användare som deltar i nätverket, och erbjuder ett konsekvent sätt att beskriva, lokalisera och hantera dessa resurser. Den fritt tillgängliga implementationen av LDAP som finns tillgängligt för ditt Ubuntusystem kallas <emphasis role="italic">OpenLDAP</emphasis>. LDAP:s server-demoner som är ansvariga för att hantera katalogförfrågningar och överföring av katalogdata från en LDAP-server till en annan i Ubuntu heter <application>slapd</application> och <application>slurpd</application>. OpenLDAP går att användas tillsammans med SAMBA för att erbjuda fil-, utskrifts- och katalogtjänster på ungefär samma sätt som en Windows Domain Controller gör så länge SAMBA är kompilerats med LDAP-stöd.
31.
Kerberos
2006-03-25
Kerberos
32.
The Kerberos authentication security system is a standardized service for providing authentication to computers and users by means of a centralized server which grants encrypted authorization tickets accepted for authorization by any other computer using Kerberos. Benefits of Kerberos authentication include mutual authentication, delegated authentication, interoperability, and simplified trust management. The primary server daemons for handling the Kerberos authentication and Kerberos database administration on Ubuntu are <application>krb5kdc</application> and <application>kadmin</application>. SAMBA may use Kerberos as a mechanism for authenticating computers and users against a Windows Domain Controller. To do so, the Ubuntu system must have Kerberos installed, and the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> must be modified to select the the proper <emphasis role="italic">realm</emphasis> and <emphasis role="italic">security</emphasis> mode. For example, edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file and add the values:
2006-05-26
Autentiseringssystemet Kerberos är en standardiserad tjänst för att erbjuda autentisering för datorer och användare genom en centraliserad server som beviljar krypterade biljetter, vilka accepteras som äkthetsbevis av alla andra datorer som använder Kerberos. Några fördelar med autentisering genom Kerberos är ömsesidig autentisering, delegerad autentisering, interoperabilitet och förenklad förtroendehantering. De vanligaste serverdemonerna som används för Kerberosautentisering och databashantering för Kerberos i Ubuntu är <application>krb5kdc</application> och <application>kadmin</application>. SAMBA kan använda Kerberos för att autentisera datorer och användare mot en Windows Domain Controller. För att göra det måste Ubuntusystemet ha Kerberos installerat, och <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> måste ändras för att välja korrekt <emphasis role="italic">realm</emphasis> och läge för <emphasis role="italic">security</emphasis>. Till exempel, ändra filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och lägg till värdena:
2006-05-26
Autentiseringssystemet Kerberos är en standardiserad tjänst för att erbjuda autentisering för datorer och användare genom en centraliserad server som beviljar krypterade biljetter, vilka accepteras som äkthetsbevis av alla andra datorer som använder Kerberos. Några fördelar med autentisering genom Kerberos är ömsesidig autentisering, delegerad autentisering, interoperabilitet och förenklad förtroendehantering. De vanligaste serverdemonerna som används för Kerberosautentisering och databashantering för Kerberos i Ubuntu är <application>krb5kdc</application> och <application>kadmin</application>. SAMBA kan använda Kerberos för att autentisera datorer och användare mot en Windows Domain Controller. För att göra det måste Ubuntusystemet ha Kerberos installerat, och <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> måste ändras för att välja korrekt <emphasis role="italic">realm</emphasis> och läge för <emphasis role="italic">security</emphasis>. Till exempel, ändra filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och lägg till värdena:
2006-05-02
Autentiseringssystemet Kerberos är en standardiserad tjänst för att erbjuda autentisering för datorer och användare genom en centraliserad server som beviljar krypterade biljetter som accepteras som äkthetsbevis av alla andra datorer som använder Kerberos. Några fördelar med autentisering med Kerberos är ömsesidig autentisering, delegerad autentisering, interoperabilitet och förenklad förtroendehantering. De vanligaste serverdemonerna som används för Kerberos-autentisering och databashantering för Kerberos i Ubuntu är <application>krb5kdc</application> och <application>kadmin</application>. SAMBA kan använda Kerberos för att autentisera datorer och användare mot en Windows Domain Controller. För att göra det måste Ubuntusystemet ha Kerberos installerat, och <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> måste ändras för att välja korrekt <emphasis role="italic">realm</emphasis> och läge för <emphasis role="italic">security</emphasis>. Till exempel, ändra filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och lägg till värdena:
33.
realm = DOMAIN_NAME
2006-03-25
realm = DOMÄNNAMN
34.
security = ADS
2006-03-25
security = ADS
35.
to the file, and save the file.
2006-03-25
till filen, och spara filen.
36.
Be sure to replace the token DOMAIN_NAME in the example above with the actual name of your specific Windows Domain.
