Translations by Håkan Hagman

Håkan Hagman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2214 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2009-01-26
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu:s dokumentationsprojekt)
2.
Ubuntu Server Guide
2009-09-29
Ubuntu serverguide
2009-04-06
Guide för Ubuntu Server
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
2009-09-29
Datornätverk består ofta av flera olika system, och även om det vore trevligt att administrera ett nätverk som endast bestod av skrivbordsdatorer och servrar med Ubuntu måste somliga nätverk bestå av både Ubuntusystem och <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark>-system som arbetar tillsammans i harmoni. Den här sektionen av <phrase>Ubuntus</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg som används till att konfigurera din Ubuntuserver till att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
2009-01-26
Datanätverk omfattas ofta av olika system och medan det med all säkerhet skulle vara roligt att sköta ett nätverk enbart bestående av Ubuntu skrivbord och serverdatorer, måste vissa nätverksmiljöer bestå av både Ubuntu och <trademark class="registered">Microsoft </trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> system som fungerar tillsammans i harmoni. Detta avsnitt av <phrase>Ubuntu</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg att använda till att konfigurera din Ubuntu-server för att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
2008-04-01
Datanätverk omfattas ofta av olika system och medan det med all säkerhet skulle vara roligt att sköta ett nätverk enbart bestående av Ubuntu skrivbord och serverdatorer, måste vissa nätverksmiljöer bestå av både Ubuntu och <trademark class="registered">Microsoft </trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> system som fungerar tillsammans i harmoni. Det här avsnittet av <phrase>Ubuntu</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg att använda till att konfigurera din Ubuntu-server för att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
2008-04-01
Datanätverk omfattas ofta av olika system och medan det med all säkerhet skulle vara roligt att sköta ett nätverk enbart bestående av Ubuntu skrivbord och serverdatorer, måste vissa nätverksmiljöer bestå av både Ubuntu och <trademark class="registered">Microsoft </trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> system som fungerar tillsammans i harmoni. Det här avsnittet av <phrase>Ubuntu</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg att använda till att konfigurera din Ubuntu-server för att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
2008-04-01
Datanätverk omfattas ofta av olika system och medan det med all säkerhet skulle vara roligt att sköta ett nätverk enbart bestående av Ubuntu skrivbord och serverdatorer, måste vissa nätverksmiljöer bestå av både Ubuntu och <trademark class="registered">Microsoft </trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> system som fungerar tillsammans i harmoni. Det här avsnittet av <phrase>Ubuntu</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg att använda till att konfigurera din Ubuntu-server för att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
2007-04-26
Datanätverk omfattas ofta av olika system och medan det med all säkerhet skulle vara roligt att sköta ett nätverk enbart bestående av Ubuntu skrivbord och serverdatorer, måste vissa nätverksmiljöer bestå av både Ubuntu och <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> system som fungerar tillsammans i harmoni. Det här avsnittet av <phrase>Ubuntu</phrase> serverguide introducerar principer och verktyg att använda till att konfigurera din Ubuntu-server för att dela nätverksresurser med Windowsdatorer.
6.
Introduction
2009-01-26
Inledning
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
2008-04-01
För att använda Ubuntu-system tillsammans med Windowsklienter måste man använda tjänster som är kända i Windowsmiljöer. Sådana tjänster hjälper till att dela data samt information om datorer och användare som är anslutna till nätverket. Dessa tjänster kan delas in tre huvudsakliga kategorier:
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
2007-04-26
<emphasis role="bold">Katalogtjänster</emphasis>. Delar viktig information om datorer och användare i nätverket med hjälp av teknologier som Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
2008-11-04
<emphasis role="bold">Autentisering och åtkomst</emphasis>. Säkerställer identiteten hos en dator eller användare i ett nätverk och avgör vilken information som dator eller användaren har tillåtelse att nå med hjälp av policys och teknologier som filrättigheter, gruppolicys och autentiseringstjänsten Kerberos.
