Translations by Ladislav

Ladislav has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
2008-04-06
Počítačové sítě se často skládají z rozličných systémů a i když by bylo pěkné mít síť postavenou výhradně na Ubuntu počítačích a serverech, některá síťová prostředí musí kombinovat jak Ubuntu, tak <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> a pracovat hladce. Tato sekce <phrase>Ubuntu</phrase> Průvodce pro server uvádí užitečné principy a nástroje pro configuraci Vašeho Ubuntu serveru ke sdílení s Widows počítači.
11.
Fortunately, your Ubuntu system may provide all such facilities to Windows clients and share network resources among them. One of the principle pieces of software your Ubuntu system includes for Windows networking is the SAMBA suite of SMB server applications and tools. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide will briefly introduce the installation and limited configuration of the SAMBA suite of server applications and utilities. Additional, detailed documentation and information on SAMBA is beyond the scope of this documentation, but exists on the <ulink url="http://www.samba.org">SAMBA website</ulink>.
2008-04-06
Váš Ubuntu system naštěstí umí poskytnout klientům Windows všechny možnosti ke sdílení síťových zdrojů. Jedním ze softwaru, které obsahuje Ubuntu pro Sítě Windows je SAMBA. Souprava SMB(Server Message Block) nástrojů a aplikací. Tato část <phrase>Ubuntu</phrase> Průvodce pro server v kostce popisuje instalaci a určité nastavení aplikace SAMBA. Podrobný popis SAMBA je mimo rámec této dokumentace, ale je dostupný na <ulink url="http://www.samba.org">SAMBA website</ulink>.
25.
In addition to the SAMBA suite of file and printer sharing server applications, Ubuntu also includes other powerful server applications designed to provide additional network server functionality to Windows clients similar to the functionality provided by actual Windows servers. For example, Ubuntu offers centralized management of network resources such as computers and users via Directory Services, and facilitates the identification, and authorization of computers and users via Authentication Services.
2008-04-06
Pro serverové SAMBA aplikace sdílející soubory a tiskárny Ubuntu navíc obsahuje další aplikace, které klientům Windows poskytují další možnosti a funkce podobné těm na Windows serverech.Například nabízí Ubuntu ujednocenou správu síťových zdrojů - počítačů a uživatelů pomocí Adresářových služeb a usnadňuje identifikaci a autorizaci počítačů a uživatelů pomocí Ověřovacích služeb.
26.
The following sections will discuss SAMBA and the supporting technologies, such as Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) server, and Kerberos authentication server in more detail. You will also learn about some of the available configuration directives available the SAMBA configuration file which facilitate network integration with Windows clients and servers.
2008-04-06
Následující části se detailněji věnují SAMBA a podpůrným technologiím, jako Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) server - server jednoduchého přístupu k adresářům a ověřovacímu serveru Kerberos. Dozvíte se také o některých pravidlech nastavování SAMBA konfiguračního souboru, které usnadňují integraci klientů a serverů s Windows.
27.
Active Directory
2008-04-06
Active Directory
28.
Active Directory is a proprietary implementation of Directory Services by Microsoft, and is used to provide a means to share information about network resources and users. In addition to providing a centralized source of such information, Active Directory also acts as a centralized authentication security authority for the network. Active directory combines capabilities traditionally found in separate, specialized directory systems to simplify integration, management, and security of network resources. The SAMBA package may be configured to use Active Directory services from a Windows Domain Controller.
2008-04-06
Active Directory od Microsoftu je patentovaná implementace Adresářových služeb a používá se jako cesta ke sdílení iformací o síťových zdrojích a uživatelích.Navíc aby fungoval jako jednotný zdroj těchto informací, pracuje také jako ústřední ověřovací a bezpečnostní činitel pro síť. Služba Aktivní adresáře zapojuje funkce zpravidla používané jinými, specializovanými adresářovými systémy ke zjednodušení integrace, správy a zapezpečení síťových zdrojů. Balík SAMBA může být nastaven tak, aby používal služby Active Directory z Windows Domain Controller.
29.
LDAP
2008-04-06
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru. (Wikipedia)
30.