2006-03-25
Se till att du byter ut DOMÄNNAMN i ovastående exempel mot det riktiga namnet på din Windowsdomän.
37.
You will need to restart the SAMBA daemons to effect these changes. Restart the SAMBA daemons with the following command entered at a terminal prompt:
2006-05-02
Du behöver starta om SAMBA-demoner för att dessa ändringar ska verkställas. Starta om SAMBA-demonerna genom att skriva följande kommando vid en terminalprompt:
38.
sudo /etc/init.d/samba restart
2006-03-25
sudo /etc/init.d/samba restart
39.
Computer Accounts
2006-03-25
Datorkonton
40.
Computer Accounts are used in Directory Services to uniquely identify computer systems participating in a network, and are even treated in the same manner as users in terms of security. Computer accounts may have passwords just as user accounts do, and are subject to authorization to network resources in the same manner as user accounts. For example, if a network user, with a valid account for a particular network attempts to authenticate with a network resource from a computer which does not have a valid computer account, depending upon policies enforced on the network, the user may be denied access to the resource if the computer the user is attempting authentication from is considered to be an unauthorized computer.
2006-05-02
Datorkonton används i katalogtjänster för att ge varje dator i nätverket en unik identitet, och de hanteras till och med på samma sätt som användare vad gäller säkerhet. Datorkonton kan ha lösenord precis som användarkonton, och måste identifiera sig för att komma åt nätverksresurser precis som användare. Till exempel, om en nätverksanvändare med ett giltigt konto för ett speciellt nätverk försöker identifiera sig mot en nätverksresurs från en dator som inte har ett giltigt datorkonto kan användaren komma att nekas tillgång till resursen, beroende på de policys som används på nätverket.
2006-03-25
Datorkonton används i katalogtjänster för att ge varje dator i nätverket en unik identitet, och de hanteras till och med på samma sätt som användare vad gäller säkerhet. Datorkonton kan ha lösenord precis som användarkonton, och måste autorisera sig för att komma åt nätverksresurser precis som användare. Till exempel, om en nätverksanvändare med ett giltigt konto för ett speciellt nätverk försöker autentiera sig med en nätverksresurs från en dator som inte har ett giltigt datorkonto kan han, beroende på de policies som används på nätverket, komma att nekas tillgång till resursen.
41.
A computer account may be added to the SAMBA password file, provided the name of the computer being added exists as a valid user account in the local password database first. The syntax for adding a computer or machine account to the SAMBA password file is to use the <application>smbpasswd</application> command from a terminal prompt as follows:
2006-05-02
Ett datorkonto går att lägga till SAMBA:s lösenordsfil, förutsatt att namnet på datorn som läggs till redan är ett giltigt användarkonto i den lokala lösenordsdatabasen först. För att lägga till ett dator- eller maskinkonto till SAMBAs lösenordsfil används kommandot <application>smbpasswd</application> i en terminal såhär:
42.
sudo smbpasswd -a -m COMPUTER_NAME
2006-03-25
sudo smbpasswd -a -m DATORNAMN
43.
Be sure to replace the token COMPUTER_NAME in the example above with the actual name of the specific computer you wish to add a machine account for.
2006-03-25
Se till att ersätta DATORNAMN i ovastående exempel med namnet på den dator du vill lägga till ett konto för.
44.
File Permissions
2006-03-25
Filrättigheter
45.
File Permissions define the explicit rights a computer or user has to a particular directory, file, or set of files. Such permissions may be defined by editing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file and specifying the explicit permissions of a defined file share. For example, if you have defined a SAMBA share called <emphasis role="italic">sourcedocs</emphasis> and wish to give <emphasis role="italic">read-only</emphasis> permissions to the group of users known as <emphasis role="italic">planning</emphasis>, but wanted to allow writing to the share by the group called <emphasis role="italic">authors</emphasis> and the user named <emphasis role="italic">richard</emphasis>, then you could edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file, and add the following entries under the <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis> entry:
2006-05-02
Filrättigheter definierar de uttryckliga rättigheter en dator eller användare har till en speciell katalog, fil eller uppsättning filer. Sådana rättigheter går att definiera genom att ändra på filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och specifierar de uttryckliga rättigheterna för respektive filutdelning. Om du till exempel har skapat en SAMBA-utdelning som heter <emphasis role="italic">sourcedocs</emphasis> och enbart vill dela ut läsrättigheter (<emphasis role="italic">read-only</emphasis>) till gruppen som heter <emphasis role="italic">planning</emphasis>, men vill ge gruppen <emphasis role="italic">authors</emphasis> och användaren <emphasis role="italic">richard</emphasis> skrivrättigheter skriver du följande rader under posten <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis>:
46.
read list = @planning
2006-03-25
read list = @planning