2008-04-01
<emphasis role="bold">Verifiering och åtkomst</emphasis>. Säkerställer identiteten hos en dator eller användare i ett nätverk och avgör vilken information som dator eller användaren har tillåtelse att nå med hjälp av policys och teknologier som filrättigheter, gruppolicys och verifieringstjänsten Kerberos.
2008-04-01
<emphasis role="bold">Verifiering och åtkomst</emphasis>. Säkerställer identiteten hos en dator eller användare i ett nätverk och avgör vilken information som dator eller användaren har tillåtelse att nå med hjälp av policys och teknologier som filrättigheter, gruppolicys och verifieringstjänsten Kerberos.
2008-04-01
<emphasis role="bold">Verifiering och åtkomst</emphasis>. Säkerställer identiteten hos en dator eller användare i ett nätverk och avgör vilken information som dator eller användaren har tillåtelse att nå med hjälp av policys och teknologier som filrättigheter, gruppolicys och verifieringstjänsten Kerberos.
11.
Fortunately, your Ubuntu system may provide all such facilities to Windows clients and share network resources among them. One of the principle pieces of software your Ubuntu system includes for Windows networking is the SAMBA suite of SMB server applications and tools. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide will briefly introduce the installation and limited configuration of the SAMBA suite of server applications and utilities. Additional, detailed documentation and information on SAMBA is beyond the scope of this documentation, but exists on the <ulink url="http://www.samba.org">SAMBA website</ulink>.
2008-04-01
Dessbättre kommer ditt Ubuntu-system förse alla sådana fördelar till Windowsklienterna och dela nätverksresurser mellan dem. En grundläggande programvara som ditt Ubuntu-system tillhandahåller för Windowsnätverk är SAMBA-sviten med SMB serverprogram och verktyg. Det här avsnittet av <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide kommer kortfattat att presentera installationen och en begränsad konfiguration av SAMBA-sviten med serverprogram och verktyg. Ytterligare detaljerad dokumentation och information om SAMBA är utanför omfånget av den här dokumentationen, men går att hitta på <ulink url="http://www.samba.org">SAMBA webbplats</ulink>.
2007-04-26
Dessbättre kommer ditt Ubuntusystem förse alla sådana fördelar till Windowsklienterna och dela nätverksresurser mellan dem. En grundläggande programvara som ditt Ubuntusystem tillhandahåller för Windowsnätverk är SAMBA-sviten med SMB serverprogram och verktyg. Det här avsnittet av <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide kommer kortfattat att presentera installationen och en begränsad konfiguration av SAMBA-sviten med serverprogam och verktyg. Ytterligare detaljerad dokumentation och information om SAMBA är utanför omfånget av den här dokumentationen, men går att hitta på <ulink url="http://www.samba.org">SAMBA webbplats</ulink>.
13.
At the prompt enter the following command to install the SAMBA server and client applications:
2008-04-01
Ange vid inmatningsmarkören följande kommando för att installera SAMBA-servern och klientprogram:
16.
sudo apt-get install smbfs
2007-04-26
sudo apt-get install smbfs
18.
You may configure the SAMBA server by editing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file to change the default settings or add new settings. More information about each setting is available in the comments of the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file or by viewing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> manual page from the prompt with the following command typed at a terminal prompt:
2008-04-01
Du kan konfigurera SAMBA-servern genom att redigera filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename>. Varje rad innehåller olika inställningar. Mer information om de olika inställningarna går att hitta i kommentarerna i filen eller genom att läsa manualsidan till filen som du får fram genom att skriva följande kommando från terminalprompten::
2007-04-26
Du kan konfigurera SAMBA-servern genom att redigera filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename>. Varje rad innehåller olika inställningar. Mer information om de olika inställningarna går att hitta i kommentarerna i filen eller genom att läsa manualsidan till filen som du får fram genom att skriva följande kommando i terminalfönstret:
25.