The LDAP server application provides Directory Services functionality to Windows computers in a manner very similar to Microsoft Active Directory services. Such services include managing the identities and relationships of computers, users, and groups of computers or users that participate in the network, and providing a consistent means to describe, locate, and manage these resources. The freely available implementation of LDAP available for your Ubuntu system is called <emphasis role="italic">OpenLDAP</emphasis>. The server daemons responsible for handling OpenLDAP directory requests and the propagation of directory data from one LDAP server to another on Ubuntu, are <application>slapd</application> and <application>slurpd</application>. OpenLDAP may be used in conjunction with SAMBA to provide File, Print, and Directory services in much the same way a Windows Domain Controller does so long as SAMBA is compiled with LDAP support.
2008-04-06
LDAP aplikace zabezpečuje Adresářovým službám spolupráci s Windows počítači způsobem velmi podobným Microsoft Active Directory službám. Tyto služby umí spravovat identity a vztahy mezi počítači a uživateli nebo skupinami počítačů a uživatelů, které jsou připojené k síti a umožňují komplexní možnosti pro popis, lokalizaci a správu těchto zdrojů. Volně dostupná implementace LDAP pro Váš Ubuntu systém se jmenuje <emphasis role="italic">OpenLDAP</emphasis>. Serveroví démoni zajišťující v Ubuntu chod OpenLDAP volání a propagaci adresářových dat od jednoho LDAP serveru druhému, jsou <application>slapd</application> a <application>slurpd</application>. OpenLDAP může být použit ve spojení se SAMBA pro zajištění Souborových, Tiskových, a Adresářových služeb tím samým způsobem jako Windows Domain Controller Dokud bude SAMBA bude kompilována s LDAP podporou.
32.
The Kerberos authentication security system is a standardized service for providing authentication to computers and users by means of a centralized server which grants encrypted authorization tickets accepted for authorization by any other computer using Kerberos. Benefits of Kerberos authentication include mutual authentication, delegated authentication, interoperability, and simplified trust management. The primary server daemons for handling the Kerberos authentication and Kerberos database administration on Ubuntu are <application>krb5kdc</application> and <application>kadmin</application>. SAMBA may use Kerberos as a mechanism for authenticating computers and users against a Windows Domain Controller. To do so, the Ubuntu system must have Kerberos installed, and the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> must be modified to select the the proper <emphasis role="italic">realm</emphasis> and <emphasis role="italic">security</emphasis> mode. For example, edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file and add the values:
2008-04-06
Ověřovací zabezpečovací systém Kerberos je standardizovaná služba pro zajištění identifikace počítačů a uživatelů pracující jako ústřední server, který poskytuje kódované ověřovací vstupenky přijímané k ověření jakýmkoli jiným počítačem používajícím Kerberos. Výhody Kerberos ověřování zahrnují vzájemné ověření, delegované ověření, interoperabilitu, a zjednodušenou správu důvěry. Primární démoni zajišťující Kerberos ověřování a správu Kerberos databází v Ubuntu jsou <application>krb5kdc</application> a <application>kadmin</application>. SAMBA může použít Kerberos jako mechanismus pro ověřování počítačů a uživatelů navzdory Windows Domain Controller. K tomu musí mít Ubuntu system nainstalovaný Kerberos a <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> musí být upraven, aby zvolil správné nastavení <emphasis role="italic">domény</emphasis> a <emphasis role="italic">zabezpečení</emphasis> . Kupříkladu upraví soubor <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> a přidá hodnoty:
2008-04-06
Ověřovací zabezpečovací systém Kerberos je standardizovaná služba pro ověřující počítače a uživatele jako ústřední server, který zajišťuje kódované ověřovací vstupenky jakýmkoli jiným počítačem používajícím Kerberos. Výhody Kerberos ověřování zahrnují vzájemné ověření, delegované ověření, interoperabilitu, a zjednodušenou správu důvěry. Primární démoni zajišťující Kerberos ověřování a správu Kerberos databází v Ubuntu jsou <application>krb5kdc</application> a <application>kadmin</application>. SAMBA může použít Kerberos jako mechanismus pro ověřování počítačů a uživatelů navzdory Windows Domain Controller. K tomu musí mít Ubuntu system nainstalovaný Kerberos a <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> musí být upraven, aby zvolil správné nastavení <emphasis role="italic">domény</emphasis> a <emphasis role="italic">zabezpečení</emphasis> . Kupříkladu upraví soubor <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> a přidá hodnoty:
33.
realm = DOMAIN_NAME
2008-04-06
realm = DOMÉNA
36.
