Translations by Martin Böhm

Martin Böhm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
6.
Introduction
2006-09-15
Úvod
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
2006-09-15
Úspěšná spolupráce mezi vaším Ubuntu systémem a Windows klienty vyžaduje zajištění a integraci se službami běžnými pro prostředí Windows. Tyto služby napomáhají sdílení dat a informací o počítačích a uživatelích v síti a mohou být rozděleny podle tří hlavních hledisek funkcionality:
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
2006-09-15
<emphasis role="bold">Služby sdílení souborů a tiskáren</emphasis>. Využívání protokolu Server Message Block (SMB) podporuje sdílení souborů, adresářů, disků a sdílení tiskáren v celé síti.
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
2006-09-15
<emphasis role="bold">Autentizace a přístup</emphasis>. Zřízení identity počítače nebo uživatele v síti a určení zdá má počítač či uživatel povolený přístup za použití takových zásad a technologií jako jsou souborová povolení, skupinové zásady a autentizační služba Kerberos.
24.
Server
2006-09-15
Server