In addition to the SAMBA suite of file and printer sharing server applications, Ubuntu also includes other powerful server applications designed to provide additional network server functionality to Windows clients similar to the functionality provided by actual Windows servers. For example, Ubuntu offers centralized management of network resources such as computers and users via Directory Services, and facilitates the identification, and authorization of computers and users via Authentication Services.
2008-04-01
Som ett komplement till SAMBA-sviten av fil och skrivardelningsprogram innehåller även Ubuntu andra kraftfulla serverprogram, som är designade för att ge dig extra nätverksserverfunktioner för Windowsklienter som liknar de som finns i faktiska windowsservrar. Till exempel erbjuder Ubuntu centraliserad hantering av nätverksresurser, som datorer och användare, via katalogtjänster och tillåter identifiering av datorer via verifieringstjänster.
2007-04-26
Som ett komplement till SAMBA-sviten av fil och skrivardelningsprogram innehåller även Ubuntu andra kraftfulla serverprogram, som är designade för att ge dig extra nätverksserverfunktioner för Windowsklienter som liknar de som finns i faktiska windowsservrar. Till exempel erbjuder Ubuntu centraliserad hantering av nätverksresurser, som datorer och användare, via katalogtjänster och tillåter identifiering av datorer via autentieringstjänster.
26.
The following sections will discuss SAMBA and the supporting technologies, such as Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) server, and Kerberos authentication server in more detail. You will also learn about some of the available configuration directives available the SAMBA configuration file which facilitate network integration with Windows clients and servers.
2008-04-01
Följande delar kommer att ta upp SAMBA och tillhörande teknologier såsom Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och Kerberos i mer detalj. Du kommer också lära dig om några av de konfigurationsdirektiv som går att använda i SAMBA:s konfigurationsfil som låter dig integrera ditt Ubuntu-system med Windowsklienter och servrar.
2007-04-26
Följande delar kommer att ta upp SAMBA och tillhörande teknologier såsom Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) och Kerberos i mer detalj. Du kommer också lära dig om några av de konfigurationsdirektiv som går att använda i SAMBA:s konfigurationsfil som låter dig integrera ditt Ubuntusystem med Windowsklienter och servrar.
28.
Active Directory is a proprietary implementation of Directory Services by Microsoft, and is used to provide a means to share information about network resources and users. In addition to providing a centralized source of such information, Active Directory also acts as a centralized authentication security authority for the network. Active directory combines capabilities traditionally found in separate, specialized directory systems to simplify integration, management, and security of network resources. The SAMBA package may be configured to use Active Directory services from a Windows Domain Controller.
2008-04-01
Active Directory är en proprietär implementering av katalogtjänster från Microsoft, och den används för att erbjuda sätt att dela information om nätverksresurser och användare. Förutom att fungera som en central källa för sådan information kan Active Directory också agera som en central källa för verifiering i nätverket. Active Directory kombinerar alla de möjligheter man traditionellt hittar i separata, specialiserade katalogsystem, för att förenkla integrering, hantering och säkerhet för nätverksresurser. Paketet SAMBA går att konfigurera så att det använder Active Directory-tjänster från en Windows Domain Controller.
30.
The LDAP server application provides Directory Services functionality to Windows computers in a manner very similar to Microsoft Active Directory services. Such services include managing the identities and relationships of computers, users, and groups of computers or users that participate in the network, and providing a consistent means to describe, locate, and manage these resources. The freely available implementation of LDAP available for your Ubuntu system is called <emphasis role="italic">OpenLDAP</emphasis>. The server daemons responsible for handling OpenLDAP directory requests and the propagation of directory data from one LDAP server to another on Ubuntu, are <application>slapd</application> and <application>slurpd</application>. OpenLDAP may be used in conjunction with SAMBA to provide File, Print, and Directory services in much the same way a Windows Domain Controller does so long as SAMBA is compiled with LDAP support.