Be sure to replace the token DOMAIN_NAME in the example above with the actual name of your specific Windows Domain.
2008-04-06
Nezapomeňte nahradit vzorové JMÉNO_DOMÉNY v příkladu výše platným jménem Vaší domény ve Windows
37.
You will need to restart the SAMBA daemons to effect these changes. Restart the SAMBA daemons with the following command entered at a terminal prompt:
2008-04-06
Pro uplatnění těchto změn je třeba restartovat Samba procesy. To provedete vložením následujícího příkazu do Terminálu.
39.
Computer Accounts
2008-04-06
Počítačové účty
40.
Computer Accounts are used in Directory Services to uniquely identify computer systems participating in a network, and are even treated in the same manner as users in terms of security. Computer accounts may have passwords just as user accounts do, and are subject to authorization to network resources in the same manner as user accounts. For example, if a network user, with a valid account for a particular network attempts to authenticate with a network resource from a computer which does not have a valid computer account, depending upon policies enforced on the network, the user may be denied access to the resource if the computer the user is attempting authentication from is considered to be an unauthorized computer.
2008-04-06
Počítačové účty jsou používány Adresářovými službami pro nezaměnitelnou identifikaci počítačových systémů připojených k síti a co do bezpečnosti je s nimi nakládáno jako s uživately. Počítačové účty mohou mít hesla právě tak jako Uživatelské účty a musí mít autorizaci pro přístup k síti stejně jako Uživatelské účty. Například pokud se uživatel s platným účtem pro určitou síť pokusí přihlásit do sítě z počítače, který nemá platný Počítačový účet, v závislosti na pravidlech uplatňovaných v této síti může být uživateli zamítnut přístup ke zdroji, pokud je inkriminovaný počítač vyhodnocen jako neautorizovaný.
41.
A computer account may be added to the SAMBA password file, provided the name of the computer being added exists as a valid user account in the local password database first. The syntax for adding a computer or machine account to the SAMBA password file is to use the <application>smbpasswd</application> command from a terminal prompt as follows:
2008-04-06
Počítačový účet může být přidán do souboru hesel SAMBA. Opatřený jménem právě přidávaného počítače zde bude existovat jako účet platného uživatele v místní databázi hesel. Syntaxe pro přidání účtu počítače nebo stroje do souboru hesel SAMBA je následující použití příkazu <application>smbpasswd</application> v terminálu:
42.
sudo smbpasswd -a -m COMPUTER_NAME
2008-04-06
sudo smbpasswd -a -m NÁZEV_POČÍTAČE
43.
Be sure to replace the token COMPUTER_NAME in the example above with the actual name of the specific computer you wish to add a machine account for.
2008-04-06
Nezapomeňte nahradit vzorový NÁZEV_POČÍTAČE , který je uveden v příkladu výše platným názvem počítače, pro nějž chcete přidat účet.
44.
File Permissions
2008-04-14
Přístupová práva k souboru
45.
