Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 43 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dự án tài liệu Ubuntu)
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:6(creator) desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:7(maintainer)
2.
Visual Effects
Hiệu ứng Thị giác
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-04
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:8(title) desktop-effects/C/desktop-effects.xml:15(title)
3.
2008-02-16
16-02-2008
Translated by Nguyen The Hao on 2009-03-28
Reviewed by Nguyen The Hao on 2009-03-28
In upstream:
2008-02-16
Suggested by Nguyen Dinh Trung on 2008-06-28
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:9(date)
4.
Information on desktop, window and other visual effects
Thông tin về vùng làm việc, cửa sổ và các hiệu ứng thị giác khác
Translated and reviewed by Nguyen Dinh Trung on 2008-06-28
Located in desktop-effects/C/desktop-effects-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Chứng chỉ và Giấy phép
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tài liệu này được duy trì bởi nhóm tài liệu Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Để biết danh sách các thành viên đóng góp, xem tại <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">danh sách cộng tác viên</ulink>
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu này được phân phối với giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-14
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn được quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải tiến các tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép. Tất cả các tài liệu dẫn xuất phải được phát hành theo giấy phép.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-14
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-14
Located in desktop-effects/C/desktop-effects.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Bản sao của giấy phép có thể tìm thấy ở đây: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-14
110 of 43 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Matthew East, Nguyen Dinh Trung, Nguyen The Hao, Thien Pham, Viet Hung, bautroibaola, dani, zeratulbk.