2008-04-01
Serverprogrammet LDAP erbjuder Windowsdatorer katalogtjänster som fungerar på nästan samma sätt som Microsofts Active Directory-tjänster. Bland dessa tjänster finns hantering av identiteter och relationer mellan datorer, användare, och grupper av datorer eller användare som deltar i nätverket, och erbjuder ett konsekvent sätt att beskriva, lokalisera och hantera dessa resurser. Den fritt tillgängliga implementeringen av LDAP som finns tillgängligt för ditt Ubuntu-system kallas <emphasis role="italic">OpenLDAP</emphasis>. LDAP:s server-demoner som är ansvariga för att hantera katalogförfrågningar och överföring av katalogdata från en LDAP-server till en annan i Ubuntu heter <application>slapd</application> och <application>slurpd</application>. OpenLDAP går att användas tillsammans med SAMBA för att erbjuda fil-, utskrifts- och katalogtjänster på ungefär samma sätt som en Windows Domain Controller gör så länge SAMBA är kompilerats med LDAP-stöd.
32.
The Kerberos authentication security system is a standardized service for providing authentication to computers and users by means of a centralized server which grants encrypted authorization tickets accepted for authorization by any other computer using Kerberos. Benefits of Kerberos authentication include mutual authentication, delegated authentication, interoperability, and simplified trust management. The primary server daemons for handling the Kerberos authentication and Kerberos database administration on Ubuntu are <application>krb5kdc</application> and <application>kadmin</application>. SAMBA may use Kerberos as a mechanism for authenticating computers and users against a Windows Domain Controller. To do so, the Ubuntu system must have Kerberos installed, and the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> must be modified to select the the proper <emphasis role="italic">realm</emphasis> and <emphasis role="italic">security</emphasis> mode. For example, edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file and add the values:
2008-04-01
Verifieringssystemet Kerberos är en standardiserad tjänst för att erbjuda verifiering för datorer och användare genom en centraliserad server som beviljar krypterade biljetter, vilka accepteras som äkthetsbevis av alla andra datorer som använder Kerberos. Några fördelar med verifiering genom Kerberos är ömsesidig verifiering, delegerad verifiering, interoperabilitet och förenklad förtroendehantering. De vanligaste serverdemonerna som används för Kerberosverifiering och databashantering för Kerberos i Ubuntu är <application>krb5kdc</application> och <application>kadmin</application>. SAMBA kan använda Kerberos för att verifiera datorer och användare mot en Windows Domain Controller. För att göra det måste Ubuntusystemet ha Kerberos installerat, och <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> måste ändras för att välja korrekt <emphasis role="italic">realm</emphasis> och läge för <emphasis role="italic">security</emphasis>. Till exempel, ändra filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och lägg till värdena:
36.
Be sure to replace the token DOMAIN_NAME in the example above with the actual name of your specific Windows Domain.
2008-04-01
Se till att du byter ut DOMÄNNAMN i ovanstående exempel mot det riktiga namnet på din Windows-domän.
37.
You will need to restart the SAMBA daemons to effect these changes. Restart the SAMBA daemons with the following command entered at a terminal prompt:
2008-04-01
Du behöver starta om SAMBA-demoner för att dessa ändringar skall verkställas. Starta om SAMBA-demonerna genom att skriva följande kommando från terminalprompten:
2007-04-26
Du behöver starta om SAMBA-demoner för att dessa ändringar ska verkställas. Starta om SAMBA-demonerna genom att skriva följande kommando i terminalfönstret:
41.
A computer account may be added to the SAMBA password file, provided the name of the computer being added exists as a valid user account in the local password database first. The syntax for adding a computer or machine account to the SAMBA password file is to use the <application>smbpasswd</application> command from a terminal prompt as follows:
2007-04-26
Ett datorkonto går att lägga till SAMBA:s lösenordsfil, förutsatt att namnet på datorn som läggs till redan är ett giltigt användarkonto i den lokala lösenordsdatabasen först. För att lägga till ett dator- eller maskinkonto till SAMBA:s lösenordsfil används kommandot <application>smbpasswd</application> i en terminal såhär:
43.
