Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
110 of 2030 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (projecte de documentació de l'Ubuntu)
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:6(creator) serverguide/C/serverguide-C.omf:7(maintainer)
2.
Ubuntu Server Guide
Guia del servidor de l'Ubuntu
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:8(title) serverguide/C/serverguide-C.omf:11(description) serverguide/C/serverguide.xml:14(title) serverguide/C/bookinfo.xml:13(title)
3.
2007-09-30
30-09-2007
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:9(date)
4.
Windows Networking
Xarxes del Windows
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:13(title)
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
Les xarxes d'ordinadors són molt sovint heterogènies, i tot i que una xarxa que només fos de clients i servidors amb l'Ubuntu seria realment interessant, hi ha xarxes que han de ser mixtes, amb ordinadors amb Ubuntu i d'altres amb el <trademark class="registered">Windows</trademark> de <trademark class="registered">Microsoft</trademark> treballant junts en harmonia. Aquesta secció de la Guia per a servidors de l'<phrase>Ubuntu</phrase> introdueix els principis i les eines emprades per a configurar el vostre servidor Ubuntu per a compartir recursos de xarxa amb els ordinadors Windows.
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:15(para)
6.
Introduction
Introducció
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:25(title) serverguide/C/virtualization.xml:402(title) serverguide/C/security.xml:354(title) serverguide/C/remote-administration.xml:22(title) serverguide/C/package-management.xml:20(title) serverguide/C/introduction.xml:13(title)
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
Emprar el vostre sistema amb Ubuntu en una xarxa de clients Windows implica proporcionar i integrar serveis comuns als entorns Windows. Aquests serveis permeten la compartició de dades i informació sobre els ordinadors i usuaris de xarxa, i es poden classificar en tres categories principals a nivell de funcionalitat:
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:27(para)
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
<emphasis role="bold">Serveis de compartició de fitxers i impressores</emphasis>. A través de la utilització del protocol «Server Message Block» (SMB) per a facilitar la compartició de fitxers, carpetes, volums, així com d'impressores, per la xarxa.
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:35(para)
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
<emphasis role="bold">Serveis de directori</emphasis>. Compartint informació vital sobre els ordinadors i usuaris de la xarxa amb tecnologies com el protocol Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) i l'<trademark class="registered">Active Directory</trademark> de Microsoft .
Translated and reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:41(para)
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
<emphasis role="bold">Autenticació i accés</emphasis>. Establint la identitat d'un ordinador o un usuari de la xarxa i determinant la informació a què l'ordinador o l'usuari està autoritzat a accedir emprant principis i tecnologies com l'accés a arxius, polítiques de grup i el servei d'autenticació Kerberos.
Translated by David Planella
Reviewed by David Planella
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:48(para)
110 of 2030 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Albert Abril, David Planella, J., Joan González Gili, Josep Sànchez, Matthew East, Toni Gurguí, anna marti.