Translations by Andreas Brudin

Andreas Brudin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2008-04-09
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentationsprojekt)
3.
2007-09-30
2008-04-09
2007-09-30
80.
Likewise Open
2008-04-09
Likewise Open
81.
<application>Likewise Open</application> simplifies the necessary configuration needed to authenticate a Linux machine to an Active Directory domain. Based on <application>winbind</application>, the <application>likewise-open</application> package takes the pain out of integrating Ubuntu authentication into an existing Windows network.
2008-04-09
<application>Likewise Open</application> förenklar den konfigurering som krävs för att autentisera en Linuxdator på en Active Directory-domän. <application>likewise-open</application>-paketet, som baseras på <application>winbind</application>, underlättar autentisering i ett existerande Windowsnätverk från Ubuntu.
83.
There are two ways to use Likewise Open, <application>likewise-open</application> the command line utility and <application>likewise-open-gui</application>. This section focuses on the command line utility.
2008-04-09
Det finns två sätt att använda Likewise Open, <application>likewise-open</application> som körs från kommandoraden och <application>likewise-open-gui</application>. Detta avsnitt fokuserar på kommandoradsverktyget.
84.
To install the <application>likewise-open</application> package, open a terminal prompt and enter:
2008-04-09
För att installera <application>likewise-open</application>-paketet, öppna kommandotolken och skriv in:
85.
sudo apt-get install likewise-open
2008-04-09
sudo apt-get install likewise-open
87.
The main executable file of the <application>likewise-open</application> package is <filename>/usr/bin/domainjoin-cli</filename>, which is used to join your computer to the domain. Before you join a domain you will need to make sure and have:
2008-04-09
Huvudprogramfilen för <application>likewise-open</application>-paketet är <filename>/usr/bin/domainjoin-cli</filename>, som används för att ansluta din dator till en domän. Innan du ansluter till en domän måste du se till att du har:
88.
Access to an Active Directory user with appropriate rights to join the domain.
2008-04-09
Tillgång till en Active Directory-användare med tillräckliga rättigheter för att ansluta till domänen.
90.
DNS for the domain setup properly. In a production AD environment this should be the case.
2008-04-09
Konfigurerat DNS:en för domänen på ett korrekt sätt. I en produktionsmiljö är det antagligen ordnat.
91.
To join a domain, from a terminal prompt enter:
2008-04-09
För att ansluta till en domän, skriv följande i kommandotolken:
92.
sudo domainjoin-cli join example.local Administrator
2008-04-09
sudo domainjoin-cli join example.local Administrator
94.
You will then be prompted for the user's password. If all goes well a <emphasis>SUCCESS</emphasis> message should be printed to the console.
2008-04-09
Användarens lösenord kommer sedan att begäras. Om allt går bra kommer ett <emphasis>SUCCESS</emphasis>-meddelande att skrivas ut i kommandotolken.
95.
After successfully joining an Ubuntu machine to an Active Directory domain you can authenticate using any valid AD user. To login you will need to enter the user name as 'domain\username'. For example to ssh to a server joined to the domain enter:
2008-04-09
När en Ubuntudator har lyckats ansluta till en Active Directory-domän, kan du autentisera med vilken giltig AD-användare som helst. För att logga in måste du skriva in användarnamnet som 'domain\username'. För att exempelvis ssh:a till en server ansluten till domänen skriver du:
96.
ssh 'example\steve'@hostname
2008-04-09
ssh 'example\steve'@hostname
97.
If configuring a Desktop the user name will need to be prefixed with <emphasis role="italic">domain\</emphasis> in the graphical logon as well.
2008-04-09
Om du konfigurerar en skrivbordsmiljö måste användarnamnet föregås av <emphasis role="italic">domain\</emphasis> i det grafiska loginfönstret också.
98.
The <application>domainjoin-cli</application> utility can also be used to leave the domain. From a terminal:
2008-04-09
<application>domainjoin-cli</application>-verktyget kan också användas för att lämna domänen. I kommandotolken skriver du: