Translations by Johan Marcusson

Johan Marcusson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
2006-04-10
För att använda Ubuntusystem tillsammans med Windowsklienter måste man använda tjänster som är vanliga i Windowsmiljöer. Sådana tjänster hjälper till att dela data och information om datorer och användare som är anslutna till nätverket. Dessa tjänster kan delas in tre huvudsakliga kategorier:
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
2006-04-10
<emphasis role="bold">Katalogtjänster</emphasis>. Delar kritisk information om datorer och användare i nätverket med hjälp utav tekniker som Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
2006-04-10
<emphasis role="bold">Autentisering och tillgång</emphasis>. Säkerställer identiteten hos en dator eller användare i nätverket och avgör vilken information som dator eller användaren har tillåtelse att nå med hjälp utav principer och tekniker som filrättigheter, grupprinciper och autentiseringstjänster Kerberos.
11.
Fortunately, your Ubuntu system may provide all such facilities to Windows clients and share network resources among them. One of the principle pieces of software your Ubuntu system includes for Windows networking is the SAMBA suite of SMB server applications and tools. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide will briefly introduce the installation and limited configuration of the SAMBA suite of server applications and utilities. Additional, detailed documentation and information on SAMBA is beyond the scope of this documentation, but exists on the <ulink url="http://www.samba.org">SAMBA website</ulink>.
2006-04-10
Som tur är kan ditt Ubuntusystem erbjuda alla sådana funktioner och dela nätverksresurser med Windowsklienter. En av de huvudsakliga mjukvarorna ditt Ubuntusystem har för kommunikation med Windowssystem är programsviten SAMBA med program och verktyg för SMB-protokollet. Den här delen utav <phase>Ubuntus</phase> serverguide kommer kortfattat introducera installation och begränsad konfiguration av programsviten SAMBA. Detaljerad dokumentation och information om SAMBA kommer inte att tas upp i denna guide men går att nå på <ulink url="http://www.samba.org">SAMBAs webbsida</ulink>.
18.
You may configure the SAMBA server by editing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file to change the default settings or add new settings. More information about each setting is available in the comments of the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file or by viewing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> manual page from the prompt with the following command typed at a terminal prompt:
2006-04-10
Du kan konfigurera SAMBA-servern genom att redigera filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename>. Varje rad innehåller olika inställningar. Mer information om de olika inställningarna går att hitta i kommentarerna i filen eller genom att läsa manualsidan till filen genom att skriva följande kommando i en terminalprompt:
26.
The following sections will discuss SAMBA and the supporting technologies, such as Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) server, and Kerberos authentication server in more detail. You will also learn about some of the available configuration directives available the SAMBA configuration file which facilitate network integration with Windows clients and servers.
2006-04-10
Följande delar kommer att ta upp SAMBA och tillhörande teknologier såsom Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och Kerberos i mer detalj. Du kommer också lära dig om några av de konfigurationsdirektiv som går att använda i SAMBAs konfigurationsfil.
28.
Active Directory is a proprietary implementation of Directory Services by Microsoft, and is used to provide a means to share information about network resources and users. In addition to providing a centralized source of such information, Active Directory also acts as a centralized authentication security authority for the network. Active directory combines capabilities traditionally found in separate, specialized directory systems to simplify integration, management, and security of network resources. The SAMBA package may be configured to use Active Directory services from a Windows Domain Controller.
2006-04-10
Active Directory är en propertiär implementation av katalogtjänster från Microsoft och den används för att erbjuda sätt att dela information om nätverksresurser och användare. Förutom att fungera som en central källa för sådan information kan Active Directory också agera som en central för autentisering i nätverket. <INTE KLAR!>