Be sure to replace the token COMPUTER_NAME in the example above with the actual name of the specific computer you wish to add a machine account for.
2007-04-26
Se till att ersätta DATORNAMN i ovanstående exempel med namnet på den dator du vill lägga till ett konto för.
45.
File Permissions define the explicit rights a computer or user has to a particular directory, file, or set of files. Such permissions may be defined by editing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file and specifying the explicit permissions of a defined file share. For example, if you have defined a SAMBA share called <emphasis role="italic">sourcedocs</emphasis> and wish to give <emphasis role="italic">read-only</emphasis> permissions to the group of users known as <emphasis role="italic">planning</emphasis>, but wanted to allow writing to the share by the group called <emphasis role="italic">authors</emphasis> and the user named <emphasis role="italic">richard</emphasis>, then you could edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file, and add the following entries under the <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis> entry:
2007-04-26
Filrättigheter definierar de uttryckliga rättigheter en dator eller användare har till en speciell katalog, fil eller uppsättning filer. Sådana rättigheter går att definiera genom att ändra på filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och specificerar de uttryckliga rättigheterna för respektive filutdelning. Om du till exempel har skapat en SAMBA-utdelning som heter <emphasis role="italic">sourcedocs</emphasis> och enbart vill dela ut läsrättigheter (<emphasis role="italic">read-only</emphasis>) till gruppen som heter <emphasis role="italic">planning</emphasis>, men vill ge gruppen <emphasis role="italic">authors</emphasis> och användaren <emphasis role="italic">richard</emphasis> skrivrättigheter skriver du följande rader under posten <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis>:
48.
Save the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> for the changes to take effect.
2008-04-01
Spara <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> för att ändringarna skall verkställas.
49.
Another possible permission is to declare <emphasis role="italic">administrative</emphasis> permissions to a particular shared resource. Users having administrative permissions may read, write, or modify any information contained in the resource the user has been given explicit administrative permissions to. For example, if you wanted to give the user <emphasis role="italic">melissa</emphasis> administrative permissions to the example <emphasis role="italic">sourcedocs</emphasis> share, you would edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file, and add the following line under the <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis> entry:
2007-04-26
En annan möjlig rättighet är att ge någon administrativa (<emphasis role="italic">administrative</emphasis>) rättigheter för till en delad resurs. Användare som har administrativa rättigheter kan läsa, skriva eller modifiera all information som finns i den resursen som användaren har administrativa rättigheter till. Om du till exempel vill ge användaren <emphasis role="italic">melissa</emphasis> administrativa rättigheter till vår exempelutdelning <emphasis role="italic">sourcedocs</emphasis> behöver du redigera filen <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och lägga till följande rad under posten <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis>:
52.
Ubuntu includes client applications and capabilities for accessing network resources shared with the SMB protocol. For example, a utility called <application>smbclient</application> allows for accessing remote shared file-systems, in a manner similar to a File Transfer Protocol (FTP) client. To access a shared folder resource known as <emphasis role="italic">documents</emphasis> offered by a remote Windows computer named <emphasis role="italic">bill</emphasis> using <application>smbclient</application> for example, one would enter a command similar to the following at the prompt:
2008-04-01
Ubuntu innehåller klientprogram och möjligheter att komma åt nätverksresurser som delas över SMB-protokollet. Till exempel kan du använda verktyget <application>smbclient</application> för att komma åt utdelade filsystem på ungefär samma sätt som med en klient för File Transfer Protocol (FTP). Säg att du vill komma åt en delad mapp som heter <emphasis role="italic">documents</emphasis> som delas ut av en Windowsdator vid namn <emphasis role="italic">bill</emphasis> med <application>smbclient</application>. I så fall skall du skriva ett kommando liknande detta från terminalprompten::
2007-04-26
Ubuntu innehåller klientprogram och möjligheter att komma åt nätverksresurser som delas över SMB-protokollet. Till exempel kan du använda verktyget <application>smbclient</application> för att komma åt utdelade filsystem på ungefär samma sätt som med en klient för File Transfer Protocol (FTP). Säg att du vill komma åt en delad mapp som heter <emphasis role="italic">documents</emphasis> som delas ut av en Windowsdator vid namn <emphasis role="italic">bill</emphasis> med <application>smbclient</application>. I så fall skulle du skriva ett kommando som ser ut ungefär så här vid prompten:
54.