File Permissions define the explicit rights a computer or user has to a particular directory, file, or set of files. Such permissions may be defined by editing the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file and specifying the explicit permissions of a defined file share. For example, if you have defined a SAMBA share called <emphasis role="italic">sourcedocs</emphasis> and wish to give <emphasis role="italic">read-only</emphasis> permissions to the group of users known as <emphasis role="italic">planning</emphasis>, but wanted to allow writing to the share by the group called <emphasis role="italic">authors</emphasis> and the user named <emphasis role="italic">richard</emphasis>, then you could edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file, and add the following entries under the <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis> entry:
2008-04-14
Přístupová práva k souboru jednoznačně definují oprávnění, která vlastní uživatel či počítač vůči určitému adresáři, souboru nebo skupině souborů. Tato práva lze nastavit editací souboru <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> a určením jednoznačných oprávnění ke sdílení určitého souboru. Takže pokud jste například nadefinovali SAMBA sdílení s názvem <emphasis role="italic">zdrojovedokumenty</emphasis> a chcete přidělit práva <emphasis role="italic">pouze ke čtení</emphasis> skupině uživatelů známé jako <emphasis role="italic">plánovači</emphasis>, ale chcete umožnit zápis skupině zvané <emphasis role="italic">autoři</emphasis> a také uživateli jménem <emphasis role="italic">richard</emphasis>, pak stačí upravit soubor <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> a vložit následující řádky pod text <emphasis role="italic">[zdrojovedokumenty]</emphasis> :
2008-04-14
Přístupová práva k souboru jednoznačně definují oprávnění, která vlastní uživatel či počítač vůči určitému adresáři, souboru nebo skupině souborů. Tato práva lze nastavit editací souboru <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> a určením jednoznačných oprávnění ke sdílení určitého souboru. Takže pokud jste například nadefinovali SAMBA sdílení s názvem <emphasis role="italic">zdrojovedokumenty</emphasis> a chcete přidělit práva <emphasis role="italic">pouze ke čtení</emphasis> skupině uživatelů známé jako <emphasis role="italic">plánovači</emphasis>, ale chcete umožnit zápis skupině zvané <emphasis role="italic">autoři</emphasis> a také uživateli jménem <emphasis role="italic">richard</emphasis>, pak stačí upravit soubor <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> a vložit následující řádky pod text <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis> :
46.
read list = @planning
2008-04-14
read list = @plánovači
47.
write list = @authors, richard
2008-04-14
write list = @autoři, richard
48.
Save the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> for the changes to take effect.
2008-04-14
Pro uplatnění změn <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> uložte.
49.
Another possible permission is to declare <emphasis role="italic">administrative</emphasis> permissions to a particular shared resource. Users having administrative permissions may read, write, or modify any information contained in the resource the user has been given explicit administrative permissions to. For example, if you wanted to give the user <emphasis role="italic">melissa</emphasis> administrative permissions to the example <emphasis role="italic">sourcedocs</emphasis> share, you would edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file, and add the following line under the <emphasis role="italic">[sourcedocs]</emphasis> entry:
2008-04-14
Další možností je povolit k určitému zdroji <emphasis role="italic">administrátor</emphasis> přístup. Uživatelé s právy administrátora mohou číst, zapisovat, nebo upravovat veškeré informace obsažené ve zdroji, ke kterému jim byla přidělena výhradní administrátorská práva. Chcete-li tedy přidělit uživateli <emphasis role="italic">melissa</emphasis> administrátorská práva ke zmíněnému <emphasis role="italic">zdrojovedokumenty</emphasis> , otevřete soubor <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> a vložíte následující řádek pod <emphasis role="italic">[zdrojovedokumenty]</emphasis> entry:
50.
admin users = melissa
2008-04-14
admin users = melissa
51.
Clients
2008-04-14
Klienti
52.
Ubuntu includes client applications and capabilities for accessing network resources shared with the SMB protocol. For example, a utility called <application>smbclient</application> allows for accessing remote shared file-systems, in a manner similar to a File Transfer Protocol (FTP) client. To access a shared folder resource known as <emphasis role="italic">documents</emphasis> offered by a remote Windows computer named <emphasis role="italic">bill</emphasis> using <application>smbclient</application> for example, one would enter a command similar to the following at the prompt:
2008-04-14
Ubuntu obsahuje klientské aplikace a možnosti pro přístup ke sdíleným síťovým zdrojům pomocí SMB protokolu. Například pomůcka zvaná <application>smbclient</application> umožňuje přístup ke vzdáleným sdíleným souborovým systémům způsobem podobným File Transfer Protocol (FTP) klientu. Ke zpřístupnění vzdáleného zdroje jménem <emphasis role="italic">dokumenty</emphasis> nabízeného vzdáleným počítačem s Windows pojmenovaným <emphasis role="italic">bourec</emphasis> pomocí <application>smbclient</application> zadejte příkaz, podobný tomuto:
53.
smbclient //bill/documents -U &lt;username&gt;
2008-04-14
smbclient //bourec/dokumenty -U &lt;username&gt;