Translations by Astrit Zhushi

Astrit Zhushi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
2.
Ubuntu Server Guide
2009-12-16
Udhëzues i Ubuntu Server
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
2009-12-16
Rrjetët e kompjuterëve kryesisht janë të përbërë nga sisteme të shumëllojshëm, megjithëse operimi i rrjetit të ndërtuar nga desktop Ubuntu dhe serverëve është argëtim, disa ambiente rrjetash përbëhen nga sistemet Ubuntu dhe <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> duke punuar së bashku në harmoni. Kjo pjesë e Udhëzuesit të <phrase>Ubuntu</phrase> Server paraqet principet dhe mjetet që përdoren gjatë konfigurimit të Serverit Ubuntu, për të ndarë resurset e rrjetit me Windows kompjuterët.
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
2009-12-16
Për të lidhur me sukses në rrjet Ubuntu sistemin tuaj me Windows klientët përfshinë integrimin dhe mundësimin e serviseve të zakonshme ne mjediset Windows. Servieset e tilla asistojnë në ndarjen e të dhënave dhe informatës rreth kompjuterëve dhe shfrztëzuesve të përfshirë në rrjet, dhe mund të klasifikohen në tre kategori të funksionalitetit:
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
2009-12-16
<emphasis role="bold">Serviset për ndarjen e të Dhënave dhe Shtypësit</emphasis>. Përdorimi i Server Message Block (SMB) protokolit ndihmon ndarjen e të dhënave, dosjeve, vëllimeve, dhe ndarjen e shtypësve nëpërmjet rrjetit.
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
2009-12-16
<emphasis role="bold"> Serviset e listave të renditura</emphasis>. Ndarja e informatës vitale rreth kompjuterëve dhe shfrytëzuesve të rrjetit me teknologjitë si Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
2009-12-16
<emphasis role="bold">Autentifikimi dhe Qasja</emphasis>. Vendosja e identitetit të kompjuterëve dhe shfrytëzuesve të rrjetit dhe përcaktimi i informatës që kompjuteri dhe shfrytëzuesi është i autorizuar t'i qaset duke përdorur principet dhe teknologjitë si të drejtat e të dhënave, politikat e grupeve, dhe servisi për autentifikim Kerberos.
364.
Resources
2009-12-16
Resurset