You will then be prompted for the password for the user name specified after the -U switch, and upon successful authentication, will be presented with a prompt where commands may be entered for manipulating and transferring files in a syntax similar to that used by non-graphical FTP clients. For more information on the <application>smbclient</application> utility, read the utility's manual page with the command: <screen> <command>man smbclient</command> </screen>
2007-04-26
Du kommer sedan att bli tillfrågad om lösenordet för användarnamnet du angett efter -U flaggan och efter en lyckad verifiering kommer en inmatningsmarkör visas där du kan skriva in kommandon för att hantera och skicka filer med en syntax liknande den använd i en icke-grafisk FTP klient. För mer information om <application>smbclient</application> verktygen, läs mer på verktygets manualsidor genom att använda kommandot: <screen> <command>man smbclient</command> </screen>
55.
Local mounting of remote network resources using the SMB protocol is also possible using the <application>smbfs</application> program.
2007-04-26
Lokal montering av fjärransluten nätverksresurs genom att använda SMB-protokollet är också möjligt med programmet <application>smbfs</application>.
56.
To mount a shared folder named <emphasis role="italic">project-code</emphasis> on a Windows server named <emphasis role="italic">development</emphasis> as the user <emphasis role="italic">dlightman</emphasis> to your Ubuntu system's /mnt/pcode mount-point (the mountpoint you choose should be an empty folder), you would issue this command at the prompt:
2007-04-26
För att montera en utdelad mapp med namnet <emphasis role="italic">project-code</emphasis> på en Windowsserver med namnet <emphasis role="italic">development</emphasis> som användare <emphasis role="italic">dlightman</emphasis> på ditt Ubuntusystems monteringspunkt /mnt/pcode (monteringspunkten du väljer skall vara en tom mapp) skall du skriva följande kommando vid inmatningsmarkören:
57.
sudo mount -t smbfs -o username=dlightman //development/project-code /mnt/pcode
2007-04-26
sudo mount -t smbfs -o username=dlightman //development/project-code /mnt/pcode
58.
You will then be prompted for the user password, and after successfully authenticating, the contents of the shared resource will be available locally via the mount-point specified as the last argument to the mount command. To disconnect the shared resource, simply use the <application>umount</application> command as you would with any other mounted file system. For example:
2008-04-01
Du kommer att bli frågad om användarens lösenord, och när du har lyckats verifiera dig kommer innehållet i den utdelade resursen att finnas lokalt tillgängligt via monteringspunkten du skrev som det sista argumentet till mount-kommandot. För att koppla från den delade resursen, använd helt enkelt kommandot <application>umount</application>, precis som du skulle göra med vilket annat monterat filsystem som helst. Till exempel:
2007-04-26
Du kommer att bli frågad om användarens lösenord, och när du har lyckats autentisera dig kommer innehållet i den utdelade resursen att finnas lokalt tillgängligt via monteringspunkten du skrev som det sista argumentet till mount-kommandot. För att koppla från den delade resursen, använd helt enkelt kommandot <application>umount</application>, precis som du skulle göra med vilket annat monterat filsystem som helst. Till exempel:
59.
sudo umount /mnt/pcode
2007-04-26
sudo umount /mnt/pcode
61.
