Translations by Vojtěch Trefný

Vojtěch Trefný has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2009-08-31
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentační projekt Ubuntu)
2.
Ubuntu Server Guide
2009-08-31
Průvodce pro Ubuntu Server
3.
2007-09-30
2009-08-31
30. září 2007
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
2009-08-31
Počítačové sítě se často skládají z rozličných systémů a i když by bylo pěkné mít síť postavenou výhradně na Ubuntu počítačích a serverech, některá síťová prostředí musí kombinovat obojí. Ubuntu i systémy <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> musí spolupracovat. Tato sekce Průvodce pro <phrase>Ubuntu</phrase> server je úvodem do principů a nástrojů používaných pro konfiguraci vašeho Ubuntu serveru pro sdílení síťových zdrojů s počítači se systémem Windows.
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
2009-08-31
Úspěšná spolupráce mezi systémem Ubuntu a Windows klienty vyžaduje zajištění a integraci se službami běžnými pro prostředí Windows. Tyto služby napomáhají sdílení dat a informací o počítačích a uživatelích v síti a mohou být rozděleny podle tří hlavních hledisek funkcionality:
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
2009-08-31
<emphasis role="bold">Služby sdílení souborů a tiskáren</emphasis>. Využívání protokolu Server Message Block (SMB), podporuje sdílení souborů, adresářů, disků a sdílení tiskáren v celé síti.
44.
File Permissions
2010-09-08
Oprávnění souborů
150.
Apache is the most commonly used Web Server on Linux systems. Web Servers are used to serve Web Pages requested by client computers. Clients typically request and view Web Pages using Web Browser applications such as <application>Firefox</application>, <application>Opera</application>, or <application>Mozilla</application>.
2010-12-25
Apache je nejpoužívanější linuxový Web server. Web servery slouží k obsluze požadavků na webové stránky od klientských počítačů. Klienti typicky webové stránky požadují a zobrazují pomocí Internetových prohlížečů jako <application>Firefox</application>, <application>Opera</application> nebo <application>Mozilla</application>.
151.
Users enter a Uniform Resource Locator (URL) to point to a Web server by means of its Fully Qualified Domain Name (FQDN) and a path to the required resource. For example, to view the home page of the <ulink url="http://www.ubuntu.com">Ubuntu Web site</ulink> a user will enter only the FQDN. To request specific information about <ulink url="http://www.ubuntu.com/support/paid">paid support</ulink>, a user will enter the FQDN followed by a path.
2010-12-25
Uživatel zadá URL adresu (Uniform Resource Locator), která směřuje na webový server podle FQDN jména domény (Fully Qualified Domain Name) a cesty k žádanému zdroji. Například, pokud chceme zobrazit <ulink url="http://www.ubuntu.com">domovskou stránku Ubuntu</ulink>, stačí zadat jen název domény FQDN. Pokud bychom chtěli konkrétní informace o <ulink url="http://www.ubuntu.com/support/paid">placené podpoře</ulink>, je třeba zadat název domény FQDN a za ním cestu.
152.
The most common protocol used to transfer Web pages is the Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Protocols such as Hyper Text Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPS), and File Transfer Protocol (FTP), a protocol for uploading and downloading files, are also supported.
2010-12-25
Nejběžnějším protokolem používaným pro přenos webových stránek je Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Mezi další podporované protokoly patří také například Hyper Text Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPS) nebo File Transfer Protocol (FTP), používaný pro nahrávání a stahování souborů.
153.
Apache Web Servers are often used in combination with the <application>MySQL</application> database engine, the HyperText Preprocessor (<application>PHP</application>) scripting language, and other popular scripting languages such as <application>Python</application> and <application>Perl</application>. This configuration is termed LAMP (Linux, Apache, MySQL and Perl/Python/PHP) and forms a powerful and robust platform for the development and deployment of Web-based applications.
2010-12-25
Spolu s Webovým serverem Apache se často používá databázový stroj <application>MySQL</application>, skriptovací jazyk HyperText Preprocessor (<application>PHP</application>) a další populární skriptovací jazyky jako <application>Python</application> nebo <application>Perl</application>. Tato kombinace se nazývá LAMP (Linux, Apache, MySQL a Perl/Python/PHP) a tvoří výkonnou a robustní platformu pro vývoj a umístění webových aplikací.
159.
Basic Settings
2010-12-25
Základní nastavení
2030.
translator-credits
2011-05-10
Launchpad Contributions: Vojtěch Trefný https://launchpad.net/~vojtech.trefny
2011-05-07
Launchpad Contributions: Alexandr Makarič https://launchpad.net/~makarica Fossil https://launchpad.net/~e-stana Jan Benedek https://launchpad.net/~jan.benedek Kuvaly [LCT] https://launchpad.net/~kuvaly Ladislav https://launchpad.net/~dimm-centrum.cz Martin Böhm https://launchpad.net/~martin.bohm Martin Kiklhorn https://launchpad.net/~martin-hej RedDragCZ https://launchpad.net/~reddragcz Vojtěch Trefný https://launchpad.net/~vojtech.trefny hojzak https://launchpad.net/~petr-hojzak loxx https://launchpad.net/~loxx