User Accounts define persons with some level of authorization to use certain computer and network resources. Typically, in a network environment, a user account is provided to each person allowed to access a computer or network, where policies and permissions then define what explicit rights that user account has access to. To define SAMBA network users for your Ubuntu system, you may use the <application>smbpasswd</application> command. For example to add a SAMBA user to your Ubuntu system with the user name <emphasis role="italic">jseinfeld</emphasis>, you would enter this command at the prompt:
2008-04-01
Användarkonton är personer som, efter någon form av identifiering, kan använda speciella datorer och nätverksresurser. Vanligtvis i en nätverksmiljö får alla personer som kan komma åt en dator eller nätverket var sitt användarkonto, där policys och rättigheter sedan definierar de exakta rättigheterna användarkontot har tillgång till. För att definiera nätverksanvändare i SAMBA i ditt Ubuntu-system, använd kommandot <application>smbpasswd</application>. För att till exempel lägga till en SAMBA-användare till ditt Ubuntu-system med användarnamnet <emphasis role="italic">jseinfeld</emphasis> skriver du följande kommando från terminalprompten:
2007-04-26
Användarkonton är personer som, efter någon form av identifiering, kan använda speciella datorer och nätverksresurser. Vanligtvis i en nätverksmiljö får alla personer som kan komma åt en dator eller nätverket var sitt användarkonto, där policys och rättigheter sedan definierar de exakta rättigheterna användarkontot har tillgång till. För att definiera nätverksanvändare i SAMBA i ditt Ubuntusystem, använd kommandot <application>smbpasswd</application>. För att till exempel lägga till en SAMBA-användare till ditt Ubuntusystem med användarnamnet <emphasis role="italic">jseinfeld</emphasis> skriver du följande kommando vid prompten:
67.
Confirm the password, and <application>smbpasswd</application> will add the entry for the user to the SAMBA password file.
2007-04-26
Bekräfta lösenordet, och <application>smbpasswd</application> kommer att lägga användaren till SAMBA:s lösenordsfil.
69.
Groups define a collection of computers or users which have a common level of access to particular network resources and offer a level of granularity in controlling access to such resources. For example, if a group <emphasis role="italic">qa</emphasis> is defined and contains the users <emphasis role="italic">freda</emphasis>, <emphasis role="italic">danika</emphasis>, and <emphasis role="italic">rob</emphasis> and a second group <emphasis role="italic">support</emphasis> is defined and consists of users <emphasis role="italic">danika</emphasis>, <emphasis role="italic">jeremy</emphasis>, and <emphasis role="italic">vincent</emphasis> then certain network resources configured to allow access by the <emphasis role="italic">qa</emphasis> group will subsequently enable access by freda, danika, and rob, but not jeremy or vincent. Since the user <emphasis role="italic">danika</emphasis> belongs to both the <emphasis role="italic">qa</emphasis> and <emphasis role="italic">support</emphasis> groups, she will be able to access resources configured for access by both groups, whereas all other users will have only access to resources explicitly allowing the group they are part of.
2008-04-01
En grupp är en samling av datorer eller användare som har samma rättighetsnivåer till vissa nätverksresurser och ger dig lite möjligheten att kontrollera tillgång till resurser lite mindre finkornigt. Om till exempel en grupp som heter <emphasis role="italic">qa</emphasis> definieras och innehåller användarna <emphasis role="italic">freda</emphasis>, <emphasis role="italic">danika</emphasis> och <emphasis role="italic">rob</emphasis> och en annan grupp vid namn <emphasis role="italic">support</emphasis> skapas med användarna <emphasis role="italic">danika</emphasis>, <emphasis role="italic">jeremy</emphasis> och <emphasis role="italic">vincent</emphasis> kommer nätverksresurser som konfigureras för att släppa in gruppen <emphasis role="italic">qa</emphasis> följaktligen släppa in freda, danika och rob, men inte jeremy eller vincent. Eftersom användaren <emphasis role="italic">danika</emphasis> tillhör både gruppen <emphasis role="italic">qa</emphasis> och <emphasis role="italic">support</emphasis> kommer hon att kunna komma åt nätverksresurser som släpper in användare från vilken som av grupperna, medans alla andra användare bara kommer att ha tillgång till nätverksresurser som just deras grupp har